Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

SUNDAY SPECIALS of THE WORD: “Ang Buong Pag-ibig sa Diyos”

Photo Credit: davidlose.net

 

Salmo 33: “Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.” 

Unang Pagbasa: Isaias 53:10-11

Sinabi ni Yahweh, “Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko; ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito’y mabubuhay siya nang matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya.

At sa pamamagitan niya’y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya; malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis.

Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami,
at alang-alang sa kanya sila’y aking patatawarin.

Ikalawang Pagbasa: Hebreo 4:14-16

Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, dahil mayroon tayong Dakilang Pinakapunong Pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya’y walang iba kundi si Jesus na Anak ng Diyos.
Ang ating Pinakapunong Paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanma’y hindi siya nagkasala.
Kaya’t huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan.

Ebanghelyo: Marcos 10:35-45

Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, “Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo.”

“Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo?” tanong ni Jesus.

Sumagot sila, “Sana po ay makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa.”

Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, “Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinuman ba ninyo ang kopa na aking iinuman? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin?”

“Opo,” tugon nila.

Sinabi ni Jesus, “Ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo, at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan.”

Nang malaman ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid.

Kaya’t pinalapit sila ni Jesus at sinabi, “Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ang siyang namumuno sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo.

Sa halip, ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo, at ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat.

Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami.”

Pagninilay:

Likas sa tao ang maraming hangarin sa buhay. Kalimitan sa ati’y may inaasam at mga pangarap. Para bang walang tigil ang dating ng pagnanais ng ating puso. Kapag nakuha ang isang kahilingan, ay mayroon na namang hahanapin pa. Mahirap makuntento dito sa mundo kung hindi natin alam kung ano ang halaga ng ating buhay.

Ang mga alagad ni Jesus ngayong Ebanghelyo ay nag-away-away dahil sa pangarap ng dalawang magkapatid. Naghangad sina Santiago at Juan ng karangalan dahil sila’y naniniwala na si Jesus ay Anak nga ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gusto nilang makilala kasama niya. Ngunit ang sagot ni Jesus ay simple at kabaliktaran ng kung ano ang iniisip ng magkapatid. Ang akala nila’y ang paghahari ni Jesus ay puro ginhawa, saya, karangalan at kapangyarihan – mga makamundong bagay.
Aminin nating ganito ang tingin natin sa kapangyarihan dito sa mundo. Ibang iba sa tugon ni Jesus kung ano ito para sa kanya.

Sa ngayon, alam na nating lahat kung ano ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang misyon dito sa lupa – ang Krus. Kung saan siya’y nagpakasakit, at namatay upang iligtas tayong lahat dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa ating lahat. Ito ang kanyang paghahari – ang paghahari sa ating mga puso. Ito ang kanyang tagumpay – ang buksan ang langit para sa ating lahat sa pamamagitan ng paghihirap. Lahat ito ay upang makapiling niya tayo sa buhay na walang hanggan.

Tunay nga, sinumang nagmamahal ay naghihirap. Dahil ang pagbibigay at paglilingkod sa iba na ginagawa ng isang nagmamahal ay walang limitasyon. Ibibigay at ibibigay ang lahat kahit kapalit ang buhay – ganito nga si Jesus bilang ehemplo nating lahat bilang Kristiyano. Ganito rin ang kanyang iparating sa atin.

Kung gusto natin magkaroon ng karangalan sa kanyang kaharian, at makilala bilang Anak ng Diyos at makisama sa luwalhati ng Diyos hanggang sa buhay na walang hanggan, dapat tayong sumunod kay Jesus. Ano ba ang landas na kanyang tinahak? Nagpasasa ba siya sa karangyaan, kapangyarihan bagamat siya ay Hari at May-ari ng Sanlibutan? Hindi.

Sa halip, namuhay siya para sa iba – pinagsilbihan ang iba sa pangangaral at pagpapagaling. Ang patunay ng ating pagmamahal sa Diyos ay hindi lang pagnanais mapasama sa kanya sa kanyang kaharian. Tulad mismo ni Cristo, dapat handa tayong gawin kung ano ang kanyang ginawa – anumang paghihirap, sakripisyo, paglilingkod, tulong sa kapwa ang kaakibat na ito.

Isang pag-ibig at pagbibigay ng walang pasubali at panghuhusga. Tulad ng mag-asawang nagsumpaan sa harap ng altar ng Diyos, hindi lamang sa kalusugan, ngunit sa pagkakasakit. Hindi lamang sa kasaganaan ngunit pati sa paghihirap. Masaya at maayos man ang buhay, o may pagsubok na pagdaraanan ay mananatali. Handa na ba tayo sa ganitong pag-ibig sa Diyos? O hanggang ngayo’y dalawa ang ating puso, at nananatili itong mahina sa panahon ng pagsubok?

Manalangin tayo sa Diyos na bigyan tayo ng katatagan ng loob, pag-ibig at pananampalataya. Dahil sa pamamagitan lamang niya natin magagawa ang lahat ng mga bagay.
Nang sa gayon, tayo ay maiaangat mismo ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Siya mismo ang magtataas sa atin at magbabalik sa atin kung tayo’y magsisilbi ng may busilak at malinis na puso – walang ibang hangarin kung hindi mapabuti ang iba.

Panalangin: Diyos na Mahabagin, turuan mo ako ng pagpapakumbabang loob. Ako’y nakadepende sa iyo sa lahat ng oras ng aking buhay. Gusto kong paglingkuran ka at ang aking kapwa alang-alang sa pag-ibig ko sa iyo. Gabayan mo ako ng aking gagawin upang ito’y aking matupad.

Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.