Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith Christ Christian God Jesus Christ Religion

Palm Sunday Biblical nga ba?

By: Admin Nikita

Photo Image: https://i.ytimg.com

Bakit ba isinasagawa ng mga katoliko ang Palm Sunday??Ano ba ang meron sa palma?? Biblical ba ito??

Yan po ang mga madalas na katanungan ng mga hindi katoliko patungkol sa ‘linggo ng palaspas’ na isinagawa ng mga katoliko. Ang palaspas po na pinabibindesyonan ng mga katoliko ay ang isang gawain na nagpapahayag o sumisimbolo ng pagsasalubong natin sa Panginoon gayun na din sa ‘Holy Week’. Wala pong masama sa ginagawa naming katoliko at wag niyo po sana kaming pagbintangan agad na mga pagano.
Mababasa po natin sa ‘Ebanghelyo’ na ang Panginoong Hesus po ay sinalubong ng mga ‘palaspas’ ng mga naniniwala sa Kanya na Siyang ang ‘mesiyas’. At ito ay katuparan ng hula ni propeta Zechariah 9:9. Ayon sa may mga akda ng ebanghelyo sinalubong nila ang Panginoon ng mga papuri at paggalak sa Kanyang pagdating na siyang simula na ng Kanyang kalbaryo at ang araw na yun ay ang unang araw sa ‘Holy Week’.

Juan 12:12
12 Nang kinabukasan ang isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na si Jesus ay DUMARATING sa Jerusalem,
13 Ay nagsikuha ng mga palapa ng mga puno ng PALMA, at nagsilabas na SUMALUBONG sa kaniya[HESUS], na NAGSISIGAWAN, Hosanna: Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, sa makatuwid baga’y ang Hari ng Israel.
14 At si Jesus, pagkasumpong sa isang batang asno, ay sumakay doon, gaya ng nasusulat,
15 Huwag kang matakot, anak na babae ng Sion: narito, ang iyong Hari ay pumaparito, na nakasakay sa isang anak ng asno.

Malinaw po sa Ebenghelyo ni apostol San Juan ang PAGSALUBONG po ng mga naniniwala kay Hesus. Sinalubong nila Siya[Hesus] ng mga papuri at pagsamba na puno ng kasiyahan at pananampalataya. Ang ‘palma’ ay hindi naman talaga mahalaga ngunit ito ay sumisimbolo na may SINASALUBONG ka kaya nga po sa Simbahang Katoliko maliban sa inaalala namin ang araw na kamatayan ng Panginoon sa krus ay inaalala din namin ang araw ng pagsisimula nito. Makikita din po ninyo sa mga labas ng bahay ng mga katoliko ang palma sa sumisimbilo ng PAGTANGGAP at PAGSALUBONG sa Panginoon sa kani-kanilang bahay. Tinatanggap namin Siya sa aming mga bahay,ang ‘palma’ ay sumisimbolo sa pagsalubong sa Kanya. Ito[palma] ay nagpapahayag na tayo ay handa na o prepared sa pagsasagawa ng ‘Holy Week’. Hindi lang sa physical na pagSALUBONG[palma] kundi ng SPIRITUAL na PAGSALUBONG..hindi lang sa araw na to kundi sa LAHAT NG ARAW na ibibigay sa atin ng Diyos.

Nawa’y maging mapayapa po ang linggo natin ngayong lahat!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply