Catholic Church Christian Papacy

Jesus give the keys in the Kingdom of Heaven to Simon Peter

Jesus said to Peter: ” I will give you the keys of the kingdom of heaven ” (Matthew 16:19a)
-Credits to the Owner-

Ang mga Susi ay simbolo ng kapangyarihan o authority sa Davidic Dynasty, ang tipan na ginawa ng Diyos na nagsimula kay David (C.1000 BC) kung saan si Cristo ay nagmula ayon sa laman (Mateo 1; Roma 9:5) at ngayon ay tumatayong hari (Apoc. 3:7). Ang mga susi ng kaharian ay ipinagkatiwala niya kay Pedro (Mateo 16:19) at kanyang ipinalangin na nawa’y huwag magkulang ang pananampalataya ni Pedro upang kanyang mapagtibay ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya (Lucas 22:32). Bagama’t si Cristo ay ang hari, ipinagkatiwala niya ang mga susi (authority) kay Pedro, ang gantong pangyayari ay hindi bago, kundi makikita din nating ginawa ng iba pang mga hari sa biblia tulad ni Haring Hezekias na nagbigay o nagkatiwala ng authority sa kanyang punong ministro na si Eliakim (Isa. 22:20-21) tulad ni Cristo na nagbigay ng mga susi ng kaharian o authority kay Pedro (Mateo 16:19) na syang pangunahin sa mga apostol (Matt. 10:1-4, Mark 3:16-19, Luke 6:14-16, Acts 1:13). Si Eliakim, matapos ibigay sa kanya ang mga susi o ang kapamahalaan sa kaharian ay naging “ama ng bayan” (Isa. 22:21), surprisingly, ang salitang “Pope” o “Papa” sa wikang italiano ay nangangahulugang “AMA” o “Father”, therefore, nang ang mga susi ay ipagkatiwala ni Cristo kay Pedro, si Pedro ay naging ama din naman ng mga sumasampalataya kay Cristo tulad ni san Marcos (I Ped. 5:13). Kaya, we can conclude that, Christ appoints a prime minister to his household (I Tim. 3:15) to govern it and to be a father to it. A father who will love it as he is.

Ad Majorem Dei Gloriam!

Pro Deo et Ecclesia!
Soluta est Veritas!

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply