Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

SUNDAY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Himala ng Panginoon”

Photo By: christianitymalaysia.com

 

Hulyo 29, 2018. Ika-17 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 145: Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal. 

Unang Pagbasa: 2 Hari 4:42-44
Isang lalaking taga-Baal-salisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at dalawampung tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, “Ihain ninyo iyan sa mga tao.”

Sumagot ang kanyang katulong, “Hindi po ito magkakasya sa sandaang katao.” Iniutos niya muli, “Ihain ninyo iyan sa mga tao sapagkat sinabi ni Yahweh: Mabubusog sila at may matitira pa.”

At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog, at marami pang natira, tulad ng sabi ni Yahweh.

Ikalawang Pagbasa: Efeso 4:1-6

Kaya’t ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa’t isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo.

May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo’y tawagin ng Diyos. Tayo’y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat.

Ebanghelyo: Juan 6:1-15

Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga maysakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon.

Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Judio. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, “Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?” Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin.

Sumagot naman si Felipe, “Kahit na po halagang dalawandaang salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila nang tigkakaunti.”

Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, “Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay at dalawang isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito?”

“Paupuin ninyo ang mga tao,” sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang lahat, humigit-kumulang sa limanlibo ang mga lalaki.

Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayundin ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog.

Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, “Ipunin ninyo ang lumabis nang di masayang.” Ganoon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng labindalawang kaing.

Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, “Tunay na ito ang Propetang paparito sa sanlibutan!” Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya’t umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok.

Pagninilay:

Mayroong mga pagkakataong sinusubok lamang tayo ng Panginoon. Gusto niyang makita natin kung paano tayo magdesisyon at mag-isip sa isang suliranin at problema na ating kinahaharap sa buhay. Kailangan natin ito, hindi ng Panginoon na alam ang lahat, upang matutunan natin ang kaibahan ng ating pagiging sarado sa ating sariling kakayanan at ang grasya ng pagiging bukas sa kapangyarihan ng ating Diyos.

Ngunit sa panahong tayo ay tila sinusubok, maaring minsan dito natin mararamdaman ang pagkabalisa at pagkabagabag. Hindi tayo mapakali sa kaiisip ng ating mga problema. Kung minsan pa nga maitatanong sa sarili kung bakit tila malayo ang Panginoon sa atin at para bang tayo ay nagiisa na sumusubok lumutas ng problema. Ngunit hindi ito ang buong katotohanan. Sapagkat sa ang mga pagkakataong ito, ang mga oportunidad na tayo ay lumago sa ating pananampalataya.
Kung kailan, tila wala nang solusyon at mukhang imposible sa laki ang ating kinakaharap na problema, kanino pa ba tayo tutungo?

Hinihintay lamang ng Panginoon na tayo ay tumalima sa kanya. Hinihintay lamang ng Diyos na iangat natin sa kanya ang lahat ng ating nararamdaman at anumang kaunting makakaya at maiaalay sa kanya upang pagyamanin at palawigin. Sina Felipe at Andres ay nag-isip ng solusyon tulad ng gawain ng sinumang karaniwang tao. Ngunit hindi nila nakuha ang tamang solusyon sapagkat, sila ay nagiisip base sa kanilang kaalaman, ang kaalaman ng isang tao at hindi ng ating Panginoon. Nakalimutan na nila ang mga himalang nagawa ng Diyos na kung saan ang mga imposible ay nagiging posible dahil Diyos mismo ang gumagawa ng paraan.

Kaya naman sa Ebanghelyo na ito, ay magandang pagnilayan kung paano matutularan ang ginawa ng bata na nag-alay ng kanyang mumunting pagkaing dala kay Jesus. Sinabi nga ni Andres na hindi ito magkakasya ngunit hindi ito pinansin ni Jesus. Dito ating matutunan na anumang ialay natin sa Panginoon, gaano man ito kaliit sa ating paningin, ito ay kanyang pagyayamanin at paguusbungin nang higit pa sa ating inaakala.

Sino ba namang magaakalang makapagpapakain sila ng libu-libong tao, mula sa alay na dalawang pirasong isda at limang tinapay lamang? Tunay ngang Makapangyarihan ang ating Diyos. Walang anumang hangganan ang kanyang mga kaparaanan sa sinumang naniniwala sa kanya. Tayo lamang ang naglalagay palagi ng katapusan dahil akala natin ay magagawa natin ang mga bagay sa ating sariling paraan.
Atin nawang tandaan na sa lahat ng oras, ang Diyos ang may sagot sa lahat ng bagay. Siya ang may pinakamainam na solusyon sa lahat ng ating alalahanin. Itaas natin sa kanya ang lahat ng ating mga problema sa buhay. Ialay natin sa kanya anumang mayroon tayo, maging ang ating angking katangian, talino, galing, at abilidad. Hindi man ito laging sapat sa ating paningin o sa paningin ng iba. Tayo ay laging sapat sa mata ng Diyos basta Siya ay kasama.

Anumang ating kayang gawin ay gawin natin nang buong puso at ialay natin sa Kanya at Siyan na ang bahala sa lahat. Tayo’y maniwala gagawing makabuluhan ng Diyos ang lahat. Hindi lang sapat, ngunit sobra-sobra pa at naguumapaw na grasya at biyaya sa piling ng Panginoon.

Panalangin: Gumawa ng personal na panalangin. Itaas sa Panginoon ang ating mga suliranin. Hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng sapat na lakas para sa darating na linggo. Ialay natin sa kanya ang lahat ng ating mga gawin at makakayanan.

Panginoon, kaawaan mo kami.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.