Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Jesus Christ Religion

SUNDAY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapatunay kay Jesus”

Abril 15, 2018. Ika-3 Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay.

Ebanghelyo: Lucas 24:35-48

At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila [at nagsabi, “Sumainyo ang kapayapaan!”] Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila’y nakakita sila ng multo. Kaya’t sinabi ni Jesus, “Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako’y mayroon, tulad ng nakikita ninyo.”

Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha, kaya’t tinanong sila ni Jesus, “May pagkain ba kayo riyan?” Siya’y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila.

Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, “Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasa-kasama pa ninyo ako: dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa Kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga Awit.”

Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga Kasulatan. Sinabi niya sa kanila, “Ganito ang nasusulat: kinakailangang magdusa at mamatay ang Cristo; at pagkatapos, siya’y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito.

Pagninilay:

Ang ating Panginoong Jesus ay sadyang napakabuti. Siya na nga ang Diyos na nagkatawang tao para sa kaligtasan nating lahat. Nagdusa, nagpakasakit at inako ni Jesus ang ating kasalanan. Matapos niyang mabuhay uli at magtagumpay sa kanyang misyon dito sa lupa ay hindi pa siya mapaniwalaan ng kanyang mga alagad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay Kapayapaan pa rin ang inaalay ni Jesus sa mga apostoles niya. Siya pa mismo ang gumawa ng paraan upang maniwala ang mga alagad sa abot ng kanilang pagiisip na puno ng pagkatakot at duda. Matutunghayan natin dito kung paanong ang ating Diyos ay handang gawin ang lahat, sobra sobra pa, higit pa sa ating inaakala upang tayo lamang ay makapagbalik-loob sa kanya.

Araw-araw sa iba’t ibang paraan ay nagpapakita at nagpaparamdam din ang Diyos sa ating mga buhay. Nauunawaan lamang ito ng isang pusong mahilig magbalik tanaw sa mga nangyari ngayong araw, o pagdarasal na may kasamang pagmumuni-muni sa buhay. Hanapin natin ang Diyos sa ating buhay at tanungin ang sarili “Saan ko nga ba siya nakita at naramdaman?”

Kung hindi naman, dahil sa dami ng mga nangyayaring mabibigat at masasakit sa buhay ay “Ano ang mga pangyayari, tao at mga bagay na pumipigil sa akin upang makita ang Panginoon?” Marahil ang iba ay sadyang lugmok pa sa paghihirap na nararanasan sa kasalulyan ngunit tandaan nating hindi tayo nag-iisa.

Handa ang Panginoong magpakita sa ating buhay kung tayo ay dudulog sa kanya sa gitna ng lahat ng ating pagsubok sa buhay. Ngunit sana tayo rin ay gumawa ng hakbang upang sa ating sariling paraan ay matagpuan natin at makilala natin si Jesus habang tinitingnan din niya tayo nang buong puso at galak dahil napagtagumpayan na niya ang lahat ng dusa at pighati sa mundo. At tayo rin na mga mananatili sa pagmamahal ay mapapagtagumpayan din ang lahat sa pamamagitan ni Jesus at kasama Niya at sa Kanya.
Wala sa malayo si Jesus. Naririto Siya mismo sa ating mga buhay at naghihintay ng ating panalangin at pananampalataya sa kanya.

Panalangin: Panginoon, tulungan mo akong patuloy na magtiwala sa iyo. Ang buhay sa mundo ay sadyang puno ng maraming unos na gusto akong ilayo sa iyo. Huwag mo nawa itong pahintulutan at bigyan mo ako ng lakas at kabukasan ng puso at isip upang makita din kita at makilala tulad ng pagkakita at pagkakilala mo sa akin.

Maging tanda nawa ito ng pagtugon ko sa iyong walang hanggang pagmamahal.

Amen. +

Isang mapagpalang linggo sa ating lahat!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Frances Mary Margaret

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply