Bible Daily Gospel on DCF

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Tunay na Lakas sa Panginoon”


 

Linggo. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 123: Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon.

Unang Pagbasa: Ez 2:2-5

Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. Ang sabi niya, “Ezekiel, anak ng tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. 5Makinig man sila o hindi, malalaman nilang may isang propeta sa kanilang kalagitnaan.

Ikalawang Pagbasa: 2 Cor 12:7-10

Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako’y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, at nang sa gayo’y hindi ako maging palalo. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, “Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo; lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina.”

Kaya’t buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Cristo. Dahil kay Cristo, walang halaga sa akin kung ako ma’y mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas.

Ebanghelyo: Marcos 6:1-6

Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng Araw ng Pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamangha’y nagtatanungan sila, “Saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria, at kapatid nina Santiago, Jose, Judas, at Simon? Tagarito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?” Kaya’t sila’y nagduda sa kanya at siya’y hinamak nila.

Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, “Ang isang propeta’y iginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay.” Hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang maysakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Nagtaka siya dahil hindi sila naniwala sa kanya.

Pagninilay:

Madalas ang ating paghuhusga ay nakakabalakid upang makilala natin ang tao kung sino ba talaga ang tao. Dahil sa panghuhusga natin at pag-aakalang tama tayo, ay nagiging sarado na ang ating puso sa kapwa. Nakakalungkot dahil kung tayo lamang ay marunong tumanggap at kumilala sa lahat ng uri ng tao kahit anong klase pa sya o ano pang ugali, malamang ay napakaraming makukuha nating biyaya sa pagkikila sa taong iyon. Unang una, sa pagpapalaya ng sarili, aminin man natin o hindi, kung tayo ay nanghuhusga, mabigat sa kalooban. Tuwing makakasalamuha natin ang taong hinuhusgahan ay lagi tayong may naiisip na hindi maganda. Ngunit kung wala tayong iisipin na masama ay mas payapa ang ating puso. Mas malaya tayo magmahal at tumanggap ng kapwa. Pangalawa, kasabay din nito ang pagtanggap ng ating sarili. Kung paano natin tinatanggap ang kapwa nang maluwag ay ganoon din naman natin matatanggap ang ating sarili.

Sa ebanghelyo ngayong araw ay natunghayan natin kung paano hinusgahan ng mga tao sa sariling bayan nila si Jesus. Tunay ngang minsan pa o madalas kung sino pa ang mga tao madalas nang nakakasalamuha, o matagal nang nakasama, at kilala sila pa rin ang mismong mga taong hindi maniniwala sa iyong kakayanan. Sa Bayan ng Nazaret kung saan lumaki ang Panginoon, napakasigurado na ng mga tao na kilala nila si Jesus dahil doon nga Siya lumaki at dahil inaakala nilang kilala nila ang mga magulang ni Jesus. Kaya naman, hindi nila Siya pinakinggan, at binalewala dahil sa pinanghahawakan nilang sariling pag-iisip. Dahil sa kasaraduhan ng kanilang puso, hindi nakagawa si Jesus ng himala doon liban sa kakaunti at lumipat na lamang sa ibang bayan. Dahil sa kanilang pusong mapanghusga ay nalalagpasan nila ang sana’y bukal ng awa at pag-ibig na ipapadama sa kanila ng Panginoon.

Minsan tayo’y ganito nga rin sa ating buhay. Marami tayong kailangang patunay at ebidensiya mahirap tayong maniwala kahit ang Panginoon ay nasa ating harapan na at gumagawa ng himala sa ating buhay. Bagamat Siya mismo ay hindi natin nakikita, maaring namumuhay ang Panginoon sa mga sitwasyon, lugar, mga pangyayari at mga tao na mabubuti na handang tumulong sa atin kung kinakailangan.

Kung aaminin natin na hindi natin alam lahat, hindi tayo sigurado sa kahit saan man sa kahihitnatnan ng ating buhay, dito natin binubuksan ang ating puso sa walang hanggang patnubay ng Diyos. Kung hinahayaan nating buksan ang ating kahinaan sa harapan ng Diyos, dito rin tayo totoong nagiging malakas. Ang Diyos ay ating napaliligaya sa pagiging mababa at simple ng ating mga puso. Walang pasubali, walang poot, walang duda at ni anumang paghuhusga, at magpapataas ng sarili ngunit pawang katotohanan lamang.

Kung susubukin nating aminin ang ating kahinaan nang may pagsuko sa Panginoon, papalitan Niya ang ating kahinaan ng Kanyang lakas. Ito nga ang ibig sabihin ni Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa. Mas Mabuti pang maging mahina kaysa maging malakas, kung dito naman tayo magiging mas tunay na malakas. Dahil Diyos ang ating magiging lakas sa pagbaba natin ng ating sarili sa Kanya at sa ating kapwa. At ang lakas natin na mismong Diyos ay walang hanggan at hindi nauubos magpakailanman.

Panalangin: Panginoon, dulutan mo ako ng iyong kababaang loob. Marami akong hindi alam sa buhay at madali din kitang makalimutan sa aking pamumuhay. Hayaan mo akong maging mahina sa iyong paningin at ng aking kapwa upang ikaw na nga ang aking maging lakas. Ang tunay na lakas na hindi lumilipas.

Patnubayan mo po kami at ang aming buong pamilya nang may buong awa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Matamis na Ngalan ni Jesus at sa tulong ng panalangin ni Maria aming Ina. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.