Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

SI MARIA BA ANG ATING INA?

 

 

 

 

By: Admin Chris

Bilang Katoliko, naniniwala tayo na si Maria, na ina ni Hesus, ang ating ina rin. Tayo ay kanyang ispiritwal na anak. Gayunpaman, maraming mga Protestante ang hindi naniniwala dito. Sa kanilang pananaw, si Maria ay kanilang kapatid, tulad ng kung paanong “spiritual brothers” at “sisters” ang turing natin sa kapwa Kristyano. Ngunit, naniniwala ako na kabaligtaran ang tinuturo ng Bibliya. Tignan natin ang sinabi sa Revelation 12.

Pahayag 12:1
Kasunod nito’y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan: isang babaing nadaramtan ng araw at nakatuntong sa buwan, at ang ulo’y may koronang binubuo ng labindalawang (12) bituin.

Kung makikita po natin, binanggit sa Pahayag ang isang babae na nakita ni San Juan bilang palatandaan sa langit. Ang babaeng ito ay si Maria. Paano natin malalaman? Tignan natin ang verse 5.

Pahayag 12:5
5 Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono.

Ang babaeng ito ay si Maria dahil sa verse 5, sinabi na ang babae ay magsisilang ng isang sanggol na lalaki. Ang sanggol na ito ang magiging hari nating lahat. Sinabi rin na ang batang ito ay dinala sa Diyos sa Kanyang trono. Klaro na ang sanggol na tinutukoy dito ay ang ating Panginoong HesuKristo. Kung si Hesus ang tinutukoy na sanggol, nangangahulugan na ang babae ay si Maria, na Kanyang ina.

Marahil ay sabihin ng ibang Protestante na hindi si Maria ang tinutukoy dito. Marahil ay sabihin nila na Simbahan ang tinutukoy sa Revelation 12, ngunit tandaan natin na mas naunang dumating si Hesus kaysa sa Simbahan, hindi kabaligtaran. Sa Pahayag, nauna ang babae na nagsilang kay Hesus, na tugma kung ang babae ay si Maria. Bukod pa dito, ang nababasa natin sa Pahayag ay parallel passage sa Genesis 3:15.

Genesis 3:15
15 Kayo ng babae’y aking pag-aawayin, binhi mo’t binhi niya’y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.”

Tuldad sa Pahayag, sinabi sa Genesis ang binhi at ang babae. Ang binhi ay si Hesus at ang Kanyang pagparito sa mundo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kung ito ay patungkol sa pagparito ni Hesus, ang “babae” na binabanggit dito ay patungkol sa ina ni Hesus, na si Maria. Sa katotohanan, kahit ang isang Protestant ministry ay nagbigay ng interpretasyon dito na ang binabanggit ng Genesis 3:15 ay ang “virgin birth.” Ayon sa Blue Letter Bible:

“The ultimate seed of the woman would be Jesus Himself. Therefore, we have in Genesis 3:15, the first promise of a Redeemer. It is the beginning of a long line of prophecies concerning the coming Messiah. The Promised One would be from the woman’s seed an indication of the eventual virgin birth of Christ [1].”

Ngayon, pagkatapos natin maipakita na si Maria ang Babae na binanggit sa Pahayag at Genesis, paano natin maipapakita na siya ang ating ina? Ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa Revelation 12.

Pahayag 12:17
17 Sa galit ng dragon sa babae, binalingan niya ang nalalabing mga anak nito upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa pagpapatotoo kay Jesus.

Kung mababasa ang verse 17, sinabi na aatakhin ng dragon (na si Satanas) ang mga anak ng Babae dahil sa kanyang galit kay Maria. Kung si Maria ang Babae na binanggit sa Pahayag, at ang mga anak dito ay ang mga Kristyanong sumusunod sa kautusan ng Diyos, ibig sabihin ay si Maria ang ina ng Simbahan, ina nating mga Kristyano. Sabi ng Catechism of the Catholic Church:

“963 Since the Virgin Mary’s role in the mystery of Christ and the Spirit has been treated, it is fitting now to consider her place in the mystery of the Church. “The Virgin Mary . . . is acknowledged and honored as being truly the Mother of God and of the redeemer. . . . She is ‘clearly the mother of the members of Christ’ . . . since she has by her charity joined in bringing about the birth of believers in the Church, who are members of its head.”502 “Mary, Mother of Christ, Mother of the Church [2].”

 

https://www.facebook.com/dcfvanguardsoftruth

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.