Bible Catholic Church Catholic Faith Christian DCF Apologetics Mariology Religion Saints

PAGNINILAY PARA SA DARATING NA ALL SAINTS DAY

By: Kuya Gian Andrei

Ang pananampalatayang Katoliko Kristiyano ay bukod tangi at naiiba sa lahat ng mga pananampalatayang lumitaw sa mundo. Isa sa pananampalatayang iniwan sa atin ng mga Apostol at ng mga dakilang lingkod ng Diyos ay ang pakikisalamuha natin sa mga banal o mga santo bilang iisang simbahan na magkakapatid sa iisang pananampalataya.

Naitanong mo ba kung bakit tayo ay humihingi ng mga panalangin sa mga santo? Sa mga anghel? At sa lahat ng mga banal sa mundo at sa Langit? Malimit natin itong ginagawa na minsan ay hindi natin nalalaman ang tunay na layunin o mga kadahilanan kung kaya’t minsan kapag nahaharap sa mga katanungang ibinabato ng ibang mga sekta ay nananahimik na lang ang ilan dahil sa walang maisagot.

PRAYING TO THE SAINTS

Tayong mga katoliko kristiyano ay himihingi ng mga panalangin sa mga banal na sa inaakala ng ibang mga sekta ay isang uri ng pagsamba at pagtanyag sa kapea tao bilang mga diyos. Una, dapat nating maunawaan ang ilang mga termino na ginagamit at ginagawa sa pananampalatayang katoliko.

Ganito ang sinasabi ng Merriam-Webster Dictionary patungkol sa VENERATION:

Veneration: respect or awe inspired by the dignity, wisdom, dedication, or talent of a person.

Malinaw na ito ay isang paggalang lamang at hindi pagsamba. Katulad sa mga bayani ng Bansang Pilipinas, malimit nating hangaan ang ating mga bayani dahil sa kanilang talino, katapangan, at pagmamahal sa bayan. Hindi ito humahantong sa anumang uri ng pagsamba.

Ganito naman ang sinasabi ng CCC:

Veneration (of Saints): Showing devotion and respect to Mary, the Apostles, and the martyrs, who were viewed as faithful witnesses to the faith in Jesus Christ. Later, veneration was given to those who led a life of prayer and self-denial in giving witness to Christ, whose virtues were recognized and publicly proclaimed in their canonization as saints. Such veneration is often extended to their relics and remains of those recognized as saints; indeed, to many sacred objects and images. Veneration must be clearly distinguished from adoration and worship, which are due to God alone.

Malinaw at tahasang hindi ipinahihintulot ng Simbahan ang pagsamba sa mga banal ng Diyos. Ito ay paggalang lamang at respeto sa kanilang mabuting halimbawa na isinabuhay at ipinamalas sa bawat mananampalataya. Sila ay tunay na huwaran ng mabuting pananampalataya. Maliwanag din na hindi aral ng simbahan ang ituring na Diyos ang mga santo at mga anghel. Malinaw ito para sa ating mga katoliko kristiyano, na ang mga santo na minsan nang nakasama natin sa mundo ay patuloy pa ring gumagabay sa ating mga buhay bilang diwa ng totoong magkakapatid kay Kristo at tanda ng pagkakaisa ng Simbahan.

Bilang mga Katoliko Kristiyano, humihingi tayo ng mga panalangin ng mga santo o mga banal sa Langit maging ng mga panalangin ng mga anghel, katulad ng paghingi natin ng mga panalangin sa mga kapatid sa pananampalataya o mga Prayer Requests. Dahil sinabi ni Jesus na Siya ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay (Mk. 12:26), alam natin na ang mga banal at mga anghel ay nalalaman ang mga nangyayari sa atin dito sa mundo (Hebrew 12:1, Mt. 22:30, Lk. 15:10, 1 Cor. 4:9) at ang mga anghel at mga santo ay itinataas sa Diyos ang ating mga panalangin (Rev. 5:8, 8:2). Humihingi tayong mga katoliko kristiyano ng mga panalangin ng mga santo na nakatapos ng misyon sa mundo ng buong sikap at patuloy na gumaganap ng misyon sa Kaharian.

LATRIA(worship)
DULIA(respect)

Ang LATRIA ay tanging para sa DIYOS lamang. Ang kakulangan sa pang-unawa sa mga tunay na esensya ng mga kahulugan ng mga termino ang nagpapahirap sa mga kaibayong pananampalataya kung kaya’t hindi nila maunawaan ang gawaing ito nating mga Katoliko Kristiyano. Para sa mga nagsasaliksik ng patas na katotohanan, ang tamang pang-unawa ang kinakailangan.

Ganito ang sinasabi ng Merriam-Webster Dictionary patungkol sa kahulugan ng panalangin o PRAY:

Pray: (1) to speak to God especially in order to give thanks or to ask for something.

: (2) to seriously ask (someone) to do something.

Malinaw na sa ikalawang pakahulugan sa salitang “pray” is “to seriously ask (someone) to do something”.

Ganito tayo/kami na mga Katoliko Kristiyano. Humihingi ng kanilang panalangin, upang sila (mga santo at mga anghel) na mas malapit sa trono ng Diyos ay ipanalangin kami kay Kristo-Hesus.

