Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pusong may Tiwala sa Diyos”

Hunyo 28, 2018. Huwebes. Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 79: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.  Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 24:8-17 Si Jehoiakin ay labing-walong taóng gulang nang maghari sa Jerusalem at ito’y tumagal nang tatlong buwan. Ang kanyang ina ay si Nehusta na anak ni Elnatan na taga-Jerusalem. Tulad […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Kabutihan ng Pusong Nagmamahal”

Hunyo 27, 2018. Miyerkules. Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo: Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa ‘min.  Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 22:8-13; 23:1-3 Pagdating ni Safan sa Templo, sinabi sa kanya ng pinakapunong paring si Hilkias, “Natagpuan ko sa Templo ni Yahweh ang aklat ng Kautusan.” Ibinigay niya ito kay Safan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS ON DCF: “Ang Diyos ng Hustisya”

  Hunyo 26, 2018. Martes. Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 48: Lungsod ng D’yos ay matatag dahil sa bigay nyang lakas.  Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36 Dumating noon ang balita sa hari ng Asiria na sila’y lulusubin ni Haring Tirhaka ng Etiopia kaya nagsugo siya uli kay Ezequias at ipinasabi […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapalaya ng Sarili”

Hunyo 25, 2016. Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 60: Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin.  Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 17:5-8, 13-15a, 18 Nilusob ni Salmaneser ang Israel, at tatlong taóng kinubkob ng mga hukbo ang Samaria. Nang ikasiyam na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ng hari ng Asiria. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Kalugud-lugod sa Mata ng Diyos”

  Hunyo 24, 2018. Linggo. Dakilang Kapistahan ng Kapanganakan ni San Juan Bautista. Salmo 139: Ako’y nagpupuri sa kahanga-hangang pagkagawa mo sa akin. Unang Pagbasa: Isaias 49:1-6 Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran. Mga salita ko’y ginawa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Yaman ng Buhay”

  Hunyo 22, 2018. Biyernes. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 132: Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 1:1-4, 9-18, 20 Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahazias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ahazias […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Panalanging Mula sa Puso”

Hunyo 21, 2018. Huwebes. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 97: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat. Unang Pagbasa: Sirach 48:1-14 Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng taggutom, at marami sa kanila ang […]