Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Punuan ang Kaunting Pananampalataya”

Mayo 21, 2018. Ika-7 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 19: “Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng D’yos” Unang Pagbasa: Jaime 3:13-18 Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, […]

Angels Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Mariology Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ipinahayag ang Pagsilang ni Jesus”

Abril 9, 2018. Lunes. Dakilang Kapistahan ng Pagpapahayag ng Magandang Balita Tungkol sa Panginoon (Annunciation of the Lord) Salmo 40: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ebanghelyo: Lucas 1:26-38 Nang ikaanim na buwan ng pagdadalang-tao ni Elisabet, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lunsod sa Galilea, […]

Apologetics / Reflections Islam Religion

Si Propeta Muhammad ba ang tinutukoy na “Mang-aaliw” sa John 14:16-17???

  By: Admin Francisco de Sales DCF Sinasabi ng Qur’an na si Propeta Muhammad (SAWs) ay hinulaan o nabanggit sa mga kasulatang nauna pa sa Qur’an (Ang Biblia). Kaya naman hindi nakakapagtaka na ang mga kapatid nating Muslim ay gumagamit ng biblia upang patunayan na ang pagdating ni Propeta Muhammad (SAWS) ay ipinagpauna na ng mga […]