Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Kalugud-lugod sa Mata ng Diyos”


Photo Credit: kulturologia.ru

 

Hunyo 24, 2018. Linggo. Dakilang Kapistahan ng Kapanganakan ni San Juan Bautista.

Salmo 139: Ako’y nagpupuri sa kahanga-hangang pagkagawa mo sa akin.

Unang Pagbasa: Isaias 49:1-6

Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa.
Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran.
Mga salita ko’y ginawa niyang singtalim ng espada, siya ang sa aki’y laging nag-iingat.
Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla.

Sinabi niya sa akin, “Israel, ikaw ay lingkod ko; sa pamamagitan mo ako’y pupurihin ng mga tao.”

Ngunit ang sagot ko, “Ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas.”

Gayunma’y ipinapaubaya ko kay Yahweh ang aking kalagayan, na ako’y kanyang gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ni Yahweh; pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang bayang Israel na nagkawatak-watak.

Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan, sa kanya nagbubuhat ang aking kalakasan. Sinabi sa akin ni Yahweh:

“Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa
upang ang buong daigdig ay maligtas.”

Ikalawang Pagbasa: Mga Gawa 13:22-26

At nang siya’y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, ‘Si David, na anak ni Jesse, ay isang lalaking mula sa aking puso. Siya’y handang sumunod sa lahat ng iniuutos ko.’

“Sa angkan ng lalaking ito nagmula si Jesus, ang Tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Bago siya dumating, nangaral si Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan at talikuran ang kanilang mga kasalanan, at magpabautismo. Nang matatapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, ‘Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Cristo. Ngunit siya’y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit magkalag man lamang ng kanyang sandalyas.’

“Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham, at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan.

Ebanghelyo: Lucas 1:57-66, 80

Dumating ang oras ng panganganak ni Elisabet at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Tuwang-tuwa ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak nang mabalitaan nilang siya’y pinagpala ng Panginoon.

Makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama, ngunit sinabi ni Elisabet, “Hindi! Juan ang ipapangalan sa kanya.”

“Subalit wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan,” tugon nila. Sinenyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol.

Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat, “Juan ang pangalan niya.” Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias, at nagsimulang magpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng tagaroon, at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Judea ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita, anupa’t naging tanong nilang lahat, “Magiging ano kaya ang batang ito?” Sapagkat maliwanag na nasa kanya ang Panginoon.

Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya’y nanirahan sa ilang, hanggang sa araw na magpakilala siya sa bansang Israel.

Pagninilay:

Kahanga-hanga ang kababaang loob ng isang santo na ang kapistahan ng kapanganakan ay ating ipinagdiriwang ngayong araw na ito. Ito nga ay walang iba kundi si San Juan na Tagapagbautismo. Siya ay isang malapit na kaanak ni Jesus at kung ating pagninilayan ang ebanghelyo ay malalaman natin kung paanong mula noong panahon na bago siya isilang, ipinanganak na isang sanggol at lumaki, naglingkod bilang isang propeta ay pinapaboran siya ng Diyos.

Siya ang huling propeta ng Diyos na siyang nakatakda upang ihanda ang daan na matuwid sa pamamagitan ng pangangaral ng pagbabalik loob sa Diyos, paghingi ng tawad at ang pagbibinyag na isang tanda ng pagbabagong buhay – ang paglilinis sa atin mula sa kasalanan sa pamamagitan ng tubig. Itong lahat ay kanyang ginagawa upang ihanda ang mga tao para sa pagdating ng ating Mesiyas na si Jesus. Napakasikat na niyang propeta noon at maraming mga tagasunod.

Gayunpaman, hindi kailanman niya inangat ang kanyang sarili sa halip, ay lagi niyang ibinababa ang kanyang sarili sa mata ng Diyos at ng tao.

Dito ay mayroong tatlong mahahalagang aspeto ng pagpapakumbaba ang ating matututunan mula sa santo na ito.

