Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Exodus 20:4-5 Faith God Idolatry Religion

Sumasamba Ba Ang Mga Catholico Sa Mga Rebulto? By Apolohistang Katekista

Isang common objection na at common source of dispute ng mga Protestante at mga fundamentalist anti-catholic heretics at iba pang sekta at relihiyon laban sa catholic church ay ang tungkol sa pagkakaroon ng mga rebulto at larawan sa simbahan. Pag nakadaupang palad natin itong mga ito sigurado ibubulalas agad nila sa atin: “Catholic ka? Naku! umalis ka diyan, bakit kayo sumasamba sa mga rebulto eh mahigpit na bawal yun ng Dios.” Sabay sisitas ng verse: “You shall not make for yourself a graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: you shall not bow down to them or serve them” (Ex. 20:4–5). Ang kahabaghabag nating kapatid na hindi alam ang isasagot ay mananahimik nalang hanggang bandang huli ay mabrainwashed na at makuha ng mga erehe (tulad ng naranasan ko nuong kabataan ko).
Tama yung verse, kaya lang, paano natin dapat unawain? Lahat ba ng rebulto ay dios-diosan? Sumasamba ba tayong mga Catholico sa mga Rebulto at Larawan na nasa simbahan at nasa altar ng bawat tahanan natin? Linawin natin.
Kadalasang babasahin nila sa atin yung nasa Aklat ng Exodo 20:4-5 na ganto ang sinasabi: ” You shall not make for yourself a graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: you shall not bow down to them or serve them. ” Para mas maunawaan natin basahin natin yung naunang verse 2-3: ” “I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before Me. “Kaya, ang ipinagbawal ng Dios ay ang mga rebultong ginagawang diosdiosan bukod pa sa kanya, hindi yung mga rebulto na nagpapaalala sa mga tao ng mga katangian at kabutihan niya. Patunayan natin sa biblia na may mga rebultong ipinagawa ang Dios, MISMONG ANG DIOS NAG-UTOS SA TAO NA GUMAWA NG REBULTO ngalang hindi upang sambahin na gaya ng sa dios-diosan kundi upang magsilbing paala-ala sa mga tao.
Inutusan ng Panginoon si Moises na gumawa ng rebulto ng mga Kerubin: ” Moreover you shall make the tabernacle with ten curtains of fine twisted linen and blue and purple and scarlet material; you shall make them with cherubim, the work of a skillful workman. ” (Exodo 26:1). At sa Exodo 25:18-20 ay ganto naman ang inutos ng panginoon kay Moises: “And you shall make two cherubim of gold [i.e., two gold statues of angels]; of hammered work shall you make them, on the two ends of the mercy seat. Make one cherub on the one end, and one cherub on the other end; of one piece of the mercy seat shall you make the cherubim on its two ends. The cherubim shall spread out their wings above, overshadowing the mercy seat with their wings, their faces one to another; toward the mercy seat shall the faces of the cherubim be” Ayan…yung dalawang rebulto ng mga kerubin ay nasa ibabaw ng kaban ng tipan, yun yung nagsilbing luklukan ng awa. Ok, tapos ano ang ginawa nila sa harapan ng kaban ng tipan na may mga kerubin sa ibabaw nito? Eto po ang sabi sa Joshua 7:6 ” Then Joshua tore his clothes and fell to the earth on his face before the ark of the LORD until the evening, both he and the elders of Israel; and they put dust on their heads. ” nakapatirapa sila buong maghapon sa harapan ng kaban ng tipan na MAY MGA REBULTO SA IBABAW, do you think na sinasamba nila yung kaban at yung rebulto ng mga kerubin? Kung oo ang sagot mo nagkakamali ka,dahil ang sinasamba nila mismo ay ang Dios na ang presensya ay nasa kaban ng tipan. So kahit nakaluhod at nakatirapa sila sa harapan nung kaban hindi yung kaban ang sinasamba nila kundi ang Dios. So pano po ninyo pararatangan ang mga catholico ng pagsamba sa mga rebulto eh sumasamba lang naman kami sa Dios kagaya nila Josue at ng unang bayan ng Dios, ang Israel? Hindi lang pala sina josue ang lumuhod at nagpatirapa sa harapan ng Kaban ng tipan, pati si Solomon na hari ng Israel at anak ni Propeta David: ” When Solomon had finished praying this entire prayer and supplication to the LORD, he arose from before the altar of the LORD, from kneeling on his knees with his hands spread toward heaven. “
Inutusan ng Dios si Moises na gumawa ng rebulto ng ahas na tanso upang iligtas ang israel mula sa kamatayan dahil sa tuklaw ng mga ahas: ” So the people came to Moses and said, “We have sinned, because we have spoken against the LORD and you; intercede with the LORD, that He may remove the serpents from us. And Moses interceded for the people. Then the LORD said to Moses, “Make a fiery serpent, and set it on a standard; and it shall come about, that everyone who is bitten, when he looks at it, he will live.” (Bilang 21:7-8)…Ngayon dito natin makikita kung kailan bawal ang rebulto at mga larawang inanyuan, sa sandaling sambahin na ito at maging rebultong dios-diosan, gaya ng makikita nating ginawa ng mga Israelita sa ahas na tansong ginawa ni Moses: ” He removed the high places and broke down the sacred pillars and cut down the Asherah. He also broke in pieces the bronze serpent that Moses had made, for until those days the sons of Israel burned incense to it; and it was called Nehushtan. ‘ (II Hari 18:4). So, see? Hindi masama yung ginawa ni Moises na rebultong ahas dahil iyon ay nagpapakita ng pagliligtas at malasakit ng Dios sa kanyang bayan, ngunit nang sambahin na ito bilang dios-diosana y duon na ito ipinagbawal ng Dios at inutos na sirain.
Kaya, uulitin namin, hindi po ipinagbawal ng Dios ang paggawa ng mga larawang nagpapakita ng kanyang mga katangian gaya ng habag, awa, pagliligtas at iba pa. Gayon din ang mga rebulto ng mga santo na nagpapaaala sa atin kung paano sila namuhay nang kalugod-lugod sa Dios na nagbibigay s aatin ng damdaming mabuhay kung paano sila namuhay. At gayun din lalo na ang mga mabubuting halimbawang iniwan ng panginoong Jesus at ng kanyang inang si Santa Maria. Makikita natin na mismong ang Dios ang nagpagawa ng mga rebulto (Ex. 25:18–20; 1 Chr. 28:18–19; Ezekiel 41:17–18; 2 Kgs. 18:4; 1 Kgs. 6:29–32, 8:6–66; 2 Chr. 3:7–14)
Ang Iglesia Catholica Apostolica Romana ay napakamasidhi sa kanyang laban sa idolatria o pagsamba sa mga dis-diosan. Makikita natin ito duon pala sa Second Council of Nicea: “[T]he one who redeemed us from the darkness of idolatrous insanity, Christ our God, when he took for his bride his holy Catholic Church . . . promised he would guard her and assured his holy disciples saying, ‘I am with you every day until the consummation of this age.’ . . . To this gracious offer some people paid no attention; being hoodwinked by the treacherous foe they abandoned the true line of reasoning . . . and they failed to distinguish the holy from the profane, asserting that the icons of our Lord and of his saints were no different from the wooden images of satanic idols.”
At ang Cathechism of the Council of Trent (1566) ay sinabing ang
idolatria ay magagawa lamang kung ” by worshipping idols and images as God, or believing that they possess any divinity or virtue entitling them to our worship, by praying to, or reposing confidence in them” (374) at “Idolatry is a perversion of man’s innate religious sense. An idolater is someone who ‘transfers his indestructible notion of God to anything other than God’” (CCC 2114)..
At sa aklat ng catesisimo na pinamagatang The Cathechism of the Catholic Church (1992) ay ganito po ang ating mababasa: ” the honor paid to sacred images is a RESPECTFUL VENERATION not the adoration due to god alone: religous worship is not direct images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us on to god incarnate. the movement toward the images does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. ” (2132).
Kaya mga kababayang catholico, wag kayo makunsensya kapag binabato tayo ng mga anti-catholics na mga idolaters daw tayo. Hindi po yun totoo, kasi hindi naman po natin sinasamba yung mga rebulto. Kayo naman mga kababayang non-catholics, don’t accuse us sa isang kasalanang hindi naman namin ginagawa o gagawin kailan man. Matakot po kayo sa Dios sa pamimintang sa inyong kapwa ng mga kasalanang hindi naman nila ginagawa (Exo. 20:16; Lucas 6:37).
Gabayan nawa kayo ng Panginoong Dios.
Ad Majorem Dei Gloriam!
Soluta Est Veritas!
Pro Deo et Ecclesia!
Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply