Catholic Church

Pakanin mo ang aking mga Tupa…

 

-Credits from the Owner-

“Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?” “Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo,” tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, “Pakanin mo ang aking mga batang tupa.” Muli siyang tinanong ni Jesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” “Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo.” Ani Jesus, “Pangalagaan mo ang aking mga tupa.” Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Nalungkot si Pedro dahil makaitlo siyang tinanong: “Iniibig mo ba ako? At sumagot siya, “Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay; nalalaman ninyong iniibig ko kayo.” Sinabi sa kanya ni Jesus, “Pakanin mo ang aking mga tupa.” (Jn 21:15-17)
Sa tagpong ito ay makikita natin na makatalong ulit ipinagkatiwala ni Jesus kay Apostol Pedro ang pangangalaga at pagpapakain sa kanyang mga tupa. baga’y na nakakapagtaka para sa isang mapanuring manbabasa ng biblia dahil kung babasahin natin ang Jn 10:11-16 ay ipinakilala ni Cristo ang kanyang sarili bilang “ang mabuting Pastol” na mayroon lamang “isang kawan at isang pastol.” Kung gayon ay bakit pa inihabilin o ipinagkatiwala ni Cristo ang pangangalaga at pagpapakain sa mga tupa kay Pedro? Hindi ba kaya ni Jesus gawin ang mga bagay na iyan bilang pastol ng kanyang mga tupa? Natural kaya ni Cristo, sa ibabaw ng lahat siya ay Diyos kaya kayang kaya nya. Kaya, dapat makita at maunawaan natin, mayroong nais ipahiwatig si Cristo nang sabihin niya iyon kay Pedro. Ang mga tupa ay tupa ni parin Cristo ngunit inatasan niya si Pedro upang pakainin at pangalagaan ang mga tupa niya, kung gayon, si Pedro ay inatasang maging “stand-in” ni Cristo o Vicar of Christ (one who stands for Christ) matapos umakyat si Cristo sa langit dahil wala sya physically upang pakanin ang kanyang mga tupa. Mananatiling si Cristo ang Iisang Mabuting Pastol ng iisang kawan ng mga tupa niya, ngunit si Pedro ay inatasan ng punong pastol (Si Cristo) upang pastulin ang mga tupa at lalo silang pagtibayin sa pananampalataya (Lucas 22:32) ang kanyang kawan, Peter Stand-in for Christ as a visible and vicarious shephered to feed and to tend Christ’s flock untill he comes again.

Ang salitang greek ng “Pakanin” na ginamit sa John 21 ay Boskein, na maaring mangahulugang spiritual nourishment, ang greek word naman para sa pangalaagaan (pastulin) ay poimanao, maaari rin itong isalin as “rule,” o “pamamahala” o “pamahalaan” “to rule” (Matt 2:6, Rev 2:27, 7:17; 12:5; 19:15). Kaya, tulad ni Jesus, si Pedro, bilang katiwalang pinagkatiwalaan ni Cristo ay mamamahala at magpapakain ng spriritual nourishment sa kawan ni Cristo dito sa lupa while Christ is physically absent. Kaya, si Pedro (ang unang obispo ng Roma) at ang kanyang mga kahalili ay tumatayong mga “Pastol” ng buong Simbahan hanggang sa muling pagbalik ni Cristo.

Ad Majorem Dei Gloriam!

Pro Deo et Ecclesia!
Soluta est Veritas!

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply