Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Si Jesus ang Puno at Tayo ang mga Sanga”

Photo: Lumo Project

Abril 29, 2018. Ika-5 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Ebanghelyo: Juan 15: 1-8

“Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayundin naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin.

“Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga nang sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo’y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon, gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo’y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad.

Pagninilay:

Kung araw-araw ay uugaliin natin magbilang ng grasya at ng mga magagandang pangyayari kaysa sa mga hindi magaganda ay tiyak mapupuspos ang ating puso ng lubos na kaligayahan at pagpapasalamat sa Panginoon.

Ang ubas ay isang simbolo ng kasaganaan sa buhay. Tayong lahat ay bahagi ng Banal na Katawan ni Jesus noong sinabi niyang Siya ang puno at tayo ang mga sanga. Madalas ay hindi natin nakikita kung paanong ang mga biyaya natin sa buhay ay mula mismo sa ating Panginoon. Lahat ng ating natatanggap, mga mahal sa buhay, ang ating mismong pagkatao, mga abilidad, mga angking lakas, talino at galing ay mula sa Kanya. Kaya naman ay nararapat lamang na tayo ay manatili sa Kanya. Paano ito mangyayari?

Alagaan natin ang ating kanya-kanyang pananampalataya dahil mayroon tayong responsibilidad na palaguin ito tulad ng pagpapalago sa atin ng Diyos. Ang mga biyaya o “bunga” na mayroon tayo ay hindi lamang para sa atin o para sarilinin. Ito ay mawawala rin kinalaunan. Lahat ito ay ibinigay ng Diyos upang hayagang ibahagi sa iba. Unang una sa responsibilidad sa pamilya. Ang pagiging isang responsableng ama at ina na tila ordinaryo nang gawin para sa karamihan ngunit ang pananatiling responsible dito ay napakahirap pa rin gampanan. Wala itong tinatawag na “day-off”. Tinatatrabaho ito at pinapakita ang pag-ibig ng mga magulang sa mga anak sa pamamagitan ng pagsasakripisyo para maitaguyod ang pamilya. Upang mayroong ipangtustos ng mga anak, matrikula, mga pangunahing pangangailangan.

Hindi makapagsasabi ang sanggol mula sa una pa lamang na isilang siya na kaya niya ang kanyang sarili. Ngunit lahat ng sanggol mula sa pagkapanganak ay walang kayang gawin mag-isa. Lahat ay kailangang idulot sa kanya. Ganito rin tayo sa ating Ama sa Langit. Habang nandito sa lupa ay wala tayong kayang gawin mag-isa. Ang isipin na magiging matagumpay tayo sa buhay hanggang sa buhay na walang hanggan nang tayo lang ay isang ilusyon. Lahat ito ay dulot ng Diyos kaya naman lagi Niya tayong iniimbitahan na unahin Siya at Siya ang magdudulot sa atin ng lahat ng ating kailangan. Nakakalungkot lamang na baliktad na ang nangyayari sa kasalukuyan. Ibang bagay muna.Trabaho muna bago ang Diyos. Pera muna bago ang Diyos. Nakalilimutan na natin kung sino ang puno ng buhay at ito nga ang Diyos.

Lahat tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad at gawain. Sana bukas pagbalik natin sa kanya-kanyang ordinaryong gawain ay isama natin ang Panginoon oras oras. Sa gitna ng ating araw hanggang gabi ay manalangin tayo sa kanya at ialay natin sa kanya ang bawat gawain natin dahil marapat lamag na Siya ay mabigyan ng karapatdapat na pagpuri at pagpapasalamat.

Panalangin: Diyos na Mahabagin, turuan mo akong manatili sa Iyo. Hindi ko man alam ang lahat ng aking kahinaan ngunit naniniwala akong sasagipin ako ng iyong pagmamahal at lakas. Gabayapan mo po sana ako pati ang aking buong pamilya sa lahat ng oras. Hinihiling naming ito sa ngalan ni Jesus. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply