Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghahari ng Diyos sa Atin”

Photo Credit: mediabakery.com

 

Nobyembre 15, 2018. Huwebes. Ika-32 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 146: Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni 
Jacob.

Unang Pagbasa: Filemon 7-20

Kapatid, ang pag-ibig na iyon ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos.

Kaya nga, malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin bilang kapatid mo kay Cristo, ngunit mas minabuti kong makiusap sa iyo sa pangalan ng pag-ibig. Akong si Pablo, na sugo ni Cristo Jesus at ngayo’y nakabilanggo dahil sa kanya, ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya.

Ako’y naging isang ama sa kanya habang ako’y nakabilanggo. Dati, hindi mo mapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayo’y kapaki-pakinabang siya sa ating dalawa.

Pinababalik ko na siya sa iyo, kasama ang aking puso. Nais ko sanang manatili na siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin habang ako’y nakabilanggo dahil sa Magandang Balita, at sa gayon ay para na ring ikaw ang kasama ko rito.

Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin, at hindi sapilitan. Marahil, nalayo sa iyo si Onesimo nang kaunting panahon upang sa pagbabalik niya’y makasama mo siya habang panahon, hindi lamang bilang isang alipin kundi bilang isang minamahal na kapatid.

Napamahal na siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isa nang kapatid sa Panginoon!

Kaya’t kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya ma’y nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin.

Akong si Pablo ang siyang sumusulat nito: AKO ANG MAGBABAYAD SA IYO. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Cristo.

Ipinapakiusap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon, hayaan mo namang maranasan ko ang pakinabang na ito. Pasayahin mo naman ako bilang kapatid kay Cristo!

Ebanghelyo: Lucas 17:20-25

Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, “Walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos, at wala ring magsasabing nagsimula na ito dito o doon. Sapagkat ang totoo’y naghahari na ang Diyos sa inyo.”

At sinabi niya sa mga alagad, “Darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao, ngunit hindi ninyo ito makikita.

May magsasabi sa inyo, ‘Naroon siya!’ o, ‘Narito siya!’ Huwag kayong pumunta at huwag kayong maniniwala sa kanila.

Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan sa isang iglap.

Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa panahong ito.

Pagninilay:

Maraming usap-usapan tungkol sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesu Cristo. Maraming mga sapantaha at mga prediksyong nagaganap. Ang simbahan naman ay nananatiling iisa ang opisyal na posisyon sa lahat ng mga mensahe na naglipana ngayon saan man – na hindi natin alam ito kung kailan magaganap. Ito ay mangyayari ngunit walang nakakaalam kung kailan.

Kung ganito nga, ibig sabihi’y “ngayon na” ang pinakamagandang paghahandang ating gawin. Ang kaharian ay nandito na sa atin. Ngunit hindi pa ganap. Itoy hindi lamang sa panlabas kung hindi nasa puso natin. Ngunit nasa sa atin kung ito’y pagyayamanin sa ating kalooban. Kung hahayaan ba nating maghari ang Diyos sa ating sarili at buhay. Tayo din ang magiging instrument ng DIyos upang marami pang mas maniwala sa kanya. Lalo ngayon kung saan tila marami nang nakakalimot sa Diyos at tila ang mundo’y marami nang inaalok na madaling solusyon o mga pagtakas sa problema. Marami ngayong may mga bisyo – sugal, alak o babae, papalit-palit na relasyon, marami ring nagpapakamatay at mga taong sa loob ay tila walang buhay. Bakit nagkakaganito kung dumating na pala ang Diyos sa atin?

Malamang tayo’y mga naging bingi, bulag at pipi. Nasa atin pa rin ang desisyon kung saan tayo tutungo at hihingi ng tulong – sa mundo na nag-aalok ng pandaliang aliw? O sa Diyos na nagsasabing magtiwala ka sa kanya at maghintay ka lamang at gagawa siya ng paraan?
Isang magandang tanong sa sarili ay “Ano ang pinakamahalaga sa aking buhay?” “Ano ang aking pinakagustong makamtan sa buhay na ito?”

Ang mga paghihirap at suliranin ay kasama na sa ating buhay, dahil ang ating tunay na tahanan ay sa kalangitan hindi dito sa lupa. Bilang mga Katoliko ay naniniwala tayo sa buhay na walang hanggan kung saan doon tayo magkakaroon ng buhay na may hindi matatapos na kaligayahan. Doon ay wala nang suliranin at mga problema. Dahil nakamtan na natin ang pinakamithiin ng ating puso – ang Diyos.

Ngunit kung hindi natin alam o kung hindi tayo naniniwala sa ating sariling pananampalatayang DIyos lamang ang makakapagpuno ng lahat ng ating puwang sa puso, tiyak mas marami tayong dadanasing hirap ng kalooban dahil wala tayong kinakapitan. Habang may oras pa ay pinakamainam na paghandaan natin hindi lamang ang mga makamundong bagay tulad ng trabaho, mga handaan at pagdiriwang dito sa lupa, o pagbili ng mga bagong damit at sapatos. Kung hindi lalong lalo na ang paghahanda para sa Kaharian ng Diyos ngayon at nang ito’y makamtan natin ng perpekto sa kabilang buhay.

Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at ibalik muli natin ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Hindi lamang base sa kung kailan mayroon tayong gustong hilingin sa kanya. Kung hindi ang pananatili sa Diyos sa lahat ng oras.
Pasanin natin ang ating mga krus sa buhay dahil ito ang ating magiging tulay sa kaluwalhatian at tunay na kasaganaan. Kung magtitiwala lamang tayo hanggang dulo anuman ang mangyari ay magiging mapalad tayong makita ang tulong sa atin ng Diyos, Nang sa gayo’y tayo mismo ay makarating sa kanya at maggawa ang kanyang kalooban. Amen. +

Panalangin: Diyos na Mahabagin, tulungan mo akong di nakakakita ng mga bagay na ukol sa iyong Kaharian. Bagamat hindi ito nakikita o nahahawakan sa ngayon dito sa lupa. Ito’y nadarama naman sa kapayapaan ng aking puso at sa puso ng ibang tao. Tulungan mong pagyamanin ko pa ito sa aking kalooban at sa mundo upang mas marami pang maniwala sa iyo. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.