Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Diyos ang Tunay na Yaman ng Buhay!”

Hunyo 19, 2018. Martes. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 51: Poon, iyong kaawaan Kaming sa iyo’y nagsisuway. Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 21:17-29 Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga-Tisbe, “Puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria. Makikita mo siya sa ubasan ni Nabot. Naroon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglaya ng Puso Mula sa Galit at Pighati”

Hunyo 18, 2018. Lunes. Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 5: Panginoon, ako’y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 21:1-16 Malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel, sa Samaria, ay may isang ubasan na pag-aari ni Nabot. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Nabot, “Ibigay mo sa akin ang iyong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglago sa Diyos”

Hunyo 17, 2018. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 92: Totoong kalugud-lugod ang magpasalamat sa D’yos. Unang Pagbasa: Ez 17:22-24 Ito nga ang ipinapasabi ni Yahweh: “Kukuha ako ng isang usbong ng sedar at aking iaayos. Ang kukunin ko’y ang pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Lakas ng Diyos”

Salmo 16: “D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.” Hunyo 16, 2018. Sabado. Ika-10 Linggo ng Karaniwang Panahon. Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 19:19-21 Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. Labindalawang pares ng toro ang ginagamit niya, at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Faith Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagiging Tapat at Sapat”

Hunyo 15, 2018. Biyernes. Ika-10 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 27: “Sa ganda mo’t kabutihan kami’y iyong liwanagan” Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 19:9a, 11-16 Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang anu-ano’y nagsalita sa kanya si Yahweh, “Anong ginagawa mo rito, Elias?” Ganito ang sagot sa kanya: “Lumabas ka at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Halaga ng Pagpapatawad”

Hunyo 14, 2018. Huwebes. Ika-10 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 65: “O D’yos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan”  Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 18:41-46 Sinabi ni Elias kay Ahab, “Lumakad ka na! Maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan.” Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Kalakasan ng Pananampalataya”

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita Hunyo 13, 2018. Miyerkules. Ika-10 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 16: “D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin” Unang Pagbasa: 1 Hari 18:20-39* Tinipon nga ni Ahab sa Bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at […]