Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Humiling sa Diyos”

Agosto 7, 2019. Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon.  Salmo 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23 Panginoong masintahin ang bayan mo’y gunitain. UNANG PAGBASA Mga Bilang 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35 Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Paran, […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ipinadamang Awa sa Kapwa”

Hulyo 19, 2019. Biyernes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18 Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog. UNANG PAGBASA Exodo 11, 101-12. 14 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ipagkatiwala sa Diyos ang Lahat”

Hulyo 11, 2019. Paggunita kay San Benito, abad Huwebes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon  UNANG PAGBASA Genesis 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, “Nakikiusap po ako, ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Corpus Christi: Tunay na Katawan at Dugo ni Cristo”

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon. Genesis 14, 18-20 Salmo 109, 1. 2. 3. 4 Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec. 1 Corinto 11, 23-26 Lucas 9, 11b-17 UNANG PAGBASA Genesis 14, 18-20 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melquisedec, hari ng Salem at […]

Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsunod sa Salita ng Diyos”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsunod sa Salita ng Diyos” Hulyo 26, 2018. Ika-16 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 36: Sa’yo, Poon nagmumula ang umiiral na madla. Unang Pagbasa: Jeremias 2:1-3, 7-8, 12-13 Sinabi sa akin ni Yahweh na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon: “Natatandaan ko ang iyong […]

Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Buo at Ganap na Pananalig sa Diyos”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Buo at Ganap na Pananalig sa Diyos” Hulyo 23, 2018. Lunes. Ika-16 na Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 50: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos. Unang Pagbasa: Mikas 6:1-4, 6-8 Pakinggan ninyo ang paratang ni Yahweh laban sa Israel. Tumayo kayo, O Yahweh, at ilahad ninyo ang […]