Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

EASTER THURSDAY REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapakita ni Jesus sa mga Alagad”

Photo: GKII

Abril 5, 2018. Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay

Salmo 8: “Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.”

Ebanghelyo: Lucas 24: 35-48

At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay.

Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila na nagsasabi, “Sumainyo ang kapayapaan!” Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila’y multo ang kaharap nila. Kaya’t sinabi ni Jesus, “Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako’y mayroon, tulad ng nakikita ninyo.” Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa.

Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha, kaya’t tinanong sila ni Jesus, “May pagkain ba kayo riyan?” Siya’y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila.

Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, “Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasa-kasama pa ninyo ako; dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa Kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga Awit.”

Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga Kasulatan. Sinabi niya sa kanila, “Ganito ang nasusulat: kinakailangang maghirap at mamatay ang Cristo; at pagkatapos, siya’y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito.

Pagninilay:

Sadyang napakamisteryoso nga talaga ng mga pagpapakita at pagpaparamdam sa atin ng Panginoon. Ngayong ebanghelyo ay masasaksihan natin na binati ni Jesus ang mga alagad ng “Sumainyo ang Kapayapaan”. Isang katagang palagi nating binibigkas at sinasariwa sa isa’t isa tuwing Banal na Misa. Ito ay dahil ang kapayapaan na kaloob ng ating Diyos ay tanda ng kanyang presensiya. Tulad ng mga alagad na nakita mismo si Jesus, minsan ay hindi pa rin natin ito lubos mapaniwalaan at maunawaan.

Sa ating pang-araw araw na buhay maaring matagpuan si Jesus. Sa iba’t ibang paraan kung tayo ay magninilay ay matatagpuan pa rin natin siya. Maaring sa isang ina o ama na mapagmahal sa anak at kapwa. Sa isang kaibigan na nakasama o nakaalaala. Kung ito ay pagninilayan natin, lahat ng mga maliliit hindi lang malalaking biyaya sa ating buhay ay makikita na isang pagpaparamdam at pagpapakita ni Jesus sa atin. Nananatili ang Diyos sa atin hanggang ngayon, kailangan lamang natin pipiliin din na manatili sa kanya at patuloy na maniwala. Bagamat hindi ito isang pangako na biglaang mawawala lahat ng mga hindi kanais-nais na suliranin at pagsubok sa ating buhay. Kundi, dahil sa patuloy na pagkapit natin sa Panginoon sa kabila ng anumang suliranin ay siya mismo ang magbibigay ng pagkapanatag ng ating puso. Lagi sana nating tandaan na hindi nanatili sa kamatayan si Jesus.

Ibig sabihin nito’y tayo rin na nabinyagan sa ngalan niya at mga taga-sunod niya ay napagtagumpayan na rin ito at ang lahat ng pagsubok sa pamamagitan ni Jesus. May problema man sa buhay ngunit maniwala lamang tayo na iyon ay lilipas at matatapos din. Ibigay lamang natin lahat ng ating inaalala kay Jesus at gampanan ang kanya kanyang tungkulin at magiging maayos din ang lahat nang may buong pagtitiyaga.

Panatilihin sa loob ng ating puso ang ibayong saya, lakas at kapayapaan na magmumula kay Cristo kung nanainisin natin na ialay sa kanya ang lahat ng bagay sa ating buhay, sa hirap man o sa ginhawa.

Panalangin: O Jesus, bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso. Puspusin mo kami ng iyong walang hanggang galak at awa para sa aming mga kamalian. Pag-alabin mo pa ang aming pananampalataya sa iyo, hindi man namin maunawaan ang lahat ng bagay agad-agad ay ang mahalaga ay mananatili kami sa iyo anumang oras ng aming buhay.

Amen. +

Isang mapagpalang Huwebes ng Pagkabuhay sa ating lahat!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply