Apologetics / Reflections Catholic Faith Original Sin

Kasalanang Mana (Original Sin)

Public Domain

Kasalanang Mana (Original Sin) – May batayan ba sa biblia?

Tanong: Dumating si Juan, na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Marcos 1:4 Pagpapatawad ng kasalanan (pano magkakaroon ng kasalanan ang isanag batang kakasilang pa lamang?)

Sagot: Dapat mo kasi maintindihan na iba ang Original Sin sa Personal o Actual sin! Walang actual sin yung sanggol kasi wala pa sya sa age of reason. Pero meron syang kasalang mana, yung original sin na bawat isa sa atin ay namana dahil sa kasalanng ginawa nina Eva at Adan…

May proof ba yan sa bible? Meron.

” Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya’y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito’y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka’t ang lahat ay nangagkasala” -(Rom. 5:12)

Dahil sa isang tao, si Adan PUMASOK ANG KASALANAN SA SANLIBUTAN kaya nagkaroon din ng kamatayan ngayon kung gagamitin ko pansumandali ang pangangatwiran mo pwede kong itanong sayo KUNG DI PALA NATIN NAMANA YUNG KASALANAN NINA ADAN AT EBA.  BAKIT PATI TAYO NAMAMATAY, DIBA DAPAT SILA LANG ANG NAMAMATAY DAHIL SILA LANG NAMAN YUNG NAGKASALA? Ano ang sagot mo? Kung sa akin itatanong yan simple lang ang isasagot ko kapatid DAHIL NAGKASALA SINA ADAN AT EBA, AT YUNG KASALANANG IYON AY NAMANA NATIN KAYA “PUMASOK ANG KASALANAN SA SANGLIBUTAN.” IYON DIN ANG DAHILAN KUNG BAKIT TAYO NAGIGING PRONE SA PAGKAKASALA.

Ngayon, meron bang halimbawa at patunay sa biblia na talagang namamana ang kasalanan, at tayo ay may kasalanan na mula nang tayo’y isilang?

Ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na; At aming pinasan ang kanilang mga kasamaan. ” (Panaghoy 5:7). Nagkasala ang ating mga unang magulang, sina Adan at Eva. Kung tatanungin natin ang talatang iyan maari ba natin manahin at pagdusahan ang kasalang ginawa nila? Malinaw po ang sabi ng sitas: “At AMING PINASAN ANG KANILANG KASAMAAN.”

Isa pang proof Sa Awit 51:5 (MMB) Ako’y masama na buhat nang isilang, makasalanan na nang ako’y iluwal. ” Si Haring David ay tao ring tulad natin na ipinaglihi at ipinanganak ngunit di tulad natin si David ay isa ring Propeta at Haring hinirang ng Dios. Kung siya na hinirang ng Dios ay umamin na makasalanan na buhat nang isilang at ipinaglihi sa kasalanan paano pa po kaya tayo? Add ko pa isa.

ST. IRENAEUS (c. 180 AD)

 

….having become disobedient, [Eve] was made the cause of death for herself and for the whole human race; so also Mary, betrothed to a man but nevertheless still a virgin, being obedient, was made the cause of salvation for herself and for the whole human race….Thus, the knot of Eve’s disobedience was loosed by the obedience of Mary. What the virgin Eve had bound in unbelief, the Virgin Mary loosed through faith. …But this man [of whom I have been speaking] is Adam, if truth be told, the first-formed man….WE, however, are all FROM him; and as WE are FROM him, WE have INHERITED his title [of sin]. …Indeed, THROUGH the first Adam, WE offended God by not observing His command. Through the second Adam, however, we are reconciled, and are made obedient even unto death. For we were debtors to none other except to Him, whose commandment WE transgressed at the beginning. (Against Heresies 3:22:4; 3:23:2; 5:16:3)

Tandaan natin na ang Dios ay matuwid at makatarungan (Awit 7:12). Hinayaan nyang manahin ng batang walang muwang ang kasalanan ng kanyang mga unang magulang kung kayat tinuloy din ng Dios na maalis ang kasalanang ito sa isang batang walang muwang sa kanyang pagkainosente. Kaya kailangang ipanganak muli sa tubig at espiritu (Jn. 3:3-5). Namana natin ang kasalanang iyon na nagbunga ng ating kamatayan kaya tayo ay ipinanganak nang may kasalanang mana (Awit 51:5) na hinuhugasan naman at inaalis sa binyag (Tito 3:4-7) sa pagsilang na muli sa tubig at Espiritu (Jn 3:3-7) sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita (Efeso 5:25-27) na kung saan ay nalilibing tayong kasama ni Cristo sa binyag (Col. 2:11-15) na sa atin ay nagliligtas (I Ped. 3:18-22). Ang bautismo ay para sa lahat ng tao (Mateo 28:19-20), ito para sa mga matatanda lalo na para sa mga sanggol at bata (Lucas 18:15-17) na sakop o kasali sa ipinangako ng Dios (Gawa 2:39) ang kaligtasan (I Ped. 3:21).

Ad Majorem Dei Gloria!

Soluta est Veritas!

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.