Apologetics / Reflections Catholic Faith Christ Santo Niño Trending

Si Santo Niño, bakit ganyan ang kaniyang damit?

Marami sa mga kaibayo natin sa pananampalataya ang kasalukuyang bumabatikos sa di-umano’y pagsamba ng mga Katoliko sa iba’t ibang mga Santo. Madaming beses na nating natalakay ang paksang ito, ngunit sa pabor ng mga kasalukuyang kaganapan ay kailangan nating malinawanagan tungkol dito. Sa katatapos lamang ng Pista ng Poong Nazareno, nagdaan nanaman tayo sa isang mahalagang pagdiriwang ng isa sa mga popular na debosyon dito sa Pilipinas, at bagama’t madaming mga iba’t ibang sekta ang patuloy na bumabatikos dito, nakakatuwa na dumarami na din ang mga nagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko at sa mga nasabing debosyon.

Karaniwan, pagkatapos ng nasabing pista ay isa nanamang popular na debosyon ang matutunghayan nating lahat: ang Pista ng Santo Niño.

BAKIT GANYAN ANG ITSURA NG REBULTO NG BATANG SI JESUS?

Ang Santo Niño ay isang turing sa ating Panginoong Jesu-Cristo nang siya ay isang bata pa lamang. Ito’y bago siya mag ika-13 na kaarawan, sapagkat sa kaugaliang Judio, sila ay itinuturing nang matanda pagdating ng nasabing edad. Iba’t iba ang pagsasalarawan sa batang si Jesus, ngunit ang pinaka-popular ay ang damit-hari na katulad ng Sto. Niño de Praga at Sto. Niño de Cebu, sapagkat si Jesus ang “Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon” [I Tim 6:15; Apoc 17:14; Apoc 19:16]. Samakatuwid, nararapat lamang na ilarawan din ang batang Jesu-Cristo bilang isang hari, sapagkat si Jesu-Cristo ay “siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman” [Heb 13:8], ibig sabihin, hindi saklaw ng panahon ang kaniyang pagka-hari…kaya’t kahit siya ay bata pa, siya ay hari na!

NASAAN DAW SA BIBLIA ANG SANTO NIÑO?

Yan ang pilit pa ding ipinipilit ng mga kumakalaban sa banal na paglalarawan kay Jesus. Sa wikang Filipino, ang Santo Niño “ay wikang  Español” ay maaaring isalin bilang “Batang Banal.” Sa Lucas 1:35, makikita ang talatang ito:

At sumagot ang anghel sa kanya, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t ang BATANG BANAL ay tatawaging Anak ng Diyos. [Luc 1:35 AB2001]

Tandaan natin, ang salitang Santo Niño ay mula sa wikang Español, kaya’t kung titignan natin ang parehong talata sa isang saling Español (gagamit tayo ng “La Biblia De Las Américas”)

Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el SANTO NIÑO que nacerá será llamado Hijo de Dios.” [Luc 1:35 La Biblia De Las Américas]

Samakatuwid, ang turing na SANTO NIÑO ay hindi sumasaklaw ng eksklusibo sa mga banal na larawan na popular sa Pilipinas, kundi sumasaklaw din sa lahat ng imahen ng batang si Jesus. Nagkataon lamang na sa popular na debosyong Pilipino, higit na pinagtutuunan ng pansin ang maka-haring pagsasalarawan sa batang si Jesus, at sa katunayan ay ito ay isang nararapat na pagpupuri lamang.

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.