Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith DCF Apologetics Priests

Pinag bawal ba ng Simbahang Katoliko ang pag aasawa ng mga Pari at aral daw ito ng Demonyo?

Ans: Maraming mga kabuteng sekta na tinutuligsa ang simbahang Katoliko ukol sa hindi pag aasawa ng mga Pari at ito daw ay aral ng Demonyo sabay sitas sa bibliya 1 Tim 4:3. Ating basahin at siyasatin ng mabuti ang talata. 1 Tim 4:3 “Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing […]