Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

HABAMBUHAY NAKATAYO ANG SIMBAHANG KATOLIKA

 

 

By: Admin Chris

May mga Kristyanong naniniwala na nawala o bumagsak ang tunay na Simbahan na tinatag ni Kristo at pinalitan ito, di umano, ng pekeng Simbahan at iyon raw ay ang Simbahang Katolika. Ang ilan sa sektang naniniwala sa “Great Apostasy” ay ang Iglesia ni Kristo at Jehovah’s Witnesses. Ibig sabihin, sila ay tumataliwas sa katuruan ng Simbahan patungkol sa “Indefectibility of the Church.” Ano nga ba ang kahulugan nito?

“The Church is indefectible, that is, she remains and will remain the Institution of Salvation, founded by Christ, until the end of the world [1].”

Ang katuruan na mananatili ang Simbahan hanggang sa katapusan ng mundo ay makikita sa Bibliya, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Magsimula muna tayo sa propesiya na mababasa natin sa Lumang Tipan patungkol sa relasyon ng Diyos sa sangkatauhan at sa Kanyang Kaharian.

Daniel 2:44
44 Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian, at mananatili ito magpakailanman. Kaya’t hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan.

Ayon kay Propetang Daniel, ang Mesiyas na darating para sa ating kaligtasan ay magtatatag ng isang Kaharian. Ang kaharian na ito ay hindi maibabagsak at mananatili ito magpakailanman. Alam naman natin, bilang Kristyano, na ito ay propesiya patungkol sa pagparito ng ating Panginoong HesuKristo. Bukod pa dito, ang kaharian na Kanyang tinatag dito sa mundo ay ang Kanyang Simbahan o Iglesia.

Mateo 16:18
18 At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya.

Kadalasan ay naririnig ko ang mga taga Iglesia ni Kristo na nagbabanggit ng Mateo 16:18 para ipagtanggol ang kanilang paniniwala. Gayunpaman, taliwas ito sa kanilang doktrina, at doktrina ng iba pang sekta, dahil pinatunayan ng bible verse na ito na hindi iiwanan ni Hesus ang Kanyang Simbahan. Sa pananaw ng Iglesia ni Kristo, nawala ang tunay na Simbahan ngunit kung totoo nga ang kanilang paniniwala, nanaig ang kapangyarihan ng kamatayan o ang “gates of hell.”

Ibig sabihin, kung tama ang kanilang pinaniniwalaan, nagkamali si Hesus sa Kanyang pangako at marahil ay maging dahilan ito para kwestyunin kung si Hesus ay isang “false Messiah.” Naniniwala ako na hindi nagkamali an gating Panginoon at ang nagkamali ay ang kanilang interpretasyon. Kung ang binanggit sa Mateo 16:18 ay hindi mananaig sina Satanas sa Simbahan, ito ay nagpapatunay na ang Iglesia na tinayo ni Kristo ay may kakayahan mag-payahag ng “infallible” doctrines o katuruan ng walang pagkakamali. Kung hindi “infallible” ang Simbahan, may posibilidad na manaig ang kasamaan dahil may posibilidad na “false gospel” ang ituro sa buong Iglesia. Makikita rin natin ito sa isang parallel passage sa Mateo 18.

Mateo 18:17-18
17 Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesya ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesya, ituring mo siyang parang Hentil o isang maniningil ng buwis.” 18 “Tandaan ninyo: anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit.

Pinakita sa Mateo 18:17-18 ang modelo kung ano ang gagawin kapag may “heresies.” Ang isang tao na naniniwala sa “heretical teachings” o “false doctrines” ay nagkakasala. Kung hindi pa rin sila nakinig sa Iglesya, sila ay ituturing na Hentil. Ito ay makikita natin sa pamamagitan ng “excommunication.” Ito ay nangangahulugan na ang Simbahang itinatag ng ating Panginoon ay may kakayahang bumuo ng konseho o “councils” upang magbigay kasagutan sa mga maling paniniwala na kumakalaban sa Kanyang katuruan. Bukod pa dito, sinabi rin ni Hesus na ang Kanyang katuruan ay ipapayahag sa buong mundo hanggang sa katapusan ng mundo.

Mateo 24:14
14 Ipapangaral sa buong sanlibutan ang Magandang Balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At saka darating ang wakas.”

Ano ba ang Simbahan na may “21 ecumenical councils”, ang may kasaysayan na aabot kay Hesus mismo, ang pinamumunuan ng “successors” ni San Pedro, ang nagpahayag ng mabuting balita sa iba’t ibang panig ng mundo at ang nakatayo sa loob ng halos dalawang libong taon? Sa mga bukas ang isipan, alam na nila ang kasagutan dito. Nasa atin na lamang kung magtitiwala na tayo sa ating sariling interpretasyon o sa ating Tagapagligtas na nangakong hindi Niya pababayaan ang Kanyang Simbahan.

 

Facebook Link: https://www.facebook.com/dcfvanguardsoftruth/

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.