Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith Jesus Christ

EASTER TUESDAY REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagtatagpo ni Jesus at Maria ng Magdala”


Photo Image: https://i.pinimg.com

Abril 3, 2018. Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay

Salmo 33: “Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Ebanghelyo: Juan 20:11-18

Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa’y sa gawing ulunan at ang isa nama’y sa paanan. Tinanong nila si Maria, “Babae, bakit ka umiiyak?”

Sumagot siya, “May kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala.”
Pagkasabi nito’y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon.

Tinanong siya ni Jesus, “Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?”
Akala ni Maria, ang kausap niya’y ang hardinero kaya’t sinabi niya, “Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko.”
“Maria!” sabi ni Jesus.
Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, “Raboni!” na ang ibig sabihi’y “Guro.”

Sabi ni Jesus, “Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.”
Kaya’t si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, “Nakita ko ang Panginoon!” At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus.

Pagninilay:

Inihabilin kay Maria ng Magdala ang isang napakahalagang misyon at ito nga ay ang mangunang ipahayag sa mga alagad ni Jesus ang Mabuting Balita ng kanyang muling pagkabuhay. Noong mga panahon na iyon ang mga kababaihan ay hindi gaanong binibigyang halaga sa kultura ng mga Judio. Ngunit hindi ganito ang tingin ni Jesus. Para sa kanya ang lahat ay pantay-pantay na minamahal niya. Isang napakagandang pagnilayan ang malambot na puso ni Jesus para sa mga kababaihan. Hindi rin mawari kung sino ang mga pinipili ng Panginoon upang maging kanyang tagapamahagi ng Mabuting Balita sa gawa man at sa salita.

Maigi na rin na gamitin ang pagkakataon na ito upang klaruhin na si Maria ng Magdala ay hindi isang bayarang babae. Sa halip, base sa pag-aaral ng teksto, siya ay isang babae na malamang ay maganda ang estado sa buhay. Kasama niya ang iba pang kababaihan na taga-sunod ni Jesus sina Susanna at Joanna na sumasama sa ministeryo ni Jesus at tumutulong upang makapagsilbi at makapaghandog ng mga kinakailangan ng alagad kung mayroon man.
Ngunit tulad ni Maria sa ebanghelyo ngayong araw, minsan tayo rin ay hindi lubos maisip kung nasaan ang ating Panginoon sa ating buhay. May tanong pa nga sa isang tanyag na awit kung “natutulog ba ang Diyos?” Ngunit kahit kailanman ay buhay ang ating Panginoon sa ating buhay at mismong sa loob ng ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

Naririnig niya ang bawat nating panalangin, bawat pag-iyak, pagtawa at mga nilalaman ng puso na hindi nakikita ng tao. Sa Diyos ay hindi tayo makakapagtago. Kaya naman, sa mga panahon na ganito. Tayo rin ay tinatawag ng Panginoon sa ating pangalan. Maririnig natin ang pagtawag na ito kung tayo ay bukas sa kanyang kalooban at pag-ibig. Dahil tulad ni Maria ay tinatawag niya tayo sa ating pangalan anumang oras. Upang huwag natin siyang makaligtaan sa gitna ng ating mga paghihirap. Wala sa Diyos ang problema kundi nasa atin. Kung tayo ay hindi lilingon at titingin, sa labas ng ating sariling pagkabagabag at pagkalunod sa hirap ay hindi talaga natin siya makikita.

Anumang pagkakataon na tayo ay nag-aalala o nababagabag sa buhay ay magsabi tayo ng kahit isang maiksing panalangin. Kung may hindi tayo nalalaman sa buhay at tila ang gulo-gulo na ng paligid, ay Diyos ang ating tanungin. Tanungin natin siya kung ano nga bang plano niya sa atin, at kung saan ang daan upang makalagpas tayo sa ating mga hinaharap na suliranin. Tiyak tayo ay kanyang sasagutin nang may buong galak at ngiti sa puso.
Hanapin natin ang Panginoon at dumulog tayo sa kanya at tiyak makikita natin siya.

Sabi nga ng Panginoon mula sa Jeremias 29:13:
“Kapag hinanap ninyo ako, ako’y inyong matatagpuan; kung buong puso ninyo akong hahanapin”

Panalangin: Mag-alay ng isang mataimtim na personal na panalangin para kay Jesus. Sabihin sa kanya ang lahat ng iyong nais mula sa kaibuturan ng iyong puso.

Isang mapagpalang Martes sa ating lahat!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply