Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith DCF Apologetics Priests

Pinag bawal ba ng Simbahang Katoliko ang pag aasawa ng mga Pari at aral daw ito ng Demonyo?

A priest holding prayer beads | Image from Church Militant

Ans: Maraming mga kabuteng sekta na tinutuligsa ang simbahang Katoliko ukol sa hindi pag aasawa ng mga Pari at ito daw ay aral ng Demonyo sabay sitas sa bibliya 1 Tim 4:3. Ating basahin at siyasatin ng mabuti ang talata.

1 Tim 4:3 “Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos para kaining may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakauunawa ng katotohanan.”

Ang sabi sa talata “Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa”. Kung pinag babawal ang pag-aasawa ng Simbahang Katolika edi sana wala nang kasal o pag iisang dibdib ang nagaganap sa Simbahan kung bawal ito. At wala namang bawal na pag kain sa ating mga Katoliko. Kaya ang talatang yan ay hindi angkop satin. Naaangkop ang talatang yan sa mga sektang pinag babawal ang kanilang mga Anak na mag asawa na hindi nila kaanib maraming sektang ganyan at pinag babawalan kumain ng ibang uri ng pag kain. ( specially Dinuguan. Hehe )

Balik tayo sa topic una sa lahat at sa mga taga subaybay namin sa Page. Hindi po IPINAG BAWAL ng simbahang Katolika ang pag aasawa ng mga Pari hindi po ito SAPILITAN o KAUTUSAN. Basahin po natin ang CCC 1579.

CCC 1579 “All the ordained ministers of the Latin Church, with the exception of permanent deacons, are normally chosen from among men of faith who live a celibate life and who intended to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven. Called to consecrate themselves with undivided heart to the Lord and to the affairs of the Lord, they give themselves entirely to God and to men. Celibacy is a sign of this new life to the service of which the Church’s minister is consecrated; accepted with a joyous heart celibacy radiantly proclaims the Reign of God.”

Malinaw naman ang sabi sa CCC na ang sabi “WHO INTENDED TO REMAIN CELIBATE (UNMARRIED)”. Hindi po ito PAG-UUTOS O SAPILITAN. Maraming mga dahilan kung bakit merong mga tao na hindi nag aasawa meron tayo mababasa sa bibliya ilan sa mga dahilan kung bakit merong mga tao na hindi nag aasawa.

1 Cor 7:37 “Ngunit kung ipasiya ng isang lalaki na hindi siya mag-aasawa, mabuti ito kung matatag ang kanyang kalooban, kung hindi siya napipilitan lamang, at kung kaya niyang magpigil sa sarili. Samakatuwid, mabuti ang magpakasal, ngunit lalong mabuti ang magpigil sa sarili at huwag mag-asawa.”

Tingnan niyo mga kapatid si San Pablo sinabi niya na ” Lalong mabuti ang magpigil sa sarili at huwag mag-asawa”. ( Para sa mga kabuteng sekta tanungin ko kayo aral ba ng demonyo ang sabi ni San Pablo sa 1 Cor 7:37? ) basa ulit tayo sa 1 Cor 7:6.
1 Cor 7:6 “Ang sinabi ko’y hindi utos kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Ibig ko sanang kayong lahat ay tumulad sa akin. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos ang bawat isa, at ang mga ito’y hindi pare-pareho.”

Napansin niyo ba mga kapatid kahalintulad ng turo ng simbahang Katolika ang ang turo ni San Pablo? Sa atin ay HINDI UTOS kundi pag-unawa. Naiintindihan ni Apostol Pablo na may mga taong gustong mag-asawa. Bagamat nais sana niyang tumulad sila sa kanya na walang asawa, hindi niya pinag uutos na huwag silang mag-asawa kung hindi nila itoy sariling desisyon. Ang malinaw sa banal na kasulatan ay ito basahin natin ang 1 Cor 7:32-35.

1 Cor 7:32-35 Mas makabubuti para sa isang manlilingkod sa Panginoon ang walang asawa dahil ang pagsusumakitan niya ay ang mga gawain ukol sa Panginoon at hindi ang mga bagay ng sanlibutang ito.

Kaya ang Simbahang Katolika ay pinipili na ang mag P-Pari o ang mag Madre ay ang mga gustong mag lingkod sa Diyos at ang may sariling desisyon na hindi mag aasawa. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo 19:12.

Mateo 19:12 “Sapagkat may iba’t ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa: ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan; ang iba, dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila; mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito.”
Hanggang dito na lamang po. 

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply