Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Presensiya ng Diyos”

Mayo 7, 2018. Lunes. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 149: “Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.” Unang Pagbasa: Mga Gawa 16:11-15 Mula sa Troas, tuluy-tuloy kaming naglayag papuntang Samotracia, at kinabukasa’y sa Neapolis. Mula naman roo’y nagpunta kami sa Filipos, na isang kolonyang Romano at pangunahing lunsod sa dakong iyon ng Macedonia, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pananatili sa Diyos”

Mayo 2, 2018. Miyerkules. Ika-5 Linggo ng Pagkabuhay Salmo 122: “Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.” Ebanghelyo: Juan 15:1-8 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Si Jesus ang Puno at Tayo ang mga Sanga”

Abril 29, 2018. Ika-5 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 15: 1-8 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Walang Nakahihigit Kaysa sa Panginoon”

Abril 26, 2018. Huwebes. Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Salmo: Pag-ibig mo’y walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ebanghelyo: Juan 13:16-20 Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. “Hindi kayong […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics God Jesus Christ Religion

Bakit pa ako magsisimba?

By: Admin Coco, Apologist Bakit pa ako magsisimba e pagka labas ko ng simbahan at pagkauwi ko magkakasala din naman ako. Pwede namang mag dasal nalang ako sa bahay! Besides mas masasama pa nga yung mga taong simbahan minsan e may pari pa nga nang rape tapos mga mapanghusga sila. Ang inyong nabasa sa itaas […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pangangaral ni Jesus Bago Umakyat sa Langit”

Abril 25, 2018. Miyerkules. Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Marcos 16:15-20 At sinabi ni Jesus sa kanila, “Habang kayo’y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang Magandang Balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Si Jesus ang Kasaganaan ng Buhay”

Abril 23, 2018. Lunes. Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 10:1-10 “Pakatandaan ninyo: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardiya, at pinapakinggan ng mga tupa ang […]