Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglago sa Diyos”

Photo Credit: i.ytimg.com

Hunyo 17, 2018. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon

Salmo 92: Totoong kalugud-lugod ang magpasalamat sa D’yos.

Unang Pagbasa: Ez 17:22-24

Ito nga ang ipinapasabi ni Yahweh: “Kukuha ako ng isang usbong ng sedar at aking iaayos. Ang kukunin ko’y ang pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahanga-hangang sedar. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makakapanirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon nama’y makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punongkahoy na maibababâ ko ang mataas na kahoy at maitataas ko ang mababa; na mapapatuyo ko ang sariwang kahoy at mapapanariwa ko ang tuyong punongkahoy. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito at ito’y gagawin ko.”

Ikalawang Pagbasa: 2 Cor 5:6-10

Kaya’t laging malakas ang ating loob, kahit na alam nating habang tayo’y narito pa sa katawang-lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon, upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugud-lugod sa kanya, maging nasa katawang-lupa tayo o maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat tayo’y haharap sa hukuman ni Cristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo’y nabubuhay pa sa daigdig na ito.

Ebanghelyo: Marcos 4:26-34

Sinabi pa ni Jesus, “Ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim; usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay; pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad niya itong ipagagapas sapagkat panahon na para ito’y anihin.”

“Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinhaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito?” tanong ni Jesus. “Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito’y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim; ito’y nagkakasanga nang mayabong, kaya’t ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito.”

Ipinangaral ni Jesus sa kanila ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad ng mga ito, ayon sa abot ng kanilang pang-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga; ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lamang.

Pagninilay:
Noong unang panahon na bago pa lamang ang simbahan ay kakaunti pa lamang ang naniniwala dito. Madalas ang mga Kristiyano noon ay pinapatay pa nang dahil sa paniniwala kay Cristo. Ngunit sino ba namang mag-aakala na hanggang ngayon makalipas ang dalawanglibong taon ay malakas at matatag pa rin ang simbahan sa kabila ng lahat ng itong pinagdaanan at pinagdadaraan sa kasalukuyan? Mahigit 1.3 Bilyon na katoliko na ang mayroon sa ngayon. Nagsimula itong lahat kay Jesus, at dumaloy sa unang labindalawang apostoles na sumunod kay Jesus at nagbuwis din ng buhay alang-alang sa pagtataguyod at pagpapalaganap ng Kaharian ng Diyos dito sa lupa. Tayo ang mga ibon na namumuhay sa mga sanga. Iba’t ibang bansa, lahi, samahan, kongregasyon at diyosesis na nga sa iba’t ibang panig ng mundo ang mga umusbong mula noon hanggang ngayon.

Gayon nga ang lahat ng mga itinatatag at pinaplano mismo ng Diyos. Ang Kanyang mga gawa ay hindi natin lubos na mauunawaan. Ang mga likha ng disenyo ng Panginoon ay pawang misteryoso, madarama lamang at maisasabuhay kung tayo ay maniniwala. Ang mga mahihina, ay kayang kayang gawing malakas ng Panginoon at maari niyang gamitin sa kanyang sariling pakay. Ang mga makasalanan ay maari pa ring banal tulad ng mga ibang santo na tumulong pa nga sa paglago ng simbahan. Sa gayung paraan din sa ating pamumuhay, ang ating mga gawain sa pang-araw araw kung ito’y mas basbas ng Panginoon, ay yayabong din at uusbong. Kayang gawin ng Diyos anuman ang kanyang naisin.

Ang mga adhikain, pangarap, trabaho, at mga proyekto ay magsisimula sa maliliit, balang araw kung kalooban ito ng Diyos para sa atin, at kung sasamahan natin ng pagpupursigi at pananampalataya sa Kanya ay lalago din ito. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi natin magagawa kung hindi natin hahayaan ang DIyos na magtanim muna ng Kanyang Mabuting Balita sa ating mga puso. Ang Kanyang Salita ay isa ring binhi na kapag ating pinakinggan, pinapasok sa ating isip at puso, at manatili doon upang pagnilayan, ito ay magbubunga ng pagbabago para sa kapayapaan ng ating buhay. Tulad ng isang punong itinanim ng Diyos, walang makakagiba o makakasira dito. Hindi man maiwasan ang mga bagyo at sakuna ay hindi ito mapapagbasak dahil Diyos ang Siyang magpapanatili nito. Gayon rin naman tayong mga nagmamahal at nanampalataya sa Kanya at sumisilong dito sa malaking puno na ito. Umaraw man at umulan ay mayroon tayong sandigan, ang Diyos at ang simbahan ay laging sumasaatin.

Unti-unting hayaan natin makinig ang ating sarili sa Panginoon, na siyang nagtatakda ng lahat ng bagay. Marami tayong hindi alam sa kanyang paraan. Hindi natin alam ang sagot sa lahat ng “Kailan?”, “Sa paanong paraan?” at “Bakit?” Maraming mga bagay sa lupa na hindi natin maiintindihan agad-agad. Diyos lang ang may alam ng lahat. Tulad din ng pagtatanim, ang Panginoon ay madalas gumagawa ng paraan sa dilim, sa likod ng mga bagay-bagay o di kaya naman sa paraang lingid sa ating paraan. Ngunit nawa’y maniwala lamang tayo na ang bawat tamang panahon ay itinakda rin upang ating matunghayan at masundan.

Kailangan lamang natin manatili sa Diyos, pag-igihin ang pakikinig, pagdadama at pagsasabuhay ng kanyang mga salita, at tiyak ang ating mga buhay ay sasagana sa lahat ng paraan dahil Diyos na mismo ang magtatanim at gagawa ng paraan upang tayo ay mamunga sa mga paraang hindi inaasahan.

Panalangin: Panginoon, Salamat sa mga pagkakataong binigay mo upang ako ay lumago sa iyong pag-ibig. Tulungan mo akong makinig sa iyong Salita at nang hayaan kong umusbong ang aking puso sa iyong pagmamahal. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.