Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

EASTER FRIDAY REFLECTIONS on DCF: “Ang Pangingisda Kasama ni Jesus”

Photo: Lumo Project

Abril 6, 2018. Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay

Salmo 118: Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.

Ebanghelyo: Juan 21:1-14

Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng Lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari: magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathanael na taga-Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, “Mangingisda ako.”

“Sasama kami,” sabi nila.
Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang nangisda, subalit wala silang nahuli.

Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang ngunit siya’y hindi nila nakilala. Sinabi niya, “Mga anak, mayroon ba kayong huli?”
“Wala po,” sagot nila.

“Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo,” sabi ni Jesus.

Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, “Ang Panginoon iyon!”

Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumaong sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka na hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga siyamnapung metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa baga, at ilang tinapay. “Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo,” sabi ni Jesus. Kaya’t sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda; 153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat, kahit ganoon karami ang mga isda.

“Halikayo at mag-almusal tayo,” sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda.

Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay.

Pagninilay:

Dala ng kakulangan ng pananampalataya at pagkainip ng mga alagad sa kanilang mga buhay ay bumalik sila sa dati nilang kabuhayan na pangingisda. Matapos nito’y wala naman silang nahuling isda. Ngunit noong dumating si Jesus at sinabi kung saan dapat ihulog ang lambat upang makahuli ay sinunod nila ito. Gulat na gulat sila at napupuspos ng tuwa dahil siksik liglig at umaapaw ang mga isda na kanilang nakuha. Gaya ng pangyayaring ito, maihahambing din natin sa ating pagdedesisyon sa buhay kung saan nga ba talaga tayo tutungo.

Madalas tayo ay naiinip sa sagot ng Diyos ukol sa ating mga panalangin at katungan sa kanya. Kaya naman marami sa atin ang sinusunod ang ating sariling pag-iisip kahit pa minsan ay sinasabi lang ng Diyos sa kanyang katahimikan na “Sandali lamang, Anak at maghintay ka. Darating din yan.”

Ngunit gayon pa man, ang Diyos ay matiyagang naghihintay sa atin hanggang sa malaman mismo natin na balewala nga pala ang umusad nang mag-isa nang wala ang Diyos dahil marami pa tayong hindi alam sa mundo na tanging Diyos lang ang may alam. Kung tayo ay magtitiwala lamang sa kanyang plano para sa atin kahit minsan ay matagal para sa atin, tiyak ay dadaloy at aapaw ang ating mga biyaya tulad ng isda na nahuli ng mga apostoles.

Panalangin: Panginoon, tulungan mo akong magtiwala sa iyo at maghintay anumang oras nang matamasa ko ang mga plano mo para sa akin. Wala na akong ibang gugustuhin kundi sundin ang iyong kalooban dahil alam kong lahat ng iyon ay para sa aking ikabubuti.

Naniniwala akong ako ay iyong minamahal na anak at ang lahat ay ibibigay mo sa akin sa tamang oras na ayon sa iyong kalooban. Amen. +

Isang mapagpalang Biyernes ng Pagkabuhay sa ating lahat!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply