Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapakababa ng Loob”

  Pebrero 27, 2024. Martes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda. MABUTING BALITA Mateo 23, 1-12 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, “Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng Kautusan ni Moises. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapatawad at Pag-aalay”

Pebrero 23, 2024. Biyernes sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda. MABUTING BALITA Mateo 5, 20-26 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pinagpalang San Pedro”

Pebrero 22, 2024. Kapistahan ng Luklukan ni Apostol San Pedro MABUTING BALITA Mateo 16, 13-19 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, dumating si Hesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Uncategorized

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Panalanging Itinuro ni Hesus”

Pebrero 20, 2024. Martes sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda. MABUTING BALITA Mateo 6, 7-15 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y pakikinggan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tunay na Pagsisisi”

Pebrero 18, 2024. Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda Para sa Pasko ng Pagkabuhay. MABUTING BALITA Marcos 1, 12-15 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, si Hesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng apatnapung araw, na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapanibago ng Diyos”

  Pebrero 17, 2024. Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo. MABUTING BALITA Lucas 5, 27-32 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, nakita ni Hesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin,” Tumindig si Levi, iniwan ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Dahilan ng Pagsasakripisyo”

        Pebrero 16, 2024. Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo. MABUTING BALITA Mateo 9, 14-15 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong Panahong iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, “Malimit kaming mag-ayuno, gayun din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang […]