Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

HINDI BA DIYOS SI HESUS DAHIL TINAWAG NIYA ANG AMA BILANG DIYOS?

By: Admin Chris

Isa sa mga mahahalagang paniniwala natin bilang tagasunod ni Hesus ay ang paniniwala na Siya ay Diyos, na kung ito ay hindi paniniwalaan ng ibang Kristyano ay maaaring kwestyunin natin ang pagiging Kristyano nila. Ganito kahalaga sa atin ang doktrina ng pagkaDiyos ni HesuKristo. Gayunpaman, maraming mga Kristyano, tulad ng INC at Jehovah’s Witnesses, ang hindi naniniwala na si Hesus ay Diyos. Isa sa bible verse na ginagamit nila ay ang John 20:17.

Juan 20:17
17 Sabi ni Jesus, “Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.”

Ang itatanong nila kadalasan ay, “Hindi ba Diyos si Jesus dahil tinawag Niyang Diyos ang Kanyang Ama?” Simple lamang ang kasagutan dito, at ito ay kahit tinawag na Diyos ni Hesus ang Ama, hindi ito nangangahulugan na hindi Diyos si Hesus. Ipapakita ko ito sa dalawang pamamaraan. Ang una kong ipapaliwanag ay hindi ito halimbawa ng kontradiksyon sa katuruan ng Bibliya patungkol sa Trinity at sa Incarnation. Ito ang mababasa natin patungkol sa Banal na Sangtatlo ayon sa Catechism of the Catholic Church (CCC).

“253 The Trinity is One. We do not confess three Gods, but one God in three persons, the “consubstantial Trinity” [1].”

Hindi naniniwala ang mga Katoliko, o ang iba pang Kristyano, na ang Trinity ay tumutukoy sa tatlong Diyos. Klaro na ito ay patungkol sa Iisang Diyos sa Tatlong Persona, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi sapat ang espasyo dito para magbigay ng detalyadong philosophical defense ng Trinity, ngunit ang “plurality of beings” (tulad ng plurality ng human beings, o rocks, o animals, etc) ay nagagamit lamang sa mga “limited beings”, hindi sa “Unlimited Being” (o ang tinatawag nating Diyos). Bukod pa dito, magbibigay ako ng ilang halimbawa sa Bibliya na nagpapakita ng katotohanan ng Trinity. Makikita sa Bibliya na ang Diyos ay iisa lamang (Deuteronomy 6:4). Alam naman ng lahat na ang Ama ay Diyos. Ang kailangan na lang patunayan ay ang pagka Diyos ni Hesus, ang Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Si Dave Armstrong, isang Catholic apologist, ay nagbigay ng 50 biblical proofs para sa pagkaDiyos ni Hesus na maaaring basahin ng mga interesado [2]. Magbibigay lang ako ng tig-isang bible passage patungkol sa pagiging Diyos ni Hesus at ng Holy Spirit.

Juan 20:28
28 Sumagot si Tomas, “Panginoon ko at Diyos ko!”

Mga Gawa 5:3-4
3 Kaya’t sinabi ni Pedro, “Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? 4 Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling kundi sa Diyos.”

Sa John 20:28, tinawag ni Tomas si Hesus bilang “Panginoon” at “Diyos.” Sa Acts 5:3 naman, sinabi ni Pedro na si Ananias ay nagsinungaling sa Espiritu Santo, at nang ulitin niya ito sa verse 4, sinabi niya na nagsinungaling siya sa Diyos. Tinuturo ng Bibliya ang katotohanan ng misteryo ng Banal na Sangtatlo. Kung ang punto ng INC at Jehovah’s Witnesses ay isa itong kontradiksyon, nagkakamali sila dahil kung tama ang doktrina ng Trinity, walang masama para tawaging Diyos ni Hesus ang Ama dahil Diyos naman talaga ang Ama, tulad na Diyos rin ang Anak at Diyos rin ang Banal na Espiritu Santo, at iisang Diyos lamang ito. Bukod pa dito, dahil sa paniniwala ng mga Kristyano sa Inkarnasyon, kung saan ang Diyos Anak ay nagkatawang tao (John 1:1, 14), bilang tao, hindi magiging atheist si Hesus. Ayon sa Catholic apologist na si Tim Staples:

“I believe that Jesus is both God and man. Here, he speaks in reference to His human nature. As a man the Father is His God – just as He is ours. He calls the Father His God because He is His God whom He worships, prays to and needs in His life just as we do [3].”

Ngayon, totoo na hindi ako nakapagbigay ng sapat na oras para depensahan ang pagka Diyos ni Hesus at ng Espiritu Santo sa John 20:28 at sa Acts 5:3-4, ngunit paano kung makikita natin na tinawag ng Diyos Ama si Hesus bilang Diyos?

Mga Hebreo 1:10
10 Sinabi pa rin Niya,

“Panginoon, nang pasimula’y nilikha mo ang sanlibutan,
at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan.
11 Maliban sa iyo, lahat ay lilipas,
at tulad ng damit, lahat ay kukupas,
12 at ililigpit mong gaya ng isang balabal,
at tulad ng damit, sila’y papalitan.
Ngunit mananatili ka at hindi magbabago,

Ang nagsasalita sa verse 10 ay ang Diyos Ama dahil sa verse 8, makikita nating sinabi na, “Ngunit tungkol sa Anak ay sinabi niya,” at ang Hebrews 1:4-13 ay lahat tungkol sa Anak at kung paanong si Hesus ay mas mataas sa mga anghel. Nararapat lamang na mas mataas si Hesus sa anghel kung Siya ay Diyos. Ang Diyos Ama na mismo ang tumawag kay Hesus bilang “Panginoon” sa konteksto ng pagiging taga-likha, at ang parallel passage na ito ay mababasa natin sa Psalms 102:24-27 na patungkol kay YHWH.

Hindi tayo dapat magulat kung tinawag ni Hesus ang Kanyang Ama bilang Diyos kung totoo ang doktrina tungkol sa Holy Trinity at Hypostatic Union ni Hesus. Ngunit, dapat magulat ang ibang Kristyano na taliwas ang pananampalataya sa atin sa usapin na ito, tulad ng INC at Jehovah’s Witnesses, dahil kahit ang Diyos Ama ay tinawag rin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos.

Check it on facebook: https://www.facebook.com/dcfvanguardsoftruth

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.