Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Religion

SUNDAY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Nagpakita si Jesus sa mga Alagad”


https://wikimedia.org

 

Abril 8, 2018. Ikalawang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Salmo 118: Butihing Poo’y purihin, pag-ibig n’yay walang maliw. 

Ebanghelyo: Juan 20:19-31

Kinagabihan ng araw ng Linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, “Sumainyo ang kapayapaan! Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo.” Pagkatapos, sila’y hiningahan niya at sinabi, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad.”

Ngunit si Tomas, na tinatawag na Kambal at kabilang sa Labindalawa, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya’t sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, “Nakita namin ang Panginoon!”
Sumagot si Tomas, “Hindi ako maniniwala hangga’t hindi ko nakikita at nahahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hangga’t hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran.”

Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, “Sumainyo ang kapayapaan!” At sinabi niya kay Tomas, “Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka.”

Sumagot si Tomas, “Panginoon ko at Diyos ko!”
Sinabi sa kanya ni Jesus, “Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.”

Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo’y sumampalataya kayo’y sumampalataya: Sa ibang manuskrito’y patuloy kayong sumampalataya. na si Jesus ang Cristo, ang Anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.

Pagninilay:

Walang ni anumang sama ng loob, panunumbat at galit ang nananalaytay sa puso ni Jesus noong siya’y nagpakita sa kanyang mga alagad. Sa halip ay binati agad niya ang mga apostoles ng “Sumainyo ang Kapayapaan!” Matapos siyang iwanan nang kanyang mga alagad sa panahon ng kanyang pagpapakasakit at itinatwa pa ni Pedro, ay si Jesus pa mismo ang naging daan upang palubagin ang kanilang mga pusong puno ng takot at pagkabagabag. Ito rin ang uri ng pagpapatawad na sana ay maigawad natin sa ating kapwa na nakasakit sa atin. Tulad ni Jesus, ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Sabi nga nila ang pagpapatawad ay isang biyaya hindi lamang sa napatawad pero higit sa lahat ay doon sa nagpatawad. Bakit? Pansinin ninyo ang inyong pakiramdam kung dala-dala niyo ang inyong mga hinanakit at sama ng loob. Ano ang pakiramdam? Hindi ba’t mabigat sa puso. Dito pa nga nagmumula madalas ang mga iba’t ibang sakit na pisikal. Pananakit ng ulo, o hindi pagkatunaw ng kinain, o kawalang gana sa pagkain. Dahil kung ang ating emosyon at pagiisip ay apektado ay apektado rin pati ang ating buong katawan.

Kaya naman ang pagpapatawad ay isang regalo. Ito ay napakagandang regalo na inihahandog sa atin ng Panginoon. Katunayan nga, ito ay paloob sa isang sagradong sakramento sa simbahan na bukas sa lahat at ito nga ay ang Sakramento ng Kumpisal. Ito ay upang matulungan tayo ng ating mga pastol sa simbahan sa katauhan ng pari, na suriin ang sarili at sa pamamagitan ng kaalaman sa ating sarili ay malaman natin kung ano ang ating maaring gawin upang mas maging mabuti, mas maging malapit pa sa pagmamahal ng Diyos, bilang mapagmahal din na tao at anak ng Diyos. Ang pagpapatawad ay hindi isang paghuhukom ngunit pagbabalik loob sa ating Panginoon na mula sa walang hanggang awa ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa atin. Isang Dakilang Pag-ibig na nagtulak sa Panginoon upang magpakababa at ibigay ang kanyang sarili sa kamatayan, makasama lamang niya tayo habang buhay. Ngunit hindi ito magtatagumpay at matutupad kung hindi natin pipiliing maniwala nang buo at sumunod sa kanyang mg autos na magmahal at magpatawad dahil ang daan patungong buhay na walang hanggan kasama ni Jesus. Bagamat hindi madaling gawin, ito ay posible.

May iba naman kasi na puno ng reklamo sa kanilang buhay na paulit-ulit lang ang nangyayari sa buhay nila at tila nakakasawa na raw. Hindi ito kasalanan ng Diyos, ngunit kasalanan ng isang taong ayaw magbago. Kung gusto natin ng pagbabagong buhay, tulad ng pagbabagong buhay ng mga alagad matapos maniwala sa pagkabuhay ni Cristo matapos matanggap ang Espiritu ng Diyos, ay kailangan din natin maniwala sa Diyos nang buong puso at buong galak. Walang duda. Hindi hati ang isip at puso sa kasakiman at katigasan ng ating puso. Ngunit buong buo na mananampalataya sa ating Diyos at kakapit sa kanya kahit gaano pa kahirap ang pagdaanan natin sa buhay. Alam natin sa puso na ang lahat ay lilipas din ngunit ang Diyos ay mananatili kasama natin kung magtitiwala lamang tayo sa kanya.

Gaya nga ng sinabi ni Jesus, mapalad tayo kung patuloy tayong mananampalataya kahit na walang kasiguraduhan ang mga sagot sa ating katanungan at panalangin sa buhay. Ito naman ay gagantimpalaan ng Diyos higit pa sa ating inaasahan dahil nagtiwala tayo sa kanya hanggang huli.

Panalangin:
Panginoon Jesus, hilumin mo ang aming mga sugat sa puso upang kami ay magkaroon ng kapayapaan sa puso na dulot mo. Tulungan mo akong makapagpatawad sa mga nakasakit sa akin tulad nang pagpapatawad mo sa akin. Buuin mo ang aming pananampalatayang madaling mabuay sa gitna ng mga paghihirap, at palalimin mo pa ito gaya ng pag-ibig mo sa amin na walang hanggan.
Amen. +

Isang Mapagpalang Linggo po sa ating lahat!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply