Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christian

FAQ about Christmas

 

FAQ about Christmas

1. Ipinanganak ba talaga si Hesus ng December 25?

Hindi opisyal na turo ng Simbahan na si Hesus ay ipinanganak ng December 25. Walang sinabi sa Bibliya na December 25 (obviously, Hebrew calendar ang gamit nila at hindi Gregorian calendar). Walang nakakaalam kung kailan nga ba siya eksaktong ipinanganak (actually ang taon nga kung kailan din siya ipinanganak ay sinasabing baka mga 6-5 BC taliwas sa paniniwala natin ngayon). Its true that there is no specific date mentioned in the Bible as to when did Christ was really born; but the biblical reference of chronological order will point out that Christ was born on CHRISTMAS DAY (December 25). (We will discuss this later).
Ngunit maraming posibilidad na si Hesus ay ipinanganak talaga sa araw na ito at ang paglilihi sa kanya ni Maria ay natapat talaga ng March 25 (Annunciation).
Happy Holidays imbes na Merry Christmas! Hindi December 25 ang Pasko.Kahit na anong paraan ang gawin ng iba upang idescredit ang pagdiriwang ng Pasko ng mga Katolikong Kristiyano hindi maipagkakaila na hindi nila naiintindihan ang tunay na diwa ng pagdiriwang.

Sa Simbahang Katolika, ang Pasko ay hindi lamang isang araw na pagdiriwang kundi isang panahon.
Sa panahong ito inaalala at ipinagdiriwang ng buong Simbahan ang kapistahan ng Incarnation o ang pagkakatawang-tao ng Anak ng Diyos. Ito ang panahon na inilaan ng Simbahan upang alalalhanin kung paanong ang Diyos ay naging tao upang iligtas ang lahat ng tao at ang buong mundo mula sa kasalanan. Ipinapahayag din ito sa Credo, for us men and for our salvation he came down from heaven and became man (Nicene Creed). Ang Diyos ay naging isang munting sanggol, mahina at walang muwang, ipinanganak ng isang babaet kanyang naging Ina, si Maria, nagkaroon ng isang pamilya. Ang misteryong ito ay patunay ng walang sukat na pagmamahal ng Diyos sa tao.
Ang Pasko ay hindi usapang birth certificate bagkus ang pagmamahal ng Diyos na naging tao. Ang katotohanang ito ay nakakalat sa buong Bibliya.

2. Ang December 25 na Pasko ay sa paganong pagdiriwang.

Maraming mga anti-Catholics ang nagpaparatang na pinili ng Simbahang Katolika ang December 25 dahil ito ay kapistahan ng isang paganong diyos kaya ang Pasko ng mga Katoliko ay sa pagano. Ito ay paniniwala na naging sikat noong 18th to 19th Century. So, parang sinasabi nila na kinopya ng mga Katoliko ang pagdiriwang na ito. At ito ang ginagamit ng mga anti- Catholics laban sa pagdiriwang ng Pasko.
Pero linawin lang natin. Si Sol Invictus o ang sun god ng Imperyo ng Roma ay opisyal na ipinagdiwang noong December 25, 274 AD ayon na rin sa kautusan ni Emperador Aurelio.
Para sabihing kinopya ng mga Katoliko at itinapat ang Pasko sa pagdiriwang na ito ng mga pagano ay isang kasinungalingan. Maraming mga patunay na ang mga Church Fathers ay nagsulat na ng tungkol sa Pasko. Halimbawa si Hippolytus sa pagitan ng 202-211, ayon sa kanyang komentaryo sa libro ni Daniel, ay sinabing December 25 ang birthday ni Jesus at ang kanyang Passion ay March 25 (Tradition of Hippolytus: Commentary on the Book of Daniel).

Let us make this clear: December 25 was not chosen because of its pagan roots. But because of its Jewish roots.

3. Bakit December 25 ipingadiriwang ng mga Katoliko ang Pasko?

But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law.. (Gal. 4:4) At dahil si Jesus ay Hudio, sagutin natin ang tanong kung December 25 ba talaga siya ipinanganak gamit ang Bibliya at ang katuparan ng mga hula tungkol sa Mesiyas.

