Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Faith God Religion

May tatlong Diyos nga bang sinasamba ang mga katoliko?

Photo Credit: nellaishanmugam

By: Admin Coco, Apologist

Unang-una sa lahat dapat muna nating linawin kung ano ba ang ibig sabihin ng Dogma ng Banal na Santatlo o The Holy Trinity, ang Trinity ay nangangahulugang ‘Isang Diyos na may tatlong Persona or One God in Three Persons’, sa ating aklat na Catechism of the Catholic Church 253,

“The Trinity is One. We do not confess three Gods, but one God in three persons, the “consubstantial Trinity”. The divine persons do not share the one divinity among themselves but each of them is God whole and entire: “The Father is that which the Son is, the Son that which the Father is, the Father and the Son that which the Holy Spirit is, i.e. by nature one God.” In the words of the Fourth Lateran Council (1215), “Each of the persons is that supreme reality, viz., the divine substance, essence or nature.

Malinaw mula sa ating aklat Katoliko kung ano ba talaga ang turo nito tungkol sa Dogma ng Banal na Santatlo, ngayon ano ba ang tinutukoy ng ibang sekta tungkol sa tatlong diyos na yan? Ang kanilang tinutukoy ay tinatawag na ‘Tritheism’ ito ay isang heresiya na ang tatlong persona ay ‘tatlong diyos’ na kahit na kailan ay hindi itinuro ng Simbahang Katolika.

May batayan ba sa bibliya ang Trinidad? Simulan natin,

  1. Mayroon lamang nag-iisa at Tunay na Diyos. (Deuteronomio 6:4; Marcos 12:29; 1 Timoteo 2:5; 1 Corinto 8:4).
  2. Ang tatlong persona ay iisang Diyos.

Tatlo ang nagpapatotoo [sa langit: ang Ama, ang Salita, at    ang Espiritu Santo; at ang tatlong ito’y iisa. (1 Juan 5:7)

  1. Ang tatlong persona ay iisang Panginoon.

Ang Ama ay Panginoon (Leviticus 19:25)

Ang Anak ay Panginoon (Filipos 2:11)

Ang Espiritu Santo ay Panginoon (2 Corinto 3:17)

  1. Ang tatlong persona ay iisang Diyos.

Ang Ama ay Diyos (Deuteronomio 32:6; Colosas 1:2; Mateo   25:34; Lucas 11:2; 1 Corinto 15:24; Efeso 4:6; 1 Tesalonica 1:1).

Ang Anak ay Diyos (Marcos 14:61-62; Juan 1:1-14; 8:58,    20:28; Mga Gawa 20:28; 1 Corinto 10:4; Tito 2:13;

Colosas   1:16-17; Filipos 2:5-8; Hebreo 1:8; 1 Pedro 5:4; Pahayag 1:7; 2:8).

Ang Espiritu Santo ay Diyos (Juan 14:16-17, 26; 16:7-14; Mga Gawa 5:3-4; 13:2-4; 21:10-11).

Konklusyon: 

Kailanman ay Hindi itinuro ng Simbahang Katolika na mayroon kaming sinasamba na higit sa nag-iisang Tunay na Diyos.

 

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.