Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ng Bulag”

    Ngayon ay ika-anim ng Disyembre taong dalawang libo’t labingsiyam. Biyernes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 29, 17-24 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Hindi magtatagal, ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin naman ay magiging kagubatan.” Sa panahong iyon […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Pananampalataya”

      Disyembre 5, 2019. Huwebes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 26, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Sa araw na iyo’y ganito ang aawitin sa Juda: “Matatag ang ating lungsod, Hindi tayo maaano, Matibay ang muog. Bayaang bukas ang mga pintuan, Upang makapasok ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkaing Mula sa Diyos”

    Disyembre 4, 2019. Miyerkules sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 25, 6-10a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Sa araw na iyon: Sa Bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa, gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handa’y masasarap na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Paghahanda Para kay Jesus”

  Disyembre 1, 2019. Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Isaias 2, 1-5 Pagbasa mula sa aklat ni propeta […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tawag ng Diyos”

Nobyembre 30, 2019. Kapistahan ni Apostol San Andres. UNANG PAGBASA Roma 10, 9-18 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Hesus ay Panginoon at mananalig ka nang buong puso na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao […]