Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Humiling sa Diyos”

Agosto 7, 2019. Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon.  Salmo 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23 Panginoong masintahin ang bayan mo’y gunitain. UNANG PAGBASA Mga Bilang 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35 Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Paran, […]

Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Jesus na Nagbibigay Buhay”

Abril 20, 2018 (Biyernes). Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 6:52-59 Dahil dito’y nagkaroon ng mainitang pagtatalu-talo ang mga Judio, “Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin?” Sinabi ni Jesus, “Pakatandaan ninyo: malibang kainin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi […]

Daily Gospel on DCF

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS: “Ang Pagpapakasakit ng Panginoon”

Marso 25, 2018. Linggo ng Palaspas (Palm Sunday). Salmo 22: “D’yos ko! D’yos ko! Bakit naman ako’y yong pinabayaan. Ebanghelyo: Marcos 14:1-15:47* (o Marcos 15:1-39) Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng Kautusan, at iba pang bumubuo ng Sanedrin. Ipinagapos nila si Jesus, at dinala kay Pilato. “Ikaw […]