Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

PAGNINILAY SA SALITA NG DIYOS: “Buhay na Walang Hanggan”

November 21, 2020.

MABUTING BALITA
Lucas 20, 27-40
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Hesus. Ang Saduseo’y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. “Guro,” anila, “naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin: ‘Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki’y dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay.’ May pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa panganay, at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa, at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito: isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-huliha’y namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa niya yamang napangasawa niya silang lahat?”

Sumagot si Hesus, “Sa buhay na ito, ang lalaki at mga babae’y nag-aasawa, ngunit ang lalaki’t babaing karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila’y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punongkahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang ‘Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob.’ Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay – sa kanya’y buhay ang lahat.” Sinabi ng ilan sa mga eskriba, “Magaling ang sagot ninyo, Guro!” At wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Nais ng mga Saduseo na mapahiya si Jesus. Subalit hindi sila nagtagumpay. Ang mga Saduseo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Hindi tulad ng mga Pariseo. Subalit naipaliwanag ni Jesus nang mabuti ang buhay na naghihintay sa atin. Ito ay hindi katulad ng buhay natin sa lupa. Ang buhay na walang hanggan ay walang makamundong mga bagay na kailangang atupagin. Doon ang lahat ay ganap na. Namumuhay tayo sa hayag na presensiya ng Panginoong Diyos. Punung-puno ng ligaya sa piling ng Diyos at ito ay hindi natatapos.

Hindi na mahalaga doon ang mga bagay na mahalaga dito. Dahil dito sa lupa hindi natin agad nalalaman na ang puwang sa ating puso ay makikita o mahahanap lamang sa Panginoon. Kailangan pa natin ng pag-ibig ng ibang tao upang punan ito. Kailangan natin ng isa’t isa upang mapunuan ang kalungkutan dito sa mundo. Ang kasiyahan dito ay natatapos.

Ang lahat dito ay may hangganan subalit sa langit ay wala nang hanggan. Ito ang dapat nating paghandaan. Hindi ang mga bagay na lumilipas sa lupa. Baka sa pagiging sobrang abala natin sa mundo ay nakalimutan na natin na mayroon pang buhay na mas higit dito na naghihintay sa atin. Ito ang dapat nating paghandaan at pagtrabahuhan. Gumawa tayo nang mabuti upang magkaroon tayo ng kayamanan sa langit at maging karapat-dapat doon. Amen. +

Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos!
Pagbasa © www.awitatpapuri.com

♡ FMMargaret 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.