Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Paghihirap ng mga Tao at ang Pagpapala ng Diyos”

Setyembre 12, 2018. Miyerkules. Ang Banal na Ngalan ng Mahal na Birheng Maria.  Salmo 45: O kab’yak ng hari namin, ang payo ko’y ulinigin.  Unang Pagbasa: 1 Corinto 7:25-31 Tungkol naman sa mga taong walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit magbibigay ako ng aking opinyon bilang isang taong mapagkakatiwalaan sapagkat […]

Catholic Church News Religion

Six new churches in five years: Portland’s growing Catholic community

  By Perry West Portland, Ore., Sep 6, 2018 / 03:15 am (CNA/EWTN News).- In the Archdiocese of Portland, Oregon, the growth in the Catholic Church has been so great that six new churches have been dedicated since 2013. “On Saturday was our sixth new church dedication in the five-and-a-half years since the archbishop’s been here,” […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD on DCF: “Tayong mga Minamahal at Hinirang ng Diyos”

  Setyembre 11, 2018. Martes. Ika-23 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 149: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak. Unang Pagbasa: 1 Corinto 6:1-11 Kung may reklamo ang sinuman sa inyo laban sa kapwa Cristiano, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na hindi Cristiano, sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD of GOD on DCF: “Awa o Panghuhusga sa Kapwa?”

  Setyembre 10, 2018. Lunes. Ika-23 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 55: Poon, ako’y pangunahan nang landas mo’y aking sundan.  Unang Pagbasa: 1 Corinto 5:1-18 Nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad; kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan! […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

SUNDAY’S WORD OF GOD on DCF: “Ang Pagpapagaling ni Jesus sa Taong Bingi at Pipi”

Setyembre 9, 2018. Ika-23 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 146: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin. Unang Pagbasa: Isaias 35:4-7 Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob: “Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob! Darating na ang Diyos, at ililigtas ka sa mga kaaway.” Ang mga bulag ay makakakita, at makakarinig ang mga […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Si Maria, Ina ng Ating Buhay kay Cristo”

  Setyembre 8, 2018. Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Salmong Tuguan 13: Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal. Unang Pagbasa: Mikas 5:1-4 Mga taga-Jerusalem, tipunin ninyo ang inyong mga hukbo sapagkat kinukubkob na tayo ng mga kaaway. Sinasalakay na nila ang pinuno ng Israel! Sinabi ni Yahweh, “Ngunit ikaw, Bethlehem […]