Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

SUNDAY SPECIALS of THE WORD: “Ang Simula ng Paghilom”


Photo Credit: https://media.swncdn.com

 

Oktubre 28, 2018. Ika-30 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 126: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Unang Pagbasa: Jeremias 31:7-9

Ang sabi ni Yahweh:

“Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob,
ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa;
magpuri kayo at inyong ipahayag
na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan,
ang mga nalabi sa Israel.

Narito, sila’y ibabalik ko mula sa hilaga;
titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan,
kasama ang mga bulag at mga pilay,
ang mga inang may anak na pasusuhin, pati ang malapit nang manganak;
sila’y babalik na talagang napakarami!

Uuwi silang nag-iiyakan habang daan,
nananalangin samantalang inaakay ko pabalik.
Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig,
pararaanin sa patag na landas upang hindi sila madapa.
Sapagkat ang Israel ay aking anak,
at si Efraim ang aking panganay.”

Ikalawang Pagbasa: Hebreo 5:1-6

Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan.

Nadarama niya ang kahinaan ng mga mangmang at ng mga naliligaw ng landas sapagkat siya’y mahina ring tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya’y mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para sa kanya ring mga kasalanan.

Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya, tulad ng pagkapili kay Aaron.

Gayundin naman, hindi itinaas ni Cristo ang kanyang sarili upang maging Pinakapunong Pari. Siya’y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya,

“Ikaw ang aking Anak,
mula ngayo’y ako na ang iyong Ama.”

Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan,
“Ikaw ay pari magpakailanman,
ayon sa pagkapari ni Melquisedec.”

Ebanghelyo: Marcos 10:46-52

Dumating sina Jesus sa Jerico. Nang papaalis na siya sa Jerico kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya’y si Bartimeo na anak ni Timeo.

Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga-Nazaret, sumigaw siya nang sumigaw, “Jesus, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!”

Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, “Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!”

Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, “Dalhin ninyo siya rito.”

At tinawag nga nila ang bulag. “Lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka. Ipinapatawag ka ni Jesus,” sabi nila.

Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus.

“Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?” tanong sa kanya ni Jesus.
Sumagot ang bulag, “Guro, gusto ko pong makakitang muli.”

Sinabi ni Jesus, “Kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya.”
Noon di’y nakakita siyang muli, at sumunod kay Jesus.

Pagninilay:

Walang ibang makapaghihilom ng ating mga karamdaman, sakit at sugat kung hindi si Jesus lamang. Ang Diyos na lumikha sa atin ang siya rin mismong makakapagbalik ng anumang nawala o nasira sa ating katawan at buhay.

Sa Ebanghelyo ngayong araw, ay nakapagpagaling si Jesus ng isang pulubing hindi nakakakita. Ilang beses itong tumawag sa Panginoon at nagmakaawa kahit pa maraming pumigil sa kanya. Makamtan lamang ang inaasam na pagpapagaling. Tayo kaya, gaano tayo kapursigido sa paghiling sa Panginoon? Kahit pa tila tayo narinig ng Diyos sa ating unang pagtawag. Mas nilalakasan ba natin ang ating tawag o napanghihinaan na agad tayo ng loob?

Kung ito’y ating pagninilayan, ang pagkabulag na ito maging sa kasalukuyang buhay natin ay hindi lamang pisikal ang tinutukoy kung hindi maging sa espiritwal. Kailangan natin ang Diyos upang makita kung ano ang mahalaga sa ating buhay. Upang tayo’y maggabayan at makakagawa ng mga mabuting desisyon sa ating buhay.
Kung wala ang Diyos, tayo’y mga bulag na walang direksyon sa buhay. Ngunit tanungin natin kung ito ba ay naiisip pa natin? Naiisip pa ba natin na tayo’y mahina at mga bulag? Sapat upang tayo’y tumawag sa Diyos? O baka naman sa araw araw nating buhay ay nakakaligtaan nating siyang isama at tawagin.

Ang pagpapagaling ay nagsisimula sa pagtawag sa Diyos at paghihingi ng kanyang awa. Dito nagsisimula ang lahat ng magaganda at mabubuting bagay – sa ating kababaang loob sa kanya.

Gaya rin ni Bartimeus na pinagaling ni Jesus, hindi tayo dapat sumuko sa pagtawag sa Diyos kahit maraming balakid. Kahit na minsan pakiramdam natin ay hindi tayo naririnig, kailangan lamang natin magpatuloy sa panalangin at maghintay.

Dinirinig ng Diyos ang bawat nating panalangin. Anumang ating gustuhin ay binibigay niya. Kung para sa ikabubuti natin at ikalalago natin.

Ngayong araw ay itaas natin sa Diyos ang lahat ng ating kahilingan, sakit, at karamdaman hindi lamang pisikal ngunit pati emosyonal at espiritwal. Manalangin tayo nang may tiwala hindi ang duda at may buong pag-asang kayang gawin ng Diyos ang lahat para sa atin. Ibaba natin ang ating sarili sa Diyos, suriin ang ating sariling pagkakasala at magkaroon ng mga resolusyon upang hindi na tayo magkasalang muli.

Kahit gaano tayo katagal maghintay, sa bandang huli’y atin ding makakamtan ang pinakamainam sa atin. Kung gusto nating gumaling, gusto rin ng Diyos na tayo’y maging maigi. Ito’y samahan natin ng pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan dahil ito ang bukal ng lahat ng pagpapagaling – ang awa ng Diyos na ating pinapapasok sa ating mga makasalanang puso na handang magbago para sa Diyos at para na rin sa atin.

Nang sa gayo’y buo ang ating paghilom – sa katawan, puso, isip at kaluluwa.
Damhin natin ang walang hanggang pag-ibig sa atin ng Diyos na kanyang ipinadarama sa mga taong nanatiling matatag sa pananampalataya sa kanya at bukas para sa ating lahat na nangangailangan. Amen. +

Panalangin: Jesus, pagalingin mo rin ako. Hayaan mo akong makakita muli gamit ang iyong mga mata at dahiln mo nawa ako sa buhay na walang hanggan at sa iyong tunay na karunungan. Maria at Joses, ipanalangin ninyo po kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.