Apologetics / Reflections Catholic Faith Dinuguan Religion

Masarap na Dinuguan with Puto Bawal ba?

By: Admin Coco, Apologist

Photo Credit: outoftownblog.com

Una po ating pong basahin ang isa sa ginagamit nilang talata.

“Ang sinumang kumain ng dugo ay kapopootan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. – Levitico 17:10 MBB

Ngayon po ano po ba purpose? ang problema kasi sa kaibayo natin sa pananampalatayang Katoliko ay Hindi tinutuloy kung ano ba talaga ang purpose ng pagbawal ng dugo sa araw na yun.

“Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay.” – levitico 17:11 MBB

Ngayon ang tanong sinasabuhay ba nila ang utos ng Diyos about sa dugo?

Sabi nila oo. Ngayon dalawa kasi ang utos dun basa ulit tayo.

The life of every living thing is in the blood, and that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people’s sins. Blood, which is life, takes away sins. – Leviticus 17:11 Good news translation

Yun sinasabuhay daw nila yung hindi pagkain ng dugo pero ang tanong binubuhos ba nila sa Altar nila yun? So malinaw na namimili lang sila ng susundin sa utos. 😀

Ngayon sa lumang tipan kaya bawal yan ay dahil ang dugo ay marapat na IALAY sa Diyos.

Sapagkat yun po ang Relihiyon ng mga Judio sa lumang tipan na kung saan meron silang pag aalay ng dugo sa templo ng Diyos.

Hindi na po ito sa totoo sa kasalukuyan, kaya wala na pong saysay ang pagbabawal ng Dugo.

Sapagkat hindi naman na natutupad pa ang RASON sa pagbabawal ng dugo sapagkat wala ng pag aalay ng dugo sa templo ng Diyos.

Sapagkat ito po ay natupad na sa kamatayan ng Panginoong Jesus na ang kanyang dugo ang inalay para sa Diyos at para sa ikatutubos ng ating mga Kasalanan.

Noong unang panahon po nung yung dugo po ng baka at tyka ng kambing yun po ang ginagamit na pang tubos ng mga kasalanan ng Tao.

Ngunit dumating po ang panahon na hindi na yung effective. Pinalitan na ito ng dugo ng Panginoong Jesus. Basa

“Ang Kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taun-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na sana silang dapat alalahanin, at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taun-taon, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan.Dahil diyan, nang si Cristo’y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, “Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya’t inihanda mo ang aking katawan upang maging hain”. – Hebreo 10:1 – 5.

Tapos ituloy pa natin. Sinabi muna niya,

“Hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan” kahit ito’y inihahandog ayon sa Kautusan. Saka niya idinugtong, “Ako’y narito upang sundin ang iyong kalooban.” Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Cristo. – Hebreo 10:8 – 9

Ayun pinalitan na po ng Dugo ni Panginoong Jesus kaya hindi na effective yun kaya wala ng rason para ipagpatuloy pa yun dahil nung namatay ang panginoong Jesus.

He abolished the Jewish Law with its commandments and rules, in order to create out of the two races one new people in union with himself, in this way making peace. – Ephesians 2:15 Good news Translation

So alam naman po natin na ang isang kautusan sa pagbabawal ng dugo ay kautusan ng mga Judio. na ipinawalang bisa po ng Panginoong Jesus nung namatay po siya sa Krus.
Pero siyempre ipupunto ng mga Anti Catholic na ayaw sa dinuguan na pati hanggang sa bagong Tipan daw valid pa din ang pagbabawal ng pagkain ng dugo even in the Christian era. Basahin natin ang Gawa 21:25.

Tungkol naman sa mga mananampalatayang Hentil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa diyus-diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid.” – Gawa 21:25 MBB

Ayun daw napakalinaw daw sa bagong tipan na Valid pa din ang pagbabawal ng Dugo.

Tama po ang nakasulat sa talata ng Gawa 21:25 pero mali ang unawa nila dito. Bakit po? Dapat po nating malaman na may dalawa pong grupo ng tao dito.

  1. Una yung grupo ng mga dating Hentil na naging Kristiyano.
  2. Judio na naging Kristiyano.

Ngayon bakit po sinulatan yung mga Hentil na naging Kristiyano na wag silang kakain ng Dugo?

Kasi po everytime na kumakain sila nun nasasaktan ang mga dating Judio na naging Kristiyano. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo.

Huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaaring kainin. Ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. – Roma 14:20 – 21 MBB

Sinabi po dito ng apostle pablo na kung ito ang magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid mas mabuti ng hindi kana kumain ng karne o uminom ng alak. Ang tanong po bawal po bang kumain ng karne? Ayon po sa 1 corinto 10:25 hindi naman po bawal ang kumain ng karne. Yung pag inom ng alak bawal din ba? hindi po sabi din sa 1 timoteo 5:23 pwede kang uminom kahit na maliit ng alak.

So bakit po sinabi ni Apostle pablo na mas makakabuti pang hindi nalang kumain ng karne at hindi nalang uminom ng alak.

Dahil po meron mga taong weak ang kanilang pananampalataya madali po silang masaktan kaya mas mabuti pong iwasan nalang, Pinapaiwasan po.

So lumalabas na yun ay Pastoral Concern ng Apostle sapagkat yun sa tuwing nagkakasama nga ang mga Hentil at Judio na Kristiyano na ngayon ay mayroon sa kanilang mahina ang pananampalataya at baka ikatisod ng ilan nilang kapatid sa kanilang ginagawa. Ngayon po sasabihin nila hindi naman daw napalitan ang utos ng Diyos? ating pong basahin ang Ephesians 2:15,

He abolished the Jewish Law with its commandments and rules, in order to create out of the two races one new people in union with himself, in this way making peace. – Ephesians 2:15 Good news Translation

At ito pa

Kaya nga, inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito’y mahina at walang bisa. Sapagkat walang sinumang nagiging ganap sa pamamagitan ng Kautusan ni Moises. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan nito’y nakakalapit na tayo sa Diyos.- Hebreo 7:18-19 MBB

Ayun kaya po yung mga dugo ng hayop na ginagamit pang tubos sa mga kasalanan ay hindi na talaga valid o hindi na talaga tayo maaring ganap pa dun.

Dahil nga pinalitan ng Dugo ng Panginoong Jesus. Ngayon ano pa ang sabi sa bagong tipan tungkol dito?

Ang paglilinis nila’y nauukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba’t ibang uri ng paglilinis, mga alituntuning panlabas na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit dumating na si Cristo, ang Pinakapunong Pari ng mabubuting bagay na narito na. At siya’y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang ito ay hindi sa sanlibutang ito. – Hebreo 9:10-11(Ang Biblia)

Yang mga yan ay wala ng saysay sa panahong ito dahil tinubos na tayo ng Panginoong Jesus. Ngayon mga kapatid pinaparatangan tayo ng ibang relihiyon tulad ng Iglesia ni Cristo na lumalabag daw ang Katoliko sa utos ng Bibliya ano. Basahin po natin.

Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuru- ang ito’y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. – 1 timoteo 4:1 – 3 MBB

Alam po ninyo ang talatang ito ay madalas nilang gamitin saating mga katoliko sa pag atake at nakakalungkot na marami sa katoliko ang naloko sa maling pang unawa ng talatang ito.

Sa atin din daw kasi ito natupad. Kasi daw po bawal tayong kumain ng Baboy pagka lenten season o good friday ano pero ang tanong Doktrina ba ng aming Simbahan yan? yan po ay DISIPLINA lamang na kung saan ay marapat na wag munang kumain ng Baboy.

Ngayon paboritong paborito nila kasing gamitin ang King James Version na which nakalagay sa 1 timoteo 4:3 na ang nakalagay ay meat o karne.
Kaya sabi nila ito po natupad sa iglesia katolika kaso hindi ako sang ayon duon at mga hebrew at greek scholars sa King James Version.

Ngayon kung titignan natin sa greek bible ang nakasulat ay “BROMA” na ang ibigsabihin ay “FOOD OF ANYKIND”.
at ang meat sa greek ay kreas. Hindi broma. Ngayon titignan natin my ibang relihiyon ang nagbabawal ng ilang pagkain na kung saan sa kanila natupad yun.

Kasi pinagbabawal nila ang dinuguan at ang pag babawal ng dinuguan ay doktrina mismo ng iglesia ni cristo. Ngayon kung titignan talaga sa kanilang kanila tatama e dahil walang bawal na pagkain sa katoliko meron lamang tayong tinatawag na “DISIPLINA” na kung saan wag munang kumain ng karne.

At hindi yun forever na tulad ng kanila forever bawal ang pagkain ng dinuguan na my KARNE NG BABOY. Kaya po sa kanila natupad ang pagbabawal ng pagkain ng Baboy. Ngayon po sabi pa nila ay dapat daw layuan ang Iglesia Katolika no kasi daw hindi daw sa Diyos ang tinuturo ng iglesia katolika.

Pero kung titignan po natin dito sa talata ng Hebreo.

Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. – Hebreo 13:9 MBB.

Ngayon sa talatang yan sino ba dapat ang layuan? e di naman po nagbabawal ng ilang uri ng pagkain ang Iglesia Katolika e sila meron kaya dapat sila ang layuan natin. 🙂

at ito pa hinahatulan nila tayong mga katoliko dahil sa pagkain ng dinuguan ano. Pero sila ang tunay na sumasalangsang sa salita ng Diyos. Sapagkat nasusulat,

“Kaya’t huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga”. – Colosas 2:16 Ang Biblia

Yung iglesia ni cristo, Jehovah’s witnesses at mga Sabadista ay panay pa ang paghatol sa ating mga katoliko tungkol sa pagkain e alam naman natin na kaharian ng Diyos ay wala sa pagkain. Nasusulat ito sa Roma 14:17.

Ngayon tanong pa ng ibang sekta pamumusong daw sa Espiritu Santo ang ginagawa ng mga katoliko sa pagkain ng dinuguan. Basahin po natin ang sinasabi ng Panginoong Jesus kung magkakasala ba ang taong kumakain ng pagkaing my Dugo o Dinuguan,

Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito.” – Marcos 7:15 – 16

Yung kinakain natin sabi kasama na ang dinuguan hindi yun ang nagpaparumi saatin kundi yung lumalabas. ito pa sabi pa.

“Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo.” – lucas 10:8

Sana sinabi niya doon maliban sa karneng my dugo o dinuguan o pagkaing my dugo at isa pa sa 1 corinto 10:25 na ang sabi

“Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi”. at inulit sa 27 “Kung anyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at nais ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung iyon ay ikagugulo ng inyong budhi”. Pano kung hinain sa inyo ay dinuguan aba’y kanin ninyo. Napakalinaw mga kapatid.

Pero alam ko lang ay bawal ang dinuguan pag walang Puto hehe 😀

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.