Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

Krus, Bakit napakahalaga sa ating mga Katoliko?

 

 

 

Apologetics by Bro. Celsius Celzo, A.K.A. Boi Taytay

Isa sa mga kapistahan ngayong Septiyembre ang Exaltation of the Cross (September 14, Monday). Sa kapistahang ito, ipinagdiriwang ang pagkakakita ng Krus na pinagpakuan ni Jesus ni Santa Helena, ang Ina ni Constatine at ang pagpapatayo ng Simbahan sa mismong pinagpakuan ni Jesus bilang palatandaan. Sa kapistahang ito, ipinapakita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa Krus. Makikita rin sa Simbahan ang mga Krus. Sa Altar, sa harapan ng Simbahan, sa kasuotan ng mga Kaparian, sa mga upuan, maging sa mga kabahayan ay makikita ang Krus. Pero bakit nga ba napakahalaga ng krus saating mga Katoliko?

Ayon sa Katekismo ng Simbahan, ang sakripisyo ni Kristo ay ang pinaggalingan ng walang hanggang kaligtasan at ang paghihirap sa KRUS ay nagpapakita ng kaligtasan na ito.

“The Council of Trent emphasizes the unique character of Christ’s sacrifice as “the source of eternal salvation”449 and teaches that “his most holy Passion on the wood of the cross merited justification for us.”450 And the Church venerates his cross as she sings: “Hail, O Cross, our only hope.”
Catechism of the Catholic Church paragraph no. 617

Dahil sa sakripisiyo ni Jesus sa krus ay nagkaroon tayo ng kaligtasan.
“Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo’y mamatay na sa kasalanan at mamuhay nang ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo’y pinagaling.”
1 Pedro 2:24

Kung kaya’t sa Galacia 6:14, sinasabi ni Pablo na ipinagmamalaki niya ang Krus ng Panginoong Jesus.

“Sa ganang akin, huwag nawang mangyari na ako ay magmapuri maliban lamang patungkol sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya, ang sanlibutan ay napako sa krus sa akin at ako ay napako sa krus sa sanlibutan.”
Galacia 6:14

Kung si San Pablo Apostol nga ay ipinagmamalaki ang krus tayo pa kaya? Sinasabi ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga Corinto na ang salita ng Krusay kalapastangan sa mga napapahamak ngunit sa mga naligtas ay kapangyarihan ng Diyos.

“Sapagkat ang salita patungkol sa krus ay kamangmangan sa mga napapahamak ngunit sa atin na naligtas ito ay kapangyarihan ng Diyos.”
1 Corinto 1:18

Kung kaya’t malalaman natin bilang isang Kristiano ang kahalagahan ng Krus dahil dito ay ipinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at sa mga ayaw nito o hindi itinatampok ang krus ay mga napapahamak.

Pero bakit ang krus ay mayroong nakapakong katawan o nagdedepict ng nakapakong Kristo?

Kung titignan natin, mayroong mga kaibayo natin sa pananampalataya ang mayroong krus, krus lang at walang depiction ng katulad saatin. Suriin natin ang paghahanap ni Santa Helena, sa kanilang paghahanap nakita nila ang tatlong krus na kanilang napagtanto na dalawa sa krus na ito ay hindi kay Kristo kundi sa mga magnanakaw na kasabay ni Jesus na ipinako.
(Matt. 27:38). Sila’y di interesado sa dalawnag krus na iyon, Ang tangi lamang nilang hinahanap ay ang krus ni Jesus. Kung kaya’t sa paggamit natin ng krus, mayroong depiction ng crucified Christ upang confident tayong ang krus na yan ay ang krus ni Jesus at hindi ng dalawa pang magnanakaw at maging ibang taong ipinako sa krus.

Ito ay tahasan nating makikita sa sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto na nag KRUS NI JESUS ang kanilang ipinapangaral.

“Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Cristo na ipinako sa krus, na para sa mga Judio ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan.”
1 Corinto 1:23

Magkaroon tayo ng debosyon sa Santa Krus ni Jesus na bilang pagala-ala natin sa dakilang pagmamahal saatin ng Diyos kung kaya’t tayo’y naligtas.
Viva Poong Sta. Cruz!

Reference:
[1]
https://www.catholic.com/magazine/online-edition/cross-or-crucifix

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.