Catholic Church Catholic Faith Christian Faith God News Prayer Prayers

LOVE on the CROSS


Written By: Admin Francesca Maria M.

Photo Image: http://1.bp.blogspot.com

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “LOVE on the CROSS”

Special Edition: Back to Back Ash Wednesday (First Day of Lent) and Valentine’s Day.
Pebrero 14, 2018. Miyerkules ng Abo.

Ebanghelyo: Mateo 6:1-6, 16-18
“Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila’y purihin ng mga tao.
Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ng iyong Ama ng nakakakita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo.”

Pagninilay:

Ngayon ay Miyerkules ng Abo at unang araw din ng bagong panahon ng LENT o “Kwaresma”. Madalas tuwing panahon ng kwaresma ay ukol sa pagdurusa, pighati at pagpapakasakit ni Hesus ang ating inaalala at ginugunita. Atin din sanang balikan at alalahanin ang kahulugan kung bakit nga ba kailangang maghirap ni Kristo. Bakit nga ba siya kinailangang mamatay at magpakasakit at mabuhay mag-uli? Walang ibang dahilan ito kung hindi PAG-IBIG. Dahil araw rin naman ng puso ngayong araw na ito. Maganda ring alalahanin natin ang pinakadakila at tunay na pag-ibig sa lahat, na siyang ugat at pinagmumulan ng lahat ng tunay na pag-ibig – ang PAG-IBIG NG DIYOS.

Marahil ay marami ang nag-aakalang si Hesu Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ngunit bahagyang totoo lamang ito, hindi maaring mas mahalaga ang kasalanan kaysa sa tao para ang mga ito ang dahilan ni Kristo upang ialay ang kanyang buhay. Namatay si Kristo para sa atin. Tinanggap niya nang maluwag ang kanyang pagkamatay alang-alang sa pagmamahal ni Hesus sa tao. Alalahanin nating bago magtagumpay si Hesus sa kamatayan ay sarado ang pintuan ng langit sa ating lahat. Ngunit sa Dakilang Pag-ibig ni Kristo sa atin na Siyang naging dahilan upang siya’y magpakababa bilang tao bagamat siya ay tunay na Diyos, ay ginawa niya alang-alang sa mabuksan nga ito at makasama niya tayo sa panghabang buhay sa kanyang kaharian matapos ang buhay natin dito sa lupa.
Nagkatawang tao si Hesus, nagpakasakit, namatay at nabuhay uli ang ating Panginoon para sayo at para sa akin. Para sa ating lahat dahil sa PAG-IBIG. Sino ba ang tunay na nagmamahal na gustong mawala at mamatay na lamang ang kanyang minamahal? Gagawin lahat ng umiibig ang kahit ano para sa kanyang minamahal kahit pa ang sarili ay makalimutan. Si Hesus, walang kahit anumang titulo, papuri, o kayamanan sa lupa ang kanyang natamo sa pagbaba dito sa lupa. Kung nasusubaybayan ninyo ang mga nakaraang ebanghelyo, mapapansin nating puro galit, inis at pangungutya na lamang ang tiniis ni Hesus mula sa iba’t ibang tao. Lahat ito’y kanyang tiniis upang makasama tayo sa kanya, matuto mula sa kanya at sa mga itinuro niya, at matagpuan ang paggaling ng karamdaman hindi lamang ng katawan, kundi pati na rin ang karamdamang pangkakaluwa at puso nating naging matigas dahil sa kasalanan.

Kung wala si Kristo sa ating buhay, napakahirap nating umintindi at magmahal. Likas tayong makasarili at makasalanan ngunit dahil sa kanya at pagaalay niya ng buhay para sa atin, tayo rin ay inaanyayahan maging tulad niya, kung ating nanaiisin.Kaya naman ngayong panahon ng Lent o Kuwaresma ay napakagandang pagkakataon upang magbalik loob sa Diyos. Higit pa sa takot at hiya sa ating mga nagawang kasalanan, ay ang pag-aalala sa sakit na idinulot ng mga kasalanang iyon kay Hesus. Kung tayo ay magdarasal kaysa sa nakaugalian, magbibigay sa kapwa, o magaayuno at kung ano pa ang gagawin nating sakripisyo para sa panahong ito, nawa ay pag-ibig natin sa Diyos ang maging dahilan. Hindi ang dahil gusto nating purihin tayo o gusto lamang makiuso sa panahon ngayon. Ang ating Panginoon ay nalalaman lahat lahat pati ang mumunting nilalaman ng ating puso at isipan. Hindi tayo makakapagtago sa kanya. Ito ang tunay na pag-ibig kung saan ay malapit kay Hesu Kristo na napako sa Krus. Isang pag-ibig na handang maghirap, handang magtiis para lang magbigay ng sarili para lang mapabuti ang minamahal. Ang sinuman sa ating nakaranas magmahal ng banayad na walang ibang gusto kung hindi mapabuti ang minamahal, asawa man o kaanak, kasintahan o kaibigan, at kung sino pang mahalaga sa atin, alam nating madaling magmahal at madalas ay kailangan magsakripisyo upang sa ikabubuti ng minamahal.

Ang pagtatrabaho ng isang magulang araw at gabi para lang may makain ang anak, isa iyong pakikibahagi sa sakrpisyo ng Panginoon dulot ng pagmamahal. Ang pagtulong sa kapwa, o pagbibigay ng pera sa nangangailangan kahit pa tayo ay may kailangan din, ay maliliit na sakripisyong pwedeng ialay sa Panginoon. Anumang pera na matitipid sa pagaayuno ay mas mapapakinabangan pa ng ibang taong may kailangan o nagugutom. Ang ating pinakaehemplo ay ang pagtatanggi ng sarili tulad ng ginawa ni Hesus na siyang mas makakapagpalaya sa atin upang makapagmahal ng kapwa.
Maraming paraan ngunit iisa lamang ang tema at dahilan ng lahat ang PAG-IBIG. Hindi pangsariling kaligayahan ngunit para sa kapakanan ng iba na nagmumula sa isang pusong nagmamahal. Naisulat nga ni San Juan na nagmula na mismo sa mga labi ni Hesus, “Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanilang buhay para sa kanila.” (Juan 15:13). Tanungin natin ang mga sarili, ano nga ba ang aking maiaalay upang maipakita ang aking pagtugon sa pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa akin?

Nawa ay patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya at pagmamahal sa kanya, kasama ng ating buong pamilya ngayong panahong ito ng kwaresma.

Panalangin: Tunay ngang ikaw ang Dakilang Pag-ibig sa lahat Panginoong Hesus, turuan at tulungan mo ako magmahal gaya ng iyo. Isang pag-ibig na may pagtitiis, nagpapasensya, hindi mapagmataas at handang magbigay.

Ang pag-ibig na galing sa iyong puso, Panginoon ipagkaloob mo po sa akin at sa lahat ng minamahal sa buhay upang kami ay magkaroong ng lakas na harapin ang kahit anong pagsubok na dumating sa amin ay makakaya dahil sa pag-ibig mong puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Amen. +

God bless us and Happy Valentine’s Day to all!

Help us make the Word of God viral!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply