Apologetics Exodus 20:4-5 Idolatry Occultism Statues

ITINUTURO BA NG EXODO 20:4-5 NA BAWAL LUMIKHA NG MGA REBULTO NI JESUS AT NG MGA SANTO?

TALATA:

[4]“Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. [5]Huwag mo silang yuyukuran, o paglingkuran man sila; sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopoot sa akin; [Exodo 20:4-5 Ang Biblia 2001 edisyon]

BUONG KATANUNGAN:

Kumakalat sa internet ang mga nagpopost na tahasang ipinagbabawal daw ng Diyos ang paglikha ng rebulto. Ginagamit nila ang Exodo 20:4-5 na nasasabi na huwag gagawa ng rebulto at huwag silang paglingkuran. Patama daw ito sa ating mga Katoliko sapagkat niyuyukuran at hinahawakan natin ang mga rebulto ni Jesus at ng mga Santo. Ano ang tugon natin sa ganitong paratang?

SAGOT:

ANG PAGBABAWAL AY PATUNGKOL LAMANG SA MGA DIYUS-DIYOSAN, AT MAKIKITA DIN NATIN NA IPINAG-UTOS DIN NG DIYOS NA GUMAWA NG REBULTO.

Kadalasang ibinabato ng mga Non-Catholic ang paratang na ito tungkol sa ating mga Katoliko, lalong lalo na tuwing ipinagdiriwang natin ang mga ating mga piyesta. Ayon sa kanila, sa paglikha natin ng mga rebulto ay sinasamba na natin ang mga ginagawan natin ng rebulto. Gayunman, alam nating mga Katoliko na hindi tayo sumasamba sa mga ito, bagkus ay binibigyan lamang natin ng respeto ang mga ito dahil na rin sa taong kumakatawan dito. Ngunit paano natin sasagutin ang nasabing talata? Mahalagang malaman natin na ang talatang ito ay tumutukoy sa mga diyus-diyosan lamang. Kung papansinin ang talata, ibinigay ang dahilan kung bakit sinabi ang pagbabawal: dahil ang “Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin” (Exodo 20:5). Sa konteksto ng mga Israelita, sapagkat sila lamang ang naniniwala sa Monotheism noong panahon nila (ang paniniwala na iisa lamang ang Diyos), marami sa kanila ang nagkakasala ng idolatriya, o iyong pagsamba sa iba’t ibang diyus-diyosan. Halimbawa, sa kabanata 32 ng Exodo, inilalarawan ang paggawa ng Ginintuang Guya ng mga Israelita nang hindi na nila mahintay si Moises na bumababa ng bundok. Sinabi ng mga Israelita, “Tumindig ka at igawa mo kami ng mga diyos na mangunguna sa amin” (Exodo 32:1), at nang maigawa na ito ay sinabi nila na “Ang mga ito ang iyong mga diyos, O Israel, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto!” (Exodo 32:4). Ito’y napakalaking kasalanan para sa mga Israelita, sapagkat ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa inanyuang bagay. Tandaan natin, ang Diyos lamang ang tunay na Diyos. Sinabi nga ng Panginoon, sa Isaias 42:8 na “hindi [niya] ibibigay sa iba ang [kaniyang] kaluwalhatian, o ang [kaniya] mang kapurihan sa mga larawang inanyuan.” Malinaw na ang pagbabawal na ito ay tungkol sa diyus-diyosan ng Israel.

Mayroon din namang ibang pagkakataon sa Biblia kung kailan ipinag-utos ng Diyos na lumikha ng rebulto. Halimbawa, sa Exodo 25:18, ipinagutos ng Diyos na lumikha ng Kaban ng Tipan na may “dalawang kerubin na ginto;” maging ang tansong ahas sa Bilang 21:9, “Kaya’t si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin.” Mahalaga din nating malaman na maaari din gamitin ang mga rebulto sa pagpaparamdam ng kapangyarihan ng Diyos sa atin, sapagkat sa Bilang 21:8 ay sinabi din naman na “kapag may nakagat ng ahas, at tumingin ang taong iyon sa ahas na tanso ay nabubuhay.” Sa kahalintulad na paraan natin naiintindihan na pinapayagan din ng Diyos ang mga rebulto kung ito ay hindi patungkol sa idolatriya. At totoo nga, nang nagsimulang sambahin ng mga Israelita ang tansong ahas at binigyan pa nila ng pangalan, sinira ito ni Haring Ezekias sapagkat “hanggang sa mga araw na iyon ay pinagsusunugan ito ng insenso ng mga anak ni Israel; ito ay tinawag na Nehustan” (II Hari 18:4).

Hangga’t alam natin na hindi natin sinasamba ang mga rebulto na ginagamit nating mga Katoliko, sigurado tayo na hindi natin nilalabag ang utos ng Diyos. Sa rebulto ni Jesus, nararapat lamang na siya ang Diyos na nagkatawang tao at nakita natin (Juan 1:14); at sa mga santo naman, ipinag-uutos ng Biblia na “Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo, silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos; tingnan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay, tularan ninyo ang kanilang pananampalataya” (Hebreo 13:7). At ang isang paraan ng pag-aalala sa kanila ay ang pagtatayo ng rebulto nang ayon sa wangis nila.

SOLUTA EST VERITAS!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.