Ano pa ba ang mas mahirap unawain dito? Naniniwala kaming mga Katoliko na sila na mga santo ay kasama na ng Diyos sapagkat natapos nila hanggang wakas ang misyon nila sa mundo ng buong sikap at pagtitiyaga at buong kabanalan. Tinawag silang maging banal kung kayat nararapat lamang na makamit nila ang Kaharian. Sa ibang mga sekta, nagsusumikap ba kayong maging banal hanggang kamatayan? Siguro ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pilit at buong tiyaga nilang binabatikos ang pananampalatayang ito. Dahil hindi nila kayang mamuhay ng naaayon sa kabanalan. Na siguro hindi nila kayang panindigan ang pananampalatayang nagpapabanal. Ano kaya sa tingin ninyo mga kapatid?

Maraming patotoo ang Banal na Kasulatan patungkol sa himala ng mga santo ng Diyos. Hangad ko na sa patuloy na pagbabasa ng mga nag-aalinlangan patungkol dito ay mabuksan ang puso at isipan. Narito ang ilan sa patotoo ng Bibliya:

•Elijah’s mantle (2 Kings 2:11)
•The bones of Elisha raise the dead (2 Kings 13:20)
•A hemorrhage cured by touching Jesus’ garment (Mt. 9:20-22)
•Peter’s shadow (Acts 5:15)
•Paul’s apron healing the sick (Acts 19:11)

Napakayaman ng patotoong ito ng Bibliya. Naniniwala kaming mga Katoliko Kristiyano na ginagamit din ng Diyos ang mga materyal upang ipamalas ang Kanyang kapangyarihan. At naniniwala kaming mga Katoliko Kristiyano na ang Diyos at tanging Diyos lamang ang nakahihigit sa lahat at hindi kailanman maipapantay sa Diyos ang mga santo. Sa pananampalatayang ito, hindi kailanman namin tinangka o sinubukan man na makipag-usap sa mga patay. Ang mga santo ay mga buhay at kapiling na ng Diyos sa kaharian. Ano mang uri ng pagtatangka o pakikipag-usap sa mga patay ay mahigpit na ipinagbabawal ng Simbahan:

CCC Par. 2116
“All forms of divination are to be rejected: recourse to Satan and demons, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to “unveil” the future. Consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums all conceal a desire for power over time, history, and, in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone.”

Napakalinaw ang pahayag ng Simbahan. Ito ang dapat isaalang-alang ng mga kaibayo sa pananampalataya. Una, alamin muna kung ano ang turo o aral ng Simbahan. At huwag humusga lang ng humusga sang-ayon sa kagustuhan ninyo.

Napakayaman ng patotoo ng Banal na Kasulatan. Ang ilan ay ilalahad pa sa pagpapatuloy ng pagbabasa. Hangad ko na habang binabasa ito ay buksan ang tamang pang-unawa, ikonsidera ang mga patotoo ng Bibliya at kung ano ang aral ng Simbahan, huwag magbasa ng puno ng galit ang puso, at saliksikin ang aral na ito sang-ayon sa patas na katotohanan at walang hangad na pambabatikos lamang. Hindi man maniwala ang ilan, subalit ang Salita ng Diyos ang nagpapatunay:

Ang patotoo ng Bibliya tungkol sa pananalangin para sa mga yumao na:

•Tobit 12:12
•2 Maccabees 12:39-45
•1 Corinthians 15:29
•2 Timothy 1:16-18

Ang patotoo ng Bibliya na ang mga santo o mga banal ay nalalaman ang sitwasyon natin sa mundo:

•Matthew 22:30
•Luke 15:10
•1 Corinthians 4:9
•Hebrew 12:1

Ang patotoo ng Bibliya na ang mga santo o mga banal ay namamagitan para sa mga buhay upang ipanalangin tayo sa Diyos:

•Jeremiah 15:1
•2 Maccabees 15:14
•Revelation 6:9-10

Ang patotoo ng Bibliya na itinataas ng mga santo o mga banal ang ating mga panalangin sa Diyos:

•Revelation 5:8

Ang patotoo ng Bibliya na ang mga santo o mga banal ay nakikisalamuha sa ating mga nasa mundo:

•1 Samuel 28:12-15
•Ecclesiastics 46:20
•2 Maccabees 15:13-16
•Matthew 17:1-3; 27:50-53
•Revelation 11:3

Ang patotoo ng Bibliya patungkol sa Guardian Angels:

•Psalm 34:7 and 91:11
•Matthew 18:10
•Acts 13:15
•Hebrews 1:14

Ang patotoo ng Biblya na nalalaman ng mga anghel ang ating kalagayan:

•Luke 15:10
•1 Corinthians 4:9

Ang patotoo ng Bibliya na ang mga anghel ay may partisipasyon sa pagkakaloob ng mga biyaya mula sa Diyos:

•Revelation 1:4

Ito ang napakaraming teksto mula sa Bibliya na nagpapatotoo sa nakakayamang pananampalatayang Katoliko Kristiyano. Hangad ko na sa darating na Nov. 1, kung saan ginugunita ng buong Simbahan sa buong mundo ang Araw ng mga Santi ay mabuksan ang puso’t isipan ng mga hindi pa sumasampalataya. At maging matibay pa ang pananampalataya nating mga Katoliko.

– Viva Cristo Rey
– Deus semer major

Kuya Gian Andrei
Dcf Apologist

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply