Apologetics / Reflections Catechism of the Catholic Church Faith with good works Lukas 23:39-43 Sola Fide

Pananampalataya Lamang? (Faith Alone?)

-Catechism of the Catholic Church (CCC) 2092 There are two kinds of presumption. Either man presumes upon his own capacities, (hoping to be able to save himself without help from on high), or he presumes upon God’s almighty power or his mercy (hoping to obtain his forgiveness without conversion and glory without merit).

-Roma 3:28, Efeso 2:15, Mateo 5:17-20 (Ang natukoy na mga kautusan sa Rom 3:28 ay ang batas ni Moises. Ang batas ni Moises ay nabuwag na at ang ibigsabihin niyan ay si Kristo ay dumating upang tuparin ang batas ni Moises. Dumating si Kristo para linawin kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos)

-Efeso 2:8-10, 1 Tim 2:5-6 (Ang natukoy sa Efeso 2:8 na regalo ng Diyos ay ang pagsasakripsisyo ni Jesus sa Krus at iyon ay patunay na ang pamamagitan ni Kristo ay kakaiba kung ikukumpara sa pamamagitan ng mga Santo sa langit. Si Kristo lamang ang namamagitan sa Diyos bilang Anak ng Diyos at tunay na Diyos at sa tao bilang tunay na tao. Si Kristo ay may dalawang kalikasan. Bilang mga nilikha sa pamamagitan ni Kristo ay dapat tayo ay gumawa ng mabuti dahil iyan ang layunin ng Diyos noong una pa man. Bago pa man tayo makatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo ay likas na sa atin ang paggawa ng mabuti)

-1 Cor 13:2; 13, 1 John 4:8 (Dapat may pananampalataya at pagasa ngunit ang pinakadakila ay ang pag-ibig)

-John 14:15-29, John 13:34-35 (Kung tayo ay tunay na may pananampalataya, pagasa at pagibig kay Kristo dapat tayong sumunod sa mga kautusan ni Kristo. Ang bagong kautusan ni Kristo ay magibigan sapagkat makikilala tayo bilang mga tagasunod ni Kristo sa pamamagitan ng pagibig)

-2 Peter 1:5 (Magdagdag ng kabutihan sa pananampalataya)

-Heb 11:4, 6, 8-10, 17, 20-22, 24-25, 27-31, 33 (Pananampalataya na may kasamang mabubuting gawa)

-James 2:14, 20 (Ang pananampalatayang walang gawa ay patay)

-James 2:24 (letra por letrang FAITH ALONE (not by faith alone))

-Awit 37:3 (Tumiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti)

-Mateo 7:21 (Hindi ang bawa’t nagsasabi kay Jesus, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Dapat rin tayong sumunod sa mga kalooban ng Diyos Ama sa langit)

-Filipos 2:12 (Laging sumunod at lubusin ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig)

-Jeremias 17:10, Rev 2:23, Mateo 25:31-46 (Tayo ay paearangalan ayon sa ating mga gawa at parurusahan ayon sa mga mabubuting gawa na dapat nating ginawa pero pinili natin na hindi gawin)

-Lukas 23:39-43 (Ang nagsising magnanakaw ay gumawa muna ng mabuting gawa bago pa man siya dalhin ni Kristo sa paraiso. Sinaway niya ang isa pang nakapako at sinabing, “Hindi ka ba natatakot sa Diyos na ikaw ay nasa gayunding kaparusahan? Tunay na ang kaparusahan sa atin ay matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating ginawa. Ngunit ang lalaking ito ay walang nagawang anumang pagkakamali.” Nakitaan siya ni Jesus ng pananampalataya at gawa)
—————————————————————————————-

PAX VOBISCUM!

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply