Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagiging Malaya”

    Mayo 16, 2024. Huwebes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. MABUTING BALITA Juan 17, 20-26 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, tumingala si Hesus at nanalangin, “Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paghiling sa Diyos”

Mayo 11, 2024. Sabado sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. MABUTING BALITA Juan 16, 23b-28 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Tandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayo’y wala pa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pag-aalay sa Diyos”

Abril 12, 2024. Biyernes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. MABUTING BALITA Juan 6, 1-15 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, tumawid si Hesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Dalisay na Puso”

Pebrero 2, 2024. Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus na Panginoon sa Templo. MABUTING BALITA o kaya: Maikling Pagbasa Lucas 2, 22-32 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Hesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tungo sa Diyos”

  Pebrero 1, 2024. Huwebes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 6, 7-13 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa, at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, at pinagbilinan: “Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagtatanggol ni Hesus”

  Enero 29, 2024. Lunes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 5, 1-20 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, dumating sina Hesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Hesus sa bangka, siya’y sinalubong ng isang lalaking […]