Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Isang Pusong Nag-aalab sa Pananampalataya”

  Hulyo 3, 2018. Martes. Kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 117: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang Aral Unang Pagbasa: Mga Taga-Efeso 2:19-22 Samakatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Sinusunod ng ating Puso.”

Hulyo 2, 2018. Lunes. Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo: Tinig ng D’yos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Unang Pagbasa: Amos 2:6-10, 13-16 Ganito ang sabi ni Yahweh: “Paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Israel, kaya sila’y paparusahan ko. Dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga matutuwid, at ibinentang alipin sa halagang isang pares ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Kalakasan ng ating Pananampalataya sa Diyos”

  Hulyo 1, 2018. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 30: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.  Unang Pagbasa: Karunungan 1:13-15, 2:23-24 Ang kamatayan ay hindi gawa ng Diyos. Hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng alinmang may buhay. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pusong may Tiwala sa Diyos”

Hunyo 28, 2018. Huwebes. Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 79: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.  Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 24:8-17 Si Jehoiakin ay labing-walong taóng gulang nang maghari sa Jerusalem at ito’y tumagal nang tatlong buwan. Ang kanyang ina ay si Nehusta na anak ni Elnatan na taga-Jerusalem. Tulad […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Kabutihan ng Pusong Nagmamahal”

Hunyo 27, 2018. Miyerkules. Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo: Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa ‘min.  Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 22:8-13; 23:1-3 Pagdating ni Safan sa Templo, sinabi sa kanya ng pinakapunong paring si Hilkias, “Natagpuan ko sa Templo ni Yahweh ang aklat ng Kautusan.” Ibinigay niya ito kay Safan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS ON DCF: “Ang Diyos ng Hustisya”

  Hunyo 26, 2018. Martes. Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 48: Lungsod ng D’yos ay matatag dahil sa bigay nyang lakas.  Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36 Dumating noon ang balita sa hari ng Asiria na sila’y lulusubin ni Haring Tirhaka ng Etiopia kaya nagsugo siya uli kay Ezequias at ipinasabi […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Kalugud-lugod sa Mata ng Diyos”

  Hunyo 24, 2018. Linggo. Dakilang Kapistahan ng Kapanganakan ni San Juan Bautista. Salmo 139: Ako’y nagpupuri sa kahanga-hangang pagkagawa mo sa akin. Unang Pagbasa: Isaias 49:1-6 Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran. Mga salita ko’y ginawa […]