Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Taga Sunod ni Jesus”

          Enero 22, 2021. Biyernes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon. or mass of St. Vincent, Deacon and Martyr (Red) UNANG PAGBASA Hebreo 8, 6-13 Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Hesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila, yamang siya’y tagapamagitan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tamang Gawain”

      Enero 19, 2021. Martes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Hebreo 6, 10-20 Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Mga kapatid, makatarungan ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayo’y ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. At […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglapit sa Diyos”

            Enero 15, 2020. Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. or mass of St. Arnold Janssen, Priest (White). UNANG PAGBASA Hebreo 4, 1-5. 11 Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo’y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pag-aalay ni Cristo”

            Enero 5, 2020. Martes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon. Tuesday after Epiphany (White). UNANG PAGBASA 1 Juan 4, 7-10 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos, at kumikilala […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Panahon kay Cristo”

        Disyembre 23, 2020 Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Malakias 3, 1-4. 23-24 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias Narito ang pahayag ng Makapangyarihang Panginoon, “Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Matapat”

DISYEMBRE 18, 2020. Biyernes sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. 18th of December (Aguinaldo Mass). UNANG PAGBASA Jeremias 23, 5-8 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias “Nalalapit na ang araw,” sabi ng Panginoon, “na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mabuti sa Gawa”

      Disyembre 11, 2020. Biyernes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 48, 17-19 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ganito ang sabi ng Banal ng Israel, ng Panginoong mong sa iyo’y tumubos: “Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad, papatnubayan kita saan ka […]