Apologetics DCF Apologetics Exodus 20:4-5 Idols Occultism Statues and Images

Katoliko: Sumasamba nga ba sa mga Larawan?


By: Admin Coco, Apologist

Photo Image: Shutterstock

 

Isa sa mga bagay na laging sinasabi ng mga kritiko ng Simbahang Katolika ay ang mga katagang ‘Bakit kayong mga Katoliko ay gumagawa ng mga imahen at kayo ay sumasamba sa mga ito’? Hindi ninyo ba alam Na ipinagbabawal ng Bibliya ito? (Exodo 20:4-5): “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. 

Ang tuligsa ng ating mga kapatid sa ibang relihiyon tungkol dito ay tayong mga Katoliko, ang gumagawa nyan sa panahon ngayon dahil sa pagpapagawa at pagkakaroon natin ng mga imahen sa mga Simbahan at Tahanan. Ayon pa sa mga protestante nung sinabi ng Diyos na “Huwag kang gagawa ng anumang imahen, Rebulto” iyon daw ay hudyat na bawal talaga ang pag gawa ng imahen, rebulto. 

Kung ganon ang mangyayari lalabas na ang Diyos mismo ay nagkamali ng kanyang ipag-utos sa (Exodo 25:18-20), na gumawa ng Kerubing gawa sa ginto basahin natin: “Lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito, tig-isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga kerubin upang ito at ang Luklukan ng Awa ay maging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubin na parehong nakatungo, at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang Luklukan ng Awa.

Marami pang talata sa bibliya ang mababasa na pinapayagan ng Diyos ang pag gawa at pagkakaroon ng mga imahen at rebulto, sa (Exodo 26:1), nagpagawa ang Diyos ng “larawan ng kerubin”. Sa aklat ng (Mga Bilang 21:7-9), “nagpagawa si moises ng imahen, Rebulto ng isang Ahas na tanso”. Sa (1 Hari 7:29) “nag pagawa ang Diyos ng Imahe ng mga LEON, BAKA, at KERUBIN”. Lahat ng iyon ay pinayagan ng Diyos.

Tandaan natin na ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan. (1 Corinto 14:33). Ngayon bakit nga ba tila parang magulo ang mga talatang nabasa natin? Ang sagot ay hindi ito magulo, wag nating gawing literal ang lahat ng sinasabi sa bibliya lalo sa talata ng (Exodo 20:4) kung atin itong iintindihing mabuti ay hindi ang mga Rebulto, imahen ang ipinagbabawal dito kundi ang mga “diyos-diyosan”. Sinabi sa (Exodo 20:3) “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin. Malinaw, na ang ipinag-bawal ng Diyos ay ang pag samba sa ibang mga diyos o sa mga imahen ng ibang diyos dahil mayroon lamang nag iisang Tunay na Diyos. Hindi ang mga rebulto, imahen ang ipinag-babawal dito kundi ang mga larawan ng diyos-diyosan.

Pagluhod katumbas ay Pag-Samba? 

Unang-una Hindi lahat ng pag luhod ay katumbas nito ay pag samba kagaya nalamang sa talata ng (Genesis 43:28, Ang Dating Biblia 1905) “At kanilang sinabi, Walang sakit ang iyong lingkod na aming ama, buhay pa. At sila’y nagsiyukod at nagsigalang.

Sina Josue rin ay lumuhod sa harap ng kaban ng tipan (Ark of the Covenant), “Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatirapa sila sa harap ng Kaban ng Tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. (Josue 7:6)

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.