1. Ang Pagiging Kuntento sa Pagttrabaho sa Likuran ng mga Bagay-bagay.

Marami sa atin sa panahon ngayon ang gustong maging “Bida”. Gusto laging mapansin, papurihan at mabigyan ng parangal. Iilan kaya sa atin ang mayroon pang puso na busilak at banayad na makapaglingkod lamang sa Diyos at kapwa ay kuntento at masaya na? Ang buong buhay ni San Juan ay may malinaw na pakay. Ito ay ang pagsilbihan ang Panginoon habang buhay. Dito lamang sa misyong ito nakatuon ang kanyang puso at ang buong buhay, hindi sa kanyang sarili. Ito ay isang buhay ng pagsasakripisyo, ngunit dito sa sakripisyong ito pinakamagiging makabuluhan ang ating buhay.

Tayo rin ay mayroong pinagaalayan ng buhay. Lahat tayo ay may mga minamahal sa buhay at mga pangarap at misyon sa buhay. Kung tayo lamang ay nabubuhay para sa ating sarili, ano namang saysay ng ating buhay? Magiging makabuluhan lamang ang ating buhay at magiging lubos at ganap lamang ang ating kagalakan kung tayo ay naglilingkod sa kapwa. Hindi lamang sa pamilya, ngunit sa lahat ng tao. Kung tayo ay may pusong mapagbigay, hindi makasarili at mababa ang loob, ang ating saya at galak ay mamumunga at mananalaytay sa lahat ng tao at ang galak na ito ay hindi magwawakas. Hndi na natin kakailanganin ng kahit anong papuri dahil ating matutunghayan na ang tunay palang kagalakan ay wala sa ating nakukuha ngunit sa ating ibinibigay at inihahandog sa kapwa.

2. Ang Kaisipan na Laging Mayroong Mas Higit sa Atin.

Sa pagiging tanyag ni San Juan noong siya ay nagbubuhay ministro, napakasikat na niya at marami siyang taga-sunod. Ang mga tao naman noon ay palaging naghihintay sa tagapagligtas nila na ipinangako ng Panginoon sa kanila. Kung tutuusin sa kanyang katanyagan ay maari na niyang sabihin sa lahat na siya nga ang Mesiyas. Ngunit kung makikita natin sa Ikalawang Pagbasa ay ito pa ang kanyang sinabi “Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Cristo. Ngunit siya’y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit magkalag man lamang ng kanyang sandalyas.” Lalo pa niyang ibinababa ang kanyang sarili habang siya ay itinataas ng marami. Iilan kaya sa atin ang kayang iangat ang ibang tao at ang Panginoon sa tuwing tayo ay pinupuri? Iilan din ang mga tao na siya mismong kumukuha ng kredito o papuri na hindi naman dapat kanya? Lahat ng totoo ay nakikita ng Diyos. Malinlang man natin ang tao ay hindi natin maloloko ang Panginoon.

3. Ang Pagturo sa Panginoon. Sa Bawat Gawain, Bagay at Aspeto ng Buhay.

Sa lahat ng bagay, ating pasalamatan at papurihan ang Panginoon. Sa hirap man o ginhawa, ay mayroong pakay ang lahat ng bagay. Hindi natin kailangan ng kahit anong pagkukunwari sa harap ng Panginoon. Kailangan lamang natin ilagay ang ating puso sa buong katotohanan. Hindi man natin makuha ang papuri at pagtanggap ng ibang tao sa atin, ang Diyos ay lagi tayong tanggap. Kung ating ibaba ang ating sarili sa Panginoon at sasabihin sa kanya ang lahat ng kung ano ang ating kahinaan at kulang, siya mismo ang magtataas at magliligtas sa atin sa lahat. Sinabi nga niya, na “ang sinumang itataas ay ibababa at ang sinumang nagpapakababa ay itataas”.

Sa pagtatapos ng pagninilay na ito, nawa ay lagi nating alalahanin si San Juan Tagapagbautismo at ang kanyang kababaang loob ay ating sikaping matularan sa ating pang-araw araw na buhay upang ang Diyos mismo ang ating sandigan sa lahat na nakakakita ng lahat. Wala na tayong iba pang kakailanganin pa na puri mula sa tao ngunit sa Diyos lamang. Amen. +

Panalangin: Bumuo ng personal na panalangin sa Panginoon. Buksan natin ang puso sa Panginoon at aminin natin ang ating kahinaan at pagkukulang sa kanya. Hilingin natin na palitan niya ang lahat ng iyon ng Kanyang lakas.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.