Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Religion Sacrament

GOOD SHEPHERD SUNDAY REFLECTIONS: “Si Jesus ang Mabuting Pastol”

Photo: Crossroads Initiative

Abril 22, 2018. Linggo. Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Ebanghelyo: Juan 10:11-18

“Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong-gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa’y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya’t sinusunggaban ng asong-gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa’y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa.

Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya’y kilala ko, gayundin naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako nama’y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila’y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol.

“Dahil dito’y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito’y kunin kong muli. 18Walang makakakuha ng aking buhay; kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama.”

Pagninilay:

Ano nga ba ang ibig sabihin ng isang pagiging mabuting pastol? Galing mismo sa mga Banal na Labi ng ating Panginoon na siya ang Mabuting Pastol. Ang pagpapastol ng tupa ay isang karaniwang hanapbuhay noon at hindi ito madaling gawain dahil kailangan protektahan ang buhay ng mga tupa mula sa ibang mababangis na hayop. Dahan-dahan din na kailangang lipunin ang mga tupang ito sa isang malawak at ligtas na lugar na hindi rin madaling gawin dahil mayroon at mayroong mga ibang hindi nakikinig o kaya naman ay kung saan-saan napupunta. Tinutukoy sa pagsasalaysay na ito ni Jesus ang kanyang pagmamahal na may kaakibat na responsibilidad. Si Jesus ay tunay na Hari at Diyos ngunit ginamit niya ang ilustrasyon ng isang Mabuting Pastol upang maramdaman naming kung anong uri siya ng Diyos at paano natin Siya matutularan sa ating kanya-kanyang buhay. Marami sa atin ay hanggang ngayon iba-iba ang pagtingin sa Panginoon. Ang iba ay takot lalung lalo na ang mga nagkakasala at mga maraming naggawang mali sa buhay. Ngunit malayo ito sa katotohanan dahil ang Panginoon natin ay hindi isang matapang na hurado ngunit isang mahabagin at mapagmahal na pastol para sa ating lahat. Nagmamahal at nagpoprotekta sa kanyang mga tupa kahit ano pang mali ang naggawa natin sa buhay. Higit mas malawak ang Kanyang pagmamahal at pag-unawa na nagdudulot ng kagustuhang mapalapit tayong lahat sa Kanya.

Isang pinakamalaking temptasyon para sa atin ang isipin na hindi na tayo tanggap ng Panginoon at hindi na karapat-dapat sa kanyang simbahan dahil sa ating mga nagagawang pagkakamali at mga pagkukulang. Dito magandang tandaan kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Mabuting Pastol na si Jesus para sa mga nananampalataya sa kanya bilang kanyang mga tupa. Maligaw man tayo ng landas, lumihis man o lumiko at kung saan man tayo mapunta ay tandaan nating inialay na ng Panginoon ang Kanyang lahat-lahat, katawan, puso at kaluluwa para mailigtas tayo at makasama Niya dito sa lupa hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang kailangan lamang natin gawin ay maniwala, at kunin ang Kamay na iniaalay ni Jesus sa atin. Ito ay kusa niyang ibinigay alang-alang sa ating kaligtasan at upang makasama natin siya habang buhay. Hindi ito sapilitang kinuha sa kanya ngunit ang Panginoon mismo ang pumili na ibigay ang buhay niya dahil sa labis na pag-ibig sa atin.

Gayundin naman, tayo ay inaanyayahan na maging mga “mabuting pastol” din, sa ating mga tahanan, trabaho, negosyo at kung anu-ano bang iba’t ibang responsibilidad natin sa buhay. Ang paglalagay ng ating puso sa ating bawat gawain ito ang pinakamainam natin gawin. Madalas kapag ka may bagong gawain at nauutusan ay madali tayong mainis o kaya naman ay sapilitan lamang ginagawa, o kaya naman ay tatakas. Ngunit kung sasamahan natin ng kabukasan ng loob, galak at kaunting pagmamahal para sa serbisyo sa kapwa ang mga maliliit na gawaing ito ay tiyak magiging magaan.

Ang samahan ng tinatawag na tunay na pagmamalasakit sa kapwa nang mula sa puso ang siyang pinakamagandang serbisyo na mailalahad natin sa mga tao sa ating paligid at sa Diyos na gusto na tayo ay magmahalan at magsilbi sa isa’t isa tulad ng pagsisilbi niya sa atin. At malalaman natin, na dahil sa pusong ito na ginagawa ang lahat nang may buong pagmamahal, tayo rin ang magigingmasaya. Mapapansin natin na sa mga simpleng bagay pala nakasalalay ang mga tunay nakakapagpasaya sa buhay. Magiging masaya tayo kung mapapasaya natin ang ibang tao at ang saya na ito ang hindi mabibili ng kahit anong materyal na bagay dahil ang ating sarili: sariling serbisyo, sariling oras na may kasamang pagmamahal ang siyang ating inialay sa Diyos at kapwa.

Kahit mahirap man ang anumang gawain ay gagaan dahil sa pagmamahal na kalakip ng bawat gawain. Tulad na lamang ni Jesus na kahit gaano kabigat, kadilim, at nakakasuklam ang kamatayan na sinapit sa Krus ay balewala itong lahat sa Kanyang walang hanggang Kapangyarihan. Nabuhay na muli si Jesus at kasama Niya, tayo rin ay mabubuhay muli matapos nang anumang pasakit, kung iimbitahan natin at tutularan ang Mabuting Pastol na si Jesus sa ating mga puso at buhay.
Pagpalain nawa tayo ng mapagpala at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman!

Amen. +

Panalangin: Mag-alay ng personal na panalangin matapos pagnilayan mamaya bago matulog ang pag-ibig na ito ng Diyos bilang isang mabuting pastol. Pasalamatan natin siya sa lahat ng biyaya na dulot niya sa ating buhay.

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply