Apologetics

ITINUTURO BA NG MATEO 1:25 NA NAGKAROON NG IBANG ANAK SI MARIA MALIBAN KAY JESUS?

#AnsweringProoftexts

TALATA:

“Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus.” [Mateo 1:25 Ang Biblia 2001 edisyon]

BUONG KATANUNGAN:

May nabasa po akong website na nagsasabi na may mga kapatid si Cristo kay Maria. Ang isa sa mga binabanggit nilang talata ay ang Mateo 1:25, kung saan binabanggit na “hindi nakilala [ni Jose si Maria] hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki.” Sa saling Magandang Balita Biblia 2012 edisyon, ang ibig sabihin ng nasabing talata ay “. . .hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki.” Ibig sabihin ba, nang maipanganak na si Cristo, nagsama na sina Jose at Maria at nagkaroon ng ibang mga anak? Ang turo ng Simbahan ay nanatiling birhen si Maria sa buong buhay niya.

SAGOT:

ANG SALITANG “HANGGANG” AY GINAMIT UPANG BIGYAN NG DIIN ANG “VIRGIN BIRTH” NI CRISTO, AT HINDI UPANG IPAHIWATIG NA NAGKAROON SIYA NG IBANG MGA ANAK.

Tignan muna natin ang konteksto ng talata. Kung babasahin natin ang buong kwento ng kapanganakan ni Cristo sa Mateo 1:18-25, ang paksa nito ay tungkol sa “Virgin Birth” ni Maria, sapagkat napag-alaman ni Jose na siya ay nagdalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo (Mateo 1:18), ngunit bagama’t gayon, sinabi ng anghel sa kaniya na “tanggapin niya ang kaniyang asawa” (Mateo 1:20). Sa pamamagitan nito, malalaman natin na bagama’t tinanggap ni Jose si Maria bilang kaniyang asawa, hindi niya ito nakilala (hindi niya sinipingan si Maria) hanggang sa maipanganak niya ang isang lalaki. Sa kulturang Judio, tulad ng ating kultura kung saan inaasahan na magkakaroon ng pagtatalik ang mag-asawa kapag sila ay nagsasama na, sa pagtanggap ni Jose kay Maria ay inaasahan din ng madla na sila ay magsisiping. Ngunit sapagkat si Maria ay naglilihi na kay Jesus, binigyang diin dito na hindi nakipagsiping si Jose sa panahong naglilihi si Maria; samakatuwid ay ipinapakita na hindi siya ang Ama ng ipinaglilihi ni Jesus.

Ngunit pagkatapos ba ay nagkaroon siya ng ibang anak pagkatapos maisilang ni Maria si Jesus, dahil na rin sa salitang “hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki” [Mateo 1:25]? Nagkaroon ba ng pagsisiping ang mag-asawang Jose at Maria nang maisilang na si Jesus? Hindi, sapagkat kahit sinabi ang salitang “hanggang”, hindi ibig sabihin nito ay ginawa na niya pagkatapos. Tignan natin ang II Samuel 6:23, kung saan nakasulat na, “At si Mical na anak ni Saul ay hindi nagkaanak HANGGANG sa araw ng kanyang kamatayan.” Ibig sabihin ba nito ay nagkaroon siya ng anak pagkatapos niyang mamatay? Siyempre hindi. Isa pang halimbawa, sa Hebreo 1:13, sinasabi ng Ama patungkol kay Cristo na “Maupo ka sa aking kanan, HANGGANG sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tuntungan ng iyong mga paa?” Ibig sabihin ba nito, kapag nagapi na ni Cristo ang kaniyang mga kaaway ay hindi na siya uupo sa kanan ng Diyos Ama? Isa pa, sa I Timoteo 4:13, sinabi ni Pablo kay Timoteo na “HANGGANG sa dumating ako, bigyang-pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral, at ang pagtuturo.” Ibig sabihin ba nito ay ititigil na ni Timoteo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral, at ang pagtuturo? Sa lahat ng mga halimbawa na inilathala natin, makikita natin na bagama’t ginamit ang salitang “hanggang”, hindi nito ibig sabihin na hindi na itutuloy ang nasabing gawa pagkatapos na matupad ang kundisyon. Gayundin sa Mateo 1:25—ipinagdidiinan lamang na hindi nagkaroon ng pagsisiping sa panahong magkasama na sila bilang mag-asawa, ngunit bagama’t naipanganak na si Cristo ay hindi nito ibig sabihin na nagsiping na sila pagkatapos, kundi nanatili ang pagka-birhen ni Maria. Ang salitang “hanggang” ay hindi nagpapahiwatig ng pagsisiping nila pagkatapos na maipanganak si Cristo.

SOLUTA EST VERITAS!
PLEASE SHARE!

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.