Noong mga 2nd Century, hinanap ng mga Latin at African Catholics kung kailan namatay si Hesus. Sa mga dalawang daang taon, ang ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ay ang Passion, Death and Resurrection of Jesus. Sabi sa Ecc. 7: 1, The day of death is better than the day of birth. At itinuro din ni St Paul, For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures.. (1 Cor. 15: 3-5).
Ayon kay Tertullian (d. 225), si Hesus ay namatay noong March 25 o Nisan 14- 15 sa kalendaryo ng mga Hudio. Paano humantong sa ganitong paniniwala? Dahil si Hesus ay itinuturing na dakilang propeta, may paniniwala ang mga Hudio na ang mga propeta ay namamatay sa araw kung kailan sila ipinaglihi o kung kailan sila isinilang.
Kung si Hesus ay namatay ng March 25 (sa mga panahong ito natatapat ang Good Friday celebration though movable feast ito), bilang isang dakilang propeta, siya rin ay ipinaglihi sa araw na iyon. At dito papasok ang kapistahan ng Annunciation (Luke 1: 26–) na ipinagdiriwang ng mga Katoliko. At dahil si Hesus ay pumailalim sa batas ng tao, siya y ipinanganak 9 months after March 25 (Solemnity of the Annunciation), at ito ay sa December 25 (Solemnity of the Incarnatio (Nativity of Christ).
Isang paniniwalang Judio rin na siyang itinuro rin ni San Agustin ay ang Mesiyas ay ipaglilihi sa mga panahon ng Passover, at ang buwan ng Marso ay nasa panahon ng kapistahang ito.

At sinasabi rin sa Bibliya , One considers one day more sacred than another; another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind. Whoever regards one day as special does so to the Lord (Romans 14:5-6).
Kaya bakit nga ba Dec 25 ang Pasko?

Tignan muna natin ang Hebrew Calendar at ang katumbas nito sa Gregorian calendar na gamit natin ngayon. Ang unang buwan nila ay katumbas na ng buwan ng Marso. At ang bilang ng mga araw nila sa isang taon ay nagbabago rin (mula 353 days hanggang 385 days in a year).

1st month (Nisan o Abib) – March 23
2nd month (Zif) – April 22
3rd month (Siban) – May 21
4th month (Tammuz) – June 20
5th month (Ab) – July 19
6th month (Elul)– August 18
7th month (Etanim o Tisri) September 16
8th month (Bul o Markisvan) October 16
9th month (Kislev)- Nov. 14
10th month (Tebet)- Dec 13
11th month (Shebat)- January 11
12th month (Adar)- February 10

Isa pang ginagamit na pagkalkula sa araw ng pagsilang ni Hesus ay ang pagtukoy kung kailan ipinanganak si Juan Bautista. At para malaman ito, aalamin natin kung kailan ba ibinalita ni Anghel Gabriel kay Zechariah ang magandang balita na si Elizabeth ay maglilihi.

Si Zechariah ay kabilang sa lipi ng mga Levita at naassign na maglingkod sa Templo ayon sa tinatawag na course of Abijah. Mababasa natin ito sa 1 Chro. 24:1-4 kung saan hinati ni Haring David sa 24 na pangkat ng mga paring maglilingkod sa Templo na magsisimula at magtatapos sa araw ng Sabbath sa loob ng isang linggo (2 Chro. 23:8, 1 Chro. 9:25).

Ngayon si Zechariah ay kabilang sa pangwalong pangkat ng grupo ni Abijah at may dalawang pagkakataon na maaring natapat ito, isa sa buwan ng Sivan o sa buwan ng Kislev sa unang ikot.

Luke 1: 5-9, 23-24, 26-27, 31
Only the high priest can enter the Tabernacle to light incense during the feat; And Zechariah was chosen for that obligation. And when he was inside the tabernacle he saw an Angel and told him that his long wait is over of having a son.

But if the Annunciation to Zechariah happened on the second course of Zechariahs priestly service, si Juan Bautista ay ipinaglihi sa pista ng Yom Kippur (buwan ng Tisri) (Luke 1: 8-23) o day of Atonement. At hindi ba ito ang misyon ni Juan, ang tinig sa ilang na sumisigaw, Pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan (Mk. 1: 4). So ang buwan ng Tishri ay nasa buwan ng Setyembre plus nine months, si Juan ay ipinanganak sa buwan ng Tammuz o buwan ng June. Ipinagdiriwang ng SImbahan ang kaarawan ni Juan ng June 24.

Ngayon, mababasa rin natin sa Bibliya sa Luke 1:26 na si Anghel Gabriel ay nagpunta kay Maria sa ikaanim na buwan ng pagdadalang-tao ni Elzabeth. On the 6TH MONTH; The Angel appeared unto Mary;
Angel Gabriel declared the good news of the Lord unto her.
So, anim na buwan mula sa buwan ng Tishri ay buwan ng Nisan. Si Hesus ay ipinaglihi sa mga panahon ng Passover o Pista ng Paskwa. Sabi nga ni Juan, Tignan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan (Juan 1:29). Si Jesus ang Kordero ng Diyos. At ang mga Judio ay naghahandog ng kordero tuwing Pista ng Paskwa upang alalahanin ang pagliligtas ng Diyos sa bayan ng Israel.
Kung si Hesus ang Kordero ng Diyos na ihahandog para sa katubusan ng mga kasalanan, ano ang patunay nito?
Luke 2: 8-11
The Angel of the Lord proclaimed to the shepherd that vigils that night to watch their flocks.
Sabi nila,, imposible raw na December 25 ang Pasko kasi panahon ng taglamig daw noon at imposibleng magbantay ang mga pastol sa kanilang mga tupa sa gitna ng taglamig kaya spring o summer talaga ipinanganak si Jesus. Pero maraming patunay ngayon, na bagamat taglamig ay hindi nagyeyelo ngayon sa Betlehem.
Nagyon anong konek ng mga pastol kay Hesus? Sila ay hindi mga ordinaryong pastol bagkus mga Levitical shepherds o mga pastol na nakakonekta sa Templo. Sila ang in-charge sa pag-papaanak sa mga tupa at maninigurado na ang mga tupang (sacrificial lambs) ito ay karapat-dapat na ihandog (without blemish) sa Templo. Kaya noong sinabi ng anghel sa mga pastol na matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban (Luke 2: 12) alam na agad nila iyon sapagkat ganoon ang kanilang ginagawa sa mga bagong silang na tupa. Ibinabalot nila sa lampin upang hindi mabalian ng buto at lumaking walang kapintasan (Ex. 12:5).

Si Jesus ang Kordero ng Diyos na isinilang sa sanlibutan at naging tao katulad natin (Jn. 2:29, Matt 12:40, 16:21).

So si Juan Bautista ay isinilang noong June 24, makalipas ang anim na buwan ay isinilang si Jesus, December 24. Paano yun hindi pa rin December 25?

Wait, may pahabol pa. Kung sa atin ang araw natin ay nagsisimula sa hatinggabi, ang araw ng mga Judio ay nagsisimula sa takipsilim o sa pagpasok ng dilim.

Ang palatandaan na papatak ang pagsilang kay Hesus ng Dec. 25?

Ang Pagbabalita sa mga Pastol :
“Now there were shepherds in that region living in the fields and keeping the night watch over their flock (Luke. 2: 8–).

Ang Tatlong Pantas: Nang si Hesus ay isilang, may tatlong matatalinong tao (HINDI HARI) ang dumating sa Jerusalem at nagtanong , Nasaan ang ipinanganak na Hari ng mga Judio. Nakit naming sa silangan ang kanyang BITUIN kayat naparito kami upang siya ay SAMBAHIN (Take note: Diyos lang ang sinasamba at nakilala ng mga paganong ito na ang batang isinilang ay karapat-dapat sambahin. Bakit? Siya ay DIYOS na nagkatawang-tao (Mateo 2:2).

Alam kong kulang pa ang mga paliwanag kong ito base na rin sa ilang pagsasaliksik at maari pa ring pasubalian ng iba, ngunit nais ko lamang sagutin ang FAC tungkol sa Pasko, Dec 25 ba talaga ang pagsilang ni Hesus?

May iba-iba tayong paniniwala. At ito rin ang paniniwala naming mga Katoliko bilang pagpaparangal sa Diyos na Emmanuel, na nagpakumbabat naging abang taong katulad natin. At sa tulong ng siyensiya at ng Bibliya ay makikita natin ang katotohanan tungkol sa kanya. Ngunit hindi natin mapapasubalian na si Jesus ay TUNAY na ipinanganak sa mundo at ito ang katotohanan ng Pasko.
Panghuli, ang Pasko ay hindi lamang isang araw kundi isang panahon. Hindi ito magtatapos sa December 25 kundi magtatapos sa kapistahan ng pagbibinyag sa kanya sa Ilog Jordan (Feast of the Baptism of the Lord).

Nawa ang pagmamahalan, kapayapaan, pagkakaisa at kaligayahan ay ating isapuso at isabuhay bilang tunay na diwa ng kapaskuhan ang pagsilang ni Jeskristong Tagapaglitas ng tanan. Halinat magalak at magdiwang!

PS: Sabi ni San Agustin ng Hippo, In necessariis unitas (in essentials unity), In dubiis libertas (in doubtful things libertas), In omnibus autem caritas (but in all things love).
Let us love not hate. Merry Christmas everyone.

-ASH27

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.