Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Pinapagaling Tayo ng Panginoon”

    Hunyo 30, 2018. Sabado. Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 74: Iyong laging gunitain mga lingkod mong butihin. Unang Pagbasa: Panaghoy 2:2, 10-14, 18-19 Walang awang winasak ni Yahweh ang lahat ng nayon ni Jacob; sinira niya ang matitibay na kuta ng Juda; ang kaharian at mga pinuno nito’y kanyang ibinagsak at inilagay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pusong may Tiwala sa Diyos”

Hunyo 28, 2018. Huwebes. Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 79: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.  Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 24:8-17 Si Jehoiakin ay labing-walong taóng gulang nang maghari sa Jerusalem at ito’y tumagal nang tatlong buwan. Ang kanyang ina ay si Nehusta na anak ni Elnatan na taga-Jerusalem. Tulad […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Kabutihan ng Pusong Nagmamahal”

Hunyo 27, 2018. Miyerkules. Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo: Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa ‘min.  Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 22:8-13; 23:1-3 Pagdating ni Safan sa Templo, sinabi sa kanya ng pinakapunong paring si Hilkias, “Natagpuan ko sa Templo ni Yahweh ang aklat ng Kautusan.” Ibinigay niya ito kay Safan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS ON DCF: “Ang Diyos ng Hustisya”

  Hunyo 26, 2018. Martes. Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 48: Lungsod ng D’yos ay matatag dahil sa bigay nyang lakas.  Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36 Dumating noon ang balita sa hari ng Asiria na sila’y lulusubin ni Haring Tirhaka ng Etiopia kaya nagsugo siya uli kay Ezequias at ipinasabi […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapalaya ng Sarili”

Hunyo 25, 2016. Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 60: Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin.  Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 17:5-8, 13-15a, 18 Nilusob ni Salmaneser ang Israel, at tatlong taóng kinubkob ng mga hukbo ang Samaria. Nang ikasiyam na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ng hari ng Asiria. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Kalugud-lugod sa Mata ng Diyos”

  Hunyo 24, 2018. Linggo. Dakilang Kapistahan ng Kapanganakan ni San Juan Bautista. Salmo 139: Ako’y nagpupuri sa kahanga-hangang pagkagawa mo sa akin. Unang Pagbasa: Isaias 49:1-6 Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran. Mga salita ko’y ginawa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Yaman ng Buhay”

  Hunyo 22, 2018. Biyernes. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 132: Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 1:1-4, 9-18, 20 Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahazias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ahazias […]