Catholic Church Christian Faith Religion

“Meron bang Relihiyon na makapagliligtas?” BY: Nikita GandApologist

QUESTION: “Meron bang Relihiyon na makapagliligtas?”
 
RESPONSE: Ang Relihiyon na tinatag ng Diyos na ating Panginoong Hesukristo ang siyang Relihiyon na makakapagligtas. (1 Timothy 2:4). Malinaw na sinabi ng Panginoon kay San Pedro na sa ibabaw ng bato itatayo Niya ang Kanyang Iglesia. (Matthew 16:18) at ang Iglesiang ito ay ang Kanyang Katawan. (Ephesians 5:23) at kinakailangang pumasok tayo sa Kanya o sa Katawan Niya. (John 10:9). Kaya ang mga nagsasabing walang Relihiyon na makapagliligtas ay sariling opinyon lamang at hindi nakabatay sa Banal na Bibliya. Sapagkat maging ang mga apostol ay inangkin na meron silamg relihiyon. (James 1:27)
-Nikita GandApologist
#DCFApologetics